Borza, despre Șantierul naval din Mangalia: “Act de vânzare și de trădare de țară”. Cerere URGENTĂ pentru ministrul Andrușcă

0
2173
Santierul naval Daewoo – Mangalia Heavy Industries s-a clasat, in anul 2005, pe locul al doilea, in industria navala din Europa, dupa unitatile similare de productie din Spania, in privinta raportului pret-calitate.


“Sunt foar­te mari inte­re­se­le, în pri­mul rând eco­no­mi­ce, pen­tru care nu sun­tem în Schen­gen. Una din­tre con­se­cin­țe­le ime­di­a­te ale ade­ră­rii Româ­ni­ei la Schen­gen, va fi un tranzit dublu prin por­tul Con­stan­ța. Acest lucru înseam­nă că vom lua din volu­mul de mar­fă tranzi­tat prin por­tul Rot­ter­dam. Olan­da va pier­de mul­te mili­ar­de de euro. Asa se expli­ca si pozi­tia ei fata de Roma­nia. Până la urmă, tot vom intra în Schen­gen. Doar ca, din paca­te, sta­tul roman nu mai are niciun șan­ti­er naval.

În 1989, Româ­nia deți­nea a tre­ia flo­tă comer­ci­a­lă din lume. Pes­te 300 de nave sub pavi­li­on roma­nesc. Azi, ambe­le șan­ti­e­re, atât cel de la Man­ga­lia cât și cel de la Galați sunt în mâi­ni­le stră­i­ni­lor. Pri­mul la sud-core­e­nii de la Daewoo din 1997 și al doi­lea, la olan­de­zii de la Damen din 1999. Ambe­le șan­ti­e­re repre­zin­tă obiec­ti­ve stra­te­gi­ce pen­tru Româ­nia. Core­e­nii au bagat șan­ti­e­rul naval de la Man­ga­lia la apă. La pro­priu și de tot. Com­pa­nia a acu­mu­lat, în ulti­mii ani 5,3 mili­ar­de de lei dato­rii. Anul tre­cut, la o cifră de afa­ceri de 2 mili­ar­de de lei au înre­gis­trat o pier­de­re de 483 mili­oa­ne de lei.

Sta­tul s‑a lăsat luat de apă, per­mițând aceas­tă hemo­ra­gie de capi­tal și export de pro­fit. Mai nou, Daewoo a scos șan­ti­e­rul naval la vân­za­re. Cine e inte­re­sat să‑l cum­pe­re? Toc­mai cei care se opun cel mai vehe­ment intră­rii Româ­ni­ei în Schen­gen. Olan­de­zii. Ace­iași olan­dezi care dețin 99% din șan­ti­e­rul naval de la Galați. Dacă guver­nan­ții ar per­mi­te așa ceva, ar echi­va­la cu un act de vân­za­re și de tră­da­re de țară”, a zis Remus Bor­za la “Bor­za Ana­ly­ti­ca”. […]

Șan­ti­e­rul naval nu mai este în mâi­ni­le sta­tu­lui român

Zile­le tre­cu­te, Guver­nul Dăn­ci­lă a apro­bat două acte nor­ma­ti­ve prin care a pus la băta­ie 3 mili­ar­de de euro plus TVA pen­tru achi­zi­ție de teh­ni­că mili­ta­ră. Din aceas­tă sumă, 1,6 mili­ar­de de euro sunt alo­cați pen­tru a cum­pă­ra patru cor­ve­te și a repa­ra 2 fre­ga­te. Con­di­ția pusă în actul nor­ma­tiv este ca cele 4 cor­ve­te să fie con­stru­i­te la un șan­ti­er naval din Româ­nia. Iată că a apă­rut, în sfâr­șit, o oport­u­ni­ta­te ca sta­tul roman să devi­nă iarăși uni­cul acțio­nar la șan­ti­e­rul naval Man­ga­lia. Cu con­di­ția să răs­cum­pe­re pache­tul de 51% deți­nut de Daewoo. Sud-core­e­nii l‑au scos la vân­za­re pen­tru suma de 50 mili­oa­ne de dolari.

Olan­de­zii de la Damen au făcut o ofer­tă de 26 mili­oa­ne de dolari. Sta­tul român tre­bu­ie să găseas­că acești bani și să sal­veze o uni­ta­te fanion a indus­tri­ei româ­nești. Din 1974 și până în pre­zent, șan­ti­e­rul a livrat pes­te 200 de nave comer­ci­a­le. De ase­me­nea, și‑a dezvol­tat capa­bi­li­tăți de pro­duc­ție și pe zona nave­lor logis­ti­ce pen­tru fora­jul marin, toc­mai in pli­nă peri­oa­dă de explo­ra­re și exploa­ta­re a rezer­ve­lor de gaze și țiței din pla­to­ul con­ti­nen­tal al Marii Negre”, a mai spus Remus Bor­za la DC News.

Citiți arti­co­lul inte­gral pe dcnews.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele