Shinzo Abe: România este un partener crucial pentru Japonia

0
363

Prim-minis­trul Japo­ni­ei, Shin­zo Abe, a decla­rat marţi că Româ­nia este un par­te­ner cru­ci­al pen­tru Japo­nia, adă­u­gând că a con­ve­nit cu preşe­din­te­le Kla­us Iohan­nis ca între cele două ţări să exis­te o strân­să coo­pe­ra­re pen­tru a „menţi­ne şi a con­so­li­da ordi­nea legii la nivel inter­na­ţio­nal”.

Româ­nia ocu­pă o pozi­ţie geo­gra­fi­că stra­te­gi­că în Euro­pa şi con­sti­tu­ie un par­te­ner cru­ci­al pen­tru Japo­nia, ţări­le noas­tre având la bază valori şi prin­ci­pii comu­ne, pre­cum liber­ta­tea, demo­cra­ţia, drep­tu­ri­le omu­lui, sta­tul de drept”, a afir­mat Shin­zo Abe, la Pala­tul Cotro­ceni, în decla­ra­ţia comu­nă cu preşe­din­te­le Kla­us Iohan­nis.

Pre­mi­e­rul Japo­ni­ei a ară­tat că dis­cu­ţi­i­le cu preşe­din­te­le Iohan­nis au vizat mai mul­te dome­nii, inclu­siv dome­ni­ul secu­ri­tă­ţii.

Este extrem de impor­tant fap­tul că dom­nul preşe­din­te şi cu mine avem con­vin­ge­rea comu­nă că nu putem accep­ta îna­r­ma­rea nuclea­ră a Core­ii de Nord şi con­si­de­răm că este nece­sar să se inten­si­fi­ce la maxi­mum pre­siu­nea asu­pra aces­tei ţări. De ase­me­nea, am putut con­fir­ma şi viziu­nea noas­tră comu­nă în ceea ce pri­veş­te impor­tanţa rezol­vă­rii ime­di­a­te a pro­ble­mei răpi­ri­lor de cetă­ţeni. În con­di­ţi­i­le în care în soci­e­ta­tea inter­na­ţio­na­lă se insta­lea­ză insta­bi­li­ta­tea, este nece­sa­ră o coo­pe­ra­re încă şi mai puter­ni­că ca până acum între Japo­nia şi Euro­pa, în nume­le valo­ri­lor comu­ne pe care le avem la bază. Din acest punct de vede­re, Japo­nia spri­ji­nă Euro­pa în uni­ta­tea şi coe­ziu­nea ei”, a spus Shin­zo Abe.

El a pre­ci­zat că dis­cu­ţi­i­le au vizat şi dome­ni­ul eco­no­mic.

Mai mult, pe digi24.ro, 17.01.2018.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele