Cea de‑a 3‑a editie a evenimentului #Brancusi he[ART]beat, dedicata celebrarii zilei nationale din 19 februarie “Ziua Brancusi”

0
352

Art Walk Stre­et AWS înce­pe anul 2018 în forţă, cu cea de‑a 3‑a expo­zi­ţie de sculp­tu­ră #BRÂNCUŞI he[ART]beat, dedi­ca­tă cele­bră­rii a 142 de ani de la naş­te­rea mare­lui artist Con­stan­tin Bran­cu­si.

”Decla­ra­tă ofi­ci­al în anul 2015 zi de săr­bă­toa­re naţio­na­lă “Ziua Brân­cu­şi”, 19 febru­a­rie este data la care în anul 1876, în loca­li­ta­tea Hobi­ţa s‑a năs­cut sculp­to­rul român Con­stan­tin Brân­cu­şi.

Pen­tru că nu ne dezi­cem nici anul aces­ta de la ide­i­le de la care am por­nit în anul 2016, Art Walk Stre­et AWS a pre­gă­tit cea de‑a 3‑a edi­ţie în par­te­ne­ri­at cu Qre­a­tor by IQOS, cel mai cool hub de cre­a­ti­vi­ta­te dedi­cat comu­ni­tă­ţi­lor de cre­a­tori care pro­mit să adu­că un aer fresh în cul­tu­ra urba­nă a Bucu­reş­ti­u­lui.

Qre­a­tor by IQOS a fost gân­dit atât ca ate­li­er, cât şi ca spa­ţiu ultar­mo­dern de mani­fes­ta­re al minţi­lor cre­a­ti­ve, un spa­ţiu de 500 mp de expu­ne­re dedi­cat ori­că­rui artist, fie el stu­dent, debu­tant sau vete­ran, spa­ţiu care se trans­for­mă într-un ade­vă­rat pivot pen­tru artă, cul­tu­ră şi cre­a­ti­vi­ta­te.

Qre­a­tor by IQOS este o exten­sie a uni­ver­su­lui #IQOS, un brand care s‑a năs­cut la inter­se­cţia ino­va­ţi­ei cu teh­no­lo­gia şi care şi‑a pro­pus să devi­nă un cata­li­za­tor al cre­a­ti­vi­tă­ţii în soci­e­ta­te.

Situ­at în Pia­ta Vic­to­ri­ei, în vila Oro­mo­lu de pe bule­var­dul Avi­a­to­ri­lor nr. 8A, Qre­a­tor by IQOS este un spa­țiu necon­ven­țio­nal întins într-un monu­ment isto­ric.
Pen­tru mai mul­te deta­lii şi poze vă invi­tam să vizi­tați www.qreator.ro

Aşa­dar, fără fes­ti­vism ci doar cu bucu­ria cele­bră­rii mare­lui artist Con­stan­tin Brân­cuși, pe 19 febru­a­rie, ora 19:00, 19 sculp­turi ale cre­a­ti­vi­i­lor stu­denți ai depar­ta­men­tu­lui de sculp­tu­ră de la UNAr­te — Natio­nal Uni­ver­si­ty of Arts, vă aşteap­tă să votați cel mai cre­a­tiv obiect de artă.
______________________________ ______________________________
#AGENDA ”Brân­cu­şi he[ART]beat” / Edi­ţia 3 / 2018:

#Ver­ni­saj: 19.02.2018, ora 19.00 I ora 20.00–21.00: video mapping Brân­cuși
19 febru­a­rie 1876 #Ziua în care s‑a năs­cut omul geniu Con­stan­tin Brân­cuși
19 febru­a­rie 2018 #Brân­cu­şi he[ART]beat — expo­zi­ţie de sculp­tu­ră
19 lucrari de artă #Sculp­turi din metal, lemn, sti­clă, mar­mu­ră
#Peri­oa­da de vizi­ta­re: 19.02–26.02.2018
#Loca­ţia par­te­ne­ră: Qre­a­tor by IQOS.
______________________________ _____________________________
#ARTISTI
Invi­tat spe­cial: Artis­tul Cos­tin Crai­o­vea­nu (artist &painter)

Expo­zanţi: Arti­şti tineri şi Stu­denţi ai Uni­ver­si­tă­ţii Naţio­na­le de Arte- UNArte/ Depar­ta­men­tul de sculp­tu­ră:
Geor­ge Bilan Sculp­tor
Bot­nari Miha­il
Caza­cin­cu Bogdan
Anca Vin­ti­la Dra­gu # Una ca Luna
Ana Maria Mai­o­ru
Dan Marin­co­vici Design
Artist Neac­su Ste­fan.

___________________________ _____________________________
#ORGANIZATOR: Art Walk Stre­et AWS I www.artwalkstreet.ro
ART WALK STREET-AWS este pri­mul fes­ti­val out­do­or de artă, un con­cept nou în Româ­nia – CULTIVAREA ARTEI PE STRĂZILE CU CEA MAI MARE DENSITATE DE LOCAŢII DE ARTĂ de la gale­rii de artă, anti­ca­ri­a­te, maga­zi­ne cu pro­du­se de spe­cia­li­ta­te pen­tru pic­tu­ră până la case de lici­ta­ţii etc.
Misiu­nea ART WALK STREET-AWS este ace­ea de a pro­mo­va arta şi arti­ş­tii din Româ­nia atât la nivel naţio­nal cât şi la nivel inter­na­ţio­nal în soli­da­ri­ta­te cu toa­te insti­tu­ţi­i­le publi­ce din dome­niu.

Per­soa­na de con­tact: Iri­na Calo­ta
Ema­il: [email protected]
______________________________ ____________________________
#PARTENER: Qre­a­tor by IQOS I www.qreator.ro
QREATOR by IQOS este o exten­sie a uni­ver­su­lui IQOS, un brand care s‑a năs­cut la inter­se­cţia ino­va­ţi­ei cu teh­no­lo­gia şi care şi‑a pro­pus să devi­nă un cata­li­za­tor al cre­a­ti­vi­tă­ţii în soci­e­ta­te.
Misiu­nea QREATOR pe sce­na loca­lă este una ambi­ţi­oa­să: să pună la dis­po­zi­ţia cre­a­to­ri­lor un spa­ţiu cola­bo­ra­tiv şi resur­se teh­no­lo­gi­ce de top pen­tru ca viziu­ni­le lor să devi­nă rea­li­ta­te.

#Adre­sa: #Bdul Avi­a­to­ri­lor, nr.8a (Vila Omo­ra­lu)
______________________________ ___________________________
În 2018, îndem­nul pe care Art Walk Stre­et AWS îl adre­sea­ză tutu­ror con­su­ma­to­ri­lor de artă rămâ­ne ace­la­şi: „Să ridi­căm arta aco­lo unde‑i este locul!!” 

1.Newsletter_Brancusi heAR­Tbe­at_19-26 FEB_2018 by Art Walk Stre­et2.Newsletter#1_Brancusi heARTbeat_AWS_2018


Masn­ga­lia News, Joi, 15 febru­a­rie 2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele