Biriș: Eu plătesc CASS de 190 de lei, iar secretara mea, care câștigă de 20 de ori mai puțin decât mine, plătește 700 de lei. Unde este echitatea?

0
651

CAPITAL: Pre­zent la emi­siu­nea Capi­tal TV, avo­ca­tul Gabriel Biriș a expli­cat de ce pla­ta con­tri­bu­ți­i­lor la nive­lul sala­ri­u­lui minim în cazul celor care au veni­turi extra-sala­ri­a­le nu poa­te fi con­si­de­ra­tă o solu­ție rezonabilă.

Ordo­nan­ța de Urgen­ță 79 a intro­dus încă o ine­chi­ta­te. Eu sunt avo­cat, avo­ca­ții obțin veni­turi din acti­vi­tăți inde­pen­den­te. Noi tot tim­pul am avut de pla­tă 5,5%, con­tri­bu­ția la sănă­ta­te. Ne-am bucu­rat cu toții că solu­ția pe care o pre­dic­tez din 2004 și anu­me pla­fo­na­rea bazei de cla­cul la un nivel rezo­na­bil, cinci sala­rii medii, a intrat în vigoa­re în 2017. Tot în 2017, pla­fo­na­rea a fost eli­mi­na­tă pen­tru sala­ri­ați – nu și pen­tru noi. Anul aces­ta ce se întâm­plă? Voi plăti la nive­lul sala­ri­u­lui minim pe eco­no­mie. Păi cum? Eu plă­tesc la sala­ri­ul minim pe eco­no­mie, adi­că 190 de lei pe lună, și secre­ta­ra mea care câști­gă de 20 de ori mai puțin decât mine plă­teș­te 700 de lei? Plă­teș­te de mai bine de trei ori mai mult!”, punc­tea­ză Biriș una din­tre situ­a­ți­i­le ilo­gi­ce pe care Ordo­nan­ța 79 le provoacă.

Cu alte cuvin­te, o per­soa­nă care are car­te de mun­că, tre­bu­ie să achi­te CASS de 10% din sala­ri­ul brut, în timp ce o altă per­soa­nă care, de exem­plu, obține veni­turi din acti­vi­tăți inde­pen­den­te de un mili­on de euro, va plăti numai 190 de lei pen­tru CASS.

Avem un arti­col în Con­sti­tu­ție care vor­beș­te de soli­da­ri­ta­te. Soli­da­ri­ta­tea e pre­cum gra­vi­dia. Nu poți să fii un pic gra­vi­dă. Ori ești soli­dar, ori nu ești. Iarăși, soli­da­ri­ta­tea fără număr, nu func­țio­nea­ză. Tre­bu­ie pla­fo­na­tă baza de cal­cul la un nivel rezo­na­bil și așe­za­tă sar­ci­na fis­cal, inclu­zând aici con­tri­bu­ți­i­le soci­a­le, exclu­si­ve în func­ție de cât, nu în func­ție de cum”, expli­că Gabriel Biriș.

Emi­siu­nea Capi­tal TV se difu­zea­ză în relu­a­re luni, de la ora 24.30, pe pos­tul de tele­vi­ziu­ne Româ­nia TV. (sur­sa: www.capital.ro, 04.02.2018).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply