Azi e Dragobetele, se sărută fetele!’ Obiceiuri, tradiții și superstiții de Dragobete

0
1507

Săr­bă­toa­rea “Dra­go­be­te­lui”, cele­bra­tă de obi­cei în data de 24 febru­a­rie, în une­le zone chiar până la sfâr­și­tul lunii, repre­zin­tă pen­tru români “Săr­bă­toa­rea Dra­gos­tei”, o tra­di­ție popu­la­ră româ­neas­că a pri­mă­ve­rii și un rit de fer­ti­li­ta­te spe­ci­fic renaș­te­rii vie­ții și natu­rii.

Aceas­tă zi coin­ci­de cu săr­bă­toa­rea “Află­rii Capu­lui Sfân­tu­lui Ioan Bote­ză­to­rul” și repre­zin­tă peri­oa­da de sfâr­șit a ier­nii și a desfrâu­ri­lor lumești, oda­tă cu înce­pe­rea “Pos­tu­lui Paș­te­lui”, pre­cum și înce­pu­tul pri­mă­ve­rii, când natu­ra prin­de via­ță.

Legen­de­le româ­nești ne spun că “Dra­go­be­te­le” este fiul babei Dochia, trans­for­mat mai apoi în floa­re, care stă­pâ­neș­te pes­te dra­gos­tea din­tre oameni și din­tre cele­lal­te vie­țu­i­toa­re (ani­ma­le, păsări, etc), con­si­de­rat astăzi un “Cupi­don” al fol­clo­ru­lui româ­nesc.

Potri­vit tra­di­ți­ei, în aceas­tă zi tre­bu­ie res­pec­ta­te une­le obi­ce­iuri cum ar fi:

-pen­tru a nu fi pedep­si­te de Dra­go­be­te, fete­le nu au voie să lucre­ze în aceas­tă zi, cu excep­ția cură­țe­ni­ei în casă,pregătind‑o pen­tru rod­ni­cia nou­lui an agri­col;

-Pen­tru a fi iubă­reţi tot anul, fete­le şi băieţii, tre­bu­ie să săr­bă­to­reas­că aceas­tă zi;

-pen­tru a fi ferit de boli tot anul, tre­bu­ie săr­bă­to­ri­tă aceas­tă zi;

-pen­tru a visa ursi­tul, fete­le tre­bu­ie să aşe­ze sub per­na pe care dorm un fir de busui­oc şi să spu­nă anu­mi­te cuvin­te spe­ci­fi­ce, pen­tru a‑l îndu­ple­ca pe Dra­go­be­te să le ara­te în vis sor­ti­tul;

-pen­tru ca vră­ji­le de dra­gos­te să se împli­neas­că, babe­le tre­bu­ie să-şi con­fe­cţio­ne­ze şi un mărţi­şor noro­cos, de regu­lă din­tr-un bănuţ de argint;

-pen­tru a vră­jii băieţii, în aceas­tă zi, se culeg flo­ri­le de pri­mă­va­ră şi se pun la uscat lân­gă icoa­ne, fiind folo­si­te mai apoi la anu­mi­te ritu­a­lui de cuce­ri­re a ursi­tu­lui;

-pen­tru a fi fru­moa­se şi atră­gă­toa­re tot anul, fete­le tre­bu­ie să adu­ne zăpa­da neto­pi­tă şi încă răma­să, numi­tă şi “zăpa­da zâne­lor”, să o topeas­că, iar cu apa rezul­ta­tă să se spe­le pe faţă tot anul;

-în aceas­tă zi toţi tre­bu­ie să fie veseli şi feri­ci­ţi, alt­fel, tot anul vor fi tri­şti;

-dacă vor să rămâ­nă împre­u­nă cât mai mult timp, îndră­gos­ti­ţii tre­bu­ie să se săru­te în aceas­tă zi;

-pen­tru a fi iubi­te de soţi şi a avea un an îmbe­lşu­gat, feme­i­le mări­ta­te tre­bu­ie să facă curat în casă în aceas­tă zi;

-în aceas­tă zi se sea­mă­nă busui­o­cul în răsad­ni­ţe, care mai apoi va fi sădit în gră­di­nă de Sf Ghe­or­ghe şi uti­li­zat în des­cân­te­ce, tra­ta­men­te şi far­me­ce;

-în aceas­tă zi, băieţii ros­tesc jură­min­te şi îşi cres­tea­ză bra­ţul cu sem­nul cru­cii, pen­tru a rămâ­ne pe via­ţă pri­e­te­ni „fra­ţi de sân­ge”

-în aceas­tă zi nu se sacri­fi­că ani­ma­le, deo­a­re­ce, astăzi ele îşi sta­bi­lesc pere­chi­le pen­tru a pro­crea alte gene­ra­ţii, Dra­go­be­te­le fiind numit şi „Logod­ni­cul păsă­ri­lor”;

-în aceas­tă zi, se scot din pământ rădă­ci­ni­le de spânz, care vor fi folo­si­te pes­te an, în tra­ta­rea boli­lor.

Super­sti­ţii:

-dacă în aceas­tă zi, fata se lasă săru­ta­tă, în vii­tor se va căsă­to­rii cu acel băi­at;

-fete­le care nu se întâl­nesc în aceas­tă zi cu o per­soa­nă de sex mas­culin, nu vor fi iubi­te tot anul;

-dacă un băr­bat se cear­tă cu soţia şi nu o săru­tă  în aceas­tă zi, se vor cer­ta tot anul;

– fete­le şi băieţii care plâng în aceas­tă zi, vor fi tri­şti tot anul;

-dacă va plo­ua în aceas­tă zi, va fi o pri­mă­va­ră fru­moa­să şi tim­pu­rie;

-în aceas­tă zi, ursul iese din bâr­log. Dacă îşi va vedea umbra, va intra îna­poi în bâr­log,  însem­nând că iar­na va mai dura;

-dacă în ziua de Dra­go­be­te auzi pupă­za cân­tând, vei fi har­nic tot anul;

Pen­tru a fi feri­ci­ţi şi iubi­ţi tot anul, vă reco­man­dăm să res­pec­ta­ţi întru totul cele de mai sus, şi nu uita­ţi:

”Azi e Dra­go­be­te­le, se săru­tă fete­le!” (newsturism.ro, foto: Mire­la Badea).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply