Au mai rămas trei candidați pentru postul de manager al Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța. Lista candidaților (document)

0
305

Au mai rămas trei can­di­dați pen­tru pos­tul de mana­ger al Muze­u­lui de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie Con­stan­ța.

Trei can­di­dați au rămas în con­cur­sul de pro­iec­te de mana­ge­ment pen­tru Muze­ul de Isto­rie Naţio­na­lă şi Arhe­o­lo­gie Con­stanţa. Per­soa­ne­le inte­re­sa­te să par­ti­ci­pe la con­curs au avut de întoc­mit un dosar din care să reia­să vechi­mea în mun­că, o decla­ra­ţie pe pro­prie răs­pun­de­re că nu au făcut poli­ţie poli­ti­că, decla­ra­ţie de înscri­e­re la con­cur­sul de mana­ge­ment şi o decla­ra­ţie pe pro­prie răs­pun­de­re că nu exis­tă moti­ve impu­ta­bi­le în ulti­mii patru ani în cazul aces­to­ra.

Cei trei can­di­dați rămași sunt: Coles­niuc Sorin Mar­cel, Cor­nea Delia și Zida­ru Mari­an.

Calen­da­rul con­cur­su­lui

În peri­oa­da 9 — 15.02.2018 are loc ana­li­za pro­iec­te­lor de mana­ge­ment — pri­ma eta­pă; pe 15.02.2018 urmea­ză adu­ce­rea la cunoş­tinţa can­di­da­ţi­lor, în scris, a notei obţi­nu­te în pri­ma eta­pă a con­cur­su­lui, pre­cum şi afi­şa­rea aces­te­ia la sedi­ul Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa şi al insti­tu­ţi­ei publi­ce de cul­tu­ră şi pe site-ul celei din urmă.

Pe 16.02.2018 are loc susţi­ne­rea pro­iec­te­lor de mana­ge­ment în cadrul inter­vi­u­lui, res­pec­tiv a doua eta­pă a con­cur­su­lui.

În ter­men de 24 de ore de la înche­ie­rea eta­pei a doua are loc adu­ce­rea la cunoş­tinţa can­di­da­ţi­lor, în scris, a rezul­ta­tu­lui con­cur­su­lui, şi la cunoş­tinţa publi­că a rezul­ta­tu­lui con­cur­su­lui prin afi­şa­rea aces­tu­ia la sedi­ul Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa, pre­cum şi pe site-ul auto­ri­tă­ţii.

Can­di­da­ţii nemulţu­mi­ţi pot depu­ne con­tes­ta­ţii asu­pra modu­lui de res­pec­ta­re a pro­ce­du­rii pri­vind orga­ni­za­rea şi desfă­şu­ra­rea con­cur­su­lui la sedi­ul Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa, în maxi­mum cinci zile lucră­toa­re de la data adu­ce­rii la cunoş­tinţa can­di­da­ţi­lor a rezul­ta­tu­lui. În ter­men de 24 de ore de la expi­ra­rea ter­me­nu­lui în care pot fi depu­se con­tes­ta­ţii sau, după caz, de la data solu­ţio­nă­rii aces­to­ra (maxi­mum trei zile lucră­toa­re de la data expi­ră­rii ter­me­nu­lui pen­tru depu­ne­rea con­tes­ta­ţi­i­lor), prin gri­ja auto­ri­tă­ţii, sunt adu­se la cunoş­tinţa publi­că, prin afi­şa­rea la sedi­ul auto­ri­tă­ţii şi al insti­tu­ţi­ei, pre­cum şi pe site-uri­le aces­to­ra, rezul­ta­tul final al con­cur­su­lui, lis­ta nomi­na­lă a can­di­da­ţi­lor şi alte infor­ma­ţii de inte­res public.

În secţiu­nea „Docu­men­te“ puteţi vizu­a­li­za nume­le can­di­da­ţi­lor ale căror dosa­re au fost admi­se pen­tru con­cur­sul de mana­ger al MINAC.

Con­ti­nu­a­rea, în ziuaconstanta.ro, 15.02.2018.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele