Scrisoare deschisă a Sindicatului Liber Navalistul către Primul Ministru al României, pe fondul situaţiei din Daewoo Mangalia

0
2336

Pe fon­dul situ­a­ţi­ei din Daewoo Man­ga­lia, iată Scri­soa­rea des­chi­să a Sin­di­ca­tu­lui Liber Nava­lis­tul, adre­sa­tă Pri­mu­lui Minis­tru al Româ­ni­ei:

Dom­nu­le Prim-Minis­tru,

Fede­ra­tia Sin­di­ca­te­lor Libe­re din Roma­nia (FSLR) împre­u­nă cu afi­li­a­tul său,  sin­di­ca­tul Liber Nava­lis­tul, sin­di­cat repre­zen­tan­tiv la nive­lul SC DAEWOO MANGALIA HEAVY INDUSTRIES SA (DMHI Man­ga­lia), își expri­mă, prin pre­zen­ta, îngri­jo­ra­rea cu pri­vi­re la dete­ri­o­ra­rea acce­le­ra­tă a situ­a­ți­ei eco­no­mi­ce și soci­a­le din cadrul com­pa­niei DMHI Man­ga­lia. Astăzi, DMHI Man­ga­lia mai numă­ră apro­xi­ma­tiv 1700 de sala­ri­ați, numă­rul aces­to­ra fiind în scă­de­re zil­ni­că din cau­za stă­rii de incer­ti­tu­di­ne în ceea ce pri­veș­te vii­to­rul aces­tei com­pa­nii cât și din cau­za mic­șo­ră­rii veni­tu­ri­lor sala­ri­a­ți­lor. Doar în 2017 pes­te 600 de sala­ri­ați au ple­cat din cadrul com­pa­niei spo­rind numă­rul total de lucră­tori care nu se mai regă­sesc pe plat­for­ma soci­e­tă­ții la cir­ca 5000 de per­soa­ne (inclu­siv sala­ri­ați din soci­e­tă­ți­le sub­con­tra­toa­re).

Părin­ții noș­tri au con­stru­it o par­te din flo­ta deți­nu­tă de Româ­nia îna­in­te de anii ’90, iar noi, gene­ra­ția urmă­toa­re, am con­ti­nu­at să con­struim nave con­si­de­ra­te a fi cele mai mari din cate­go­ria lor. În ulti­mii 20 de ani, am livrat cel puțin 155 de nave comer­ci­a­le, 50 de bar­je, 10 nave de foraj marin și alte struc­turi plu­ti­toa­re, ajun­gând ast­fel pe pri­mul loc în Euro­pa în ceea ce pri­veș­te con­struc­ția de nave comer­ci­a­le de mare tonaj.  Sala­ri­a­ții com­pa­niei au fost și rămân un par­te­ner dedi­cat, one­st și res­pon­sa­bil, un par­te­ner care a con­tri­bu­it în mod direct  la dezvol­ta­rea com­pa­niei.

Cele apro­xi­ma­tiv 1 mili­on de ore supli­men­ta­re efec­tu­a­te în anul 2016 au con­sti­tu­it sacri­fi­cii rea­li­za­te de sala­ri­ați, gene­ra­toa­re de con­se­cin­țe asu­pra sănă­tă­ții și  vie­ții de fami­lie, sacri­fi­cii care au făcut din Șan­ti­e­rul Naval Man­ga­lia un par­te­ner eco­no­mic seri­os și res­pon­sa­bil, eta­lon pen­tru indus­tria nava­lă euro­pea­nă. În tot acest inter­val de timp, efor­tu­ri­le și sacri­fi­ci­i­le sala­ri­a­ti­lor pe care îi repre­zen­tăm au fost anu­la­te de un mana­ge­ment ciu­dat, un mana­ge­ment care a avut ca prin­ci­pal obiec­tiv trans­fe­ra­rea pro­fi­tu­ri­lor în țara de ori­gi­ne a actu­a­lu­lui acțio­nar majo­ri­tar. Dosa­re­le de spă­la­re de bani ale repre­zen­tan­ți­lor acțio­na­ri­lor în mana­ge­men­tul com­pa­niei, dosa­re­le de eva­ziu­ne fis­ca­lă cât și plân­ge­ri­le pena­le depu­se până în pre­zent nu au gene­rat efec­te­le aștep­ta­te.

În cei 20 de ani de exis­ten­ță a soci­e­tă­ții mix­te am asis­tat la un com­por­ta­ment tole­rant din par­tea acțio­na­ru­lui mino­ri­tar, sta­tul român.  Am spe­rat că, măcar acum, în acest pro­ces  de schim­ba­re a acțio­na­ri­a­tu­lui, uzând de drep­tul său de pre­emp­țiu­ne, sta­tul român prin repre­zen­tan­ții săi va juca un rol pozi­tiv în ceea ce pri­veș­te vii­to­rul aces­tei com­pa­nii. Până în acest moment, am con­sta­tat cu îngri­jo­ra­re men­ți­ne­rea unei ati­tu­dini ezi­tan­te, dub­la­te de decla­ra­ții poli­ti­ce super­fi­ci­a­le care, în opi­nia noas­tră, întă­reș­te sta­rea de incer­ti­tu­di­ne cu pri­vi­re la situ­a­ția com­pa­niei.

Am luat act de decla­ra­ți­i­le dum­ne­a­voas­tră, dom­nu­le Prim – Minis­tru, prin care ne înști­in­țati că vreți să faceți din șan­ti­e­rul naval din Man­ga­lia o com­pa­nie 100% româ­neas­că. Prac­tic, exis­tă un mix de ele­men­te care poa­te asi­gu­ra dezvol­ta­rea san­ti­e­ru­lui din Man­ga­lia, jude­când după avan­ta­je­le com­pe­ti­ti­ve pe care aces­ta le deți­ne: pozi­ția geo­gra­fi­că, for­ță de mun­că  bine pre­ga­ti­tă cât și echi­pa­men­te teh­no­lo­gii și infras­truc­tu­ră  care per­mit con­struc­ția de nave de mare tonaj. Con­si­de­răm că este cel puțin ine­fi­cient să iro­sim toa­te aces­te avan­ta­je doar pe con­struc­ția unor băr­cu­te!!!!!.

Spe­răm că stra­te­gia mana­ge­ri­a­lă a Guver­nu­lui cu pri­vi­re la șan­ti­e­rul naval Man­ga­lia se bazea­ză pe mai mult decât atât și spe­răm că inter­ven­ția dum­ne­a­voas­tră publi­că a con­ți­nut doar o expri­ma­re nefe­ri­ci­tă. În con­ti­nu­a­re ne expri­măm neîn­cre­de­rea în capa­ci­ta­tea sta­tu­lui de a admi­nis­tra efi­cient și de a dezvol­ta com­pa­nia. În cali­ta­tea sa de acțio­nar mino­ri­tar, a fost mar­tor și chiar a con­tri­bu­it la degra­da­rea situ­a­ți­ei com­pa­niei. Este scan­da­los și inad­mi­si­bil ca o com­pa­nie  care a livrat per­for­man­țe indus­tri­a­le nota­bi­le în ceea ce pri­veș­te numă­rul de nave con­stru­i­te sau a stan­da­re­lor de cali­ta­te, să aibă în acest moment dato­rii de 1,1 mili­ar­de de euro, acest lucru nefi­ind posi­bil decât cu com­pli­ci­ta­tea direc­tă a repre­zen­tan­ți­lor sta­tu­lui român.

Sin­gu­ra noas­tră pre­o­cu­pa­re o repre­zin­tă pre­zen­tul și vii­to­rul eco­no­mic și soci­al al șan­ti­e­ru­lui, fapt care ne îndrep­tă­țeș­te să vă invi­tăm, dom­nu­le Prim-Minis­tru să avem un dia­log con­struc­tiv în aceas­tă peri­oa­dă. Vă invi­tăm sa veniți în mij­lo­cul nos­tru, să ne expu­neți viziu­nea sta­tu­lui român pen­tru func­țio­na­rea și dezvol­ta­rea șan­ti­e­ru­lui naval din Man­ga­lia, să ne pre­zen­tați pla­nul de afa­ceri pen­tru anul în curs, pre­vi­ziu­ni­le pen­tru vii­tor, inves­ti­ți­i­le pe care sta­tul român și le asu­mă oda­tă cu pre­lu­a­rea pache­tu­lui majo­ri­tar de acțiuni, să ne trans­mi­teți dacă și cum putem aju­ta și să ne trans­mi­teți daca mâi­ne, pes­te 6 luni sau pes­te un an, vom mai avea un loc de mun­că în cadrul șan­ti­e­ru­lui.

Cu pri­e­te­nie,

Gobe­a­jă Ilie Lau­ren­țiu – pre­șe­din­te inte­ri­mar  SL Nava­lis­tul,

Marin Flo­ri­an – pre­șe­din­te FSLR.Man­ga­lia News, 15.01.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele