Alexandra Silistră, fostul consilier parlamentar al deputatului Turcescu, a fost concediată şi a dat în judecată Camera Deputaţilor

0
681

Fos­tul con­si­li­er par­la­men­tar al depu­ta­tu­lui PMP de Con­stanţa Robert Tur­ces­cu, Ale­xan­dra Silis­tră, dă în jude­ca­tă Par­la­men­tul Româ­ni­ei, Came­ra Depu­ta­ţi­lor — cabi­ne­tul secre­ta­ru­lui gene­ral, după ce şi‑a înche­iat acti­vi­ta­tea la cabi­ne­tul lui Tur­ces­cu.

Aceas­ta a înre­gis­trat pe 16 febru­a­rie, pe rolul Tri­bu­na­lu­lui Con­stanţa, Secţia Civi­lă, dosa­rul cu nr. 1035/118/2018, având ca obiect „con­tes­ta­ţie deci­zie de concediere/litigii de mun­că“.

Con­tac­ta­tă de repor­te­rii ZIUA de Con­stanţa, Ale­xan­dra Silis­tră nu a dorit să comen­te­ze situ­a­ţia. Iată mesa­jul său:

În acest moment am decis, împre­u­nă cu avo­ca­tul meu, să mă pre­va­lez de drep­tul la tăce­re şi să nu dau decla­ra­ţii“.

Silis­tră este con­si­li­er local PMP în Con­si­li­ul Local Man­ga­lia.

La rân­dul său, depu­ta­tul Robert Tur­ces­cu spu­ne că, la momen­tul înche­ie­rii cola­bo­ră­rii cu Ale­xan­dra Silis­tra, a dis­cu­tat cu aceas­ta şi „dân­sa a dorit să-şi con­ti­nue acti­vi­ta­tea în sedi­ul par­ti­du­lui, de unde eu am decis să-mi mut cabi­ne­tul par­la­men­tar la înce­pu­tul aces­tui an“. „Este deci­zia dân­sei, nu am ce să comen­tez în plus“, a pre­ci­zat depu­ta­tul.

Citeş­te mai mult în ziuaconstanta.ro, 19.02.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply