RePatriot: LISTA Diaspora Start-Up. Românii pot obține până la 40.000 Euro pentru afaceri în țară

0
668

LISTA Dias­po­ra Start-Up: Româ­nii din stră­i­nă­ta­te, care au locu­it în stră­i­nă­ta­te cel puțin 12 luni și vor să devi­nă antre­pre­nori aca­să, pot ape­la la orga­ni­za­ți­i­le care vor ges­tio­na pro­iec­te în cadrul pro­gra­mu­lui Dias­po­ra Start-Up pen­tru a obține spri­jin edu­ca­țio­nal și până la 40.000 Euro.

Mai jos sunt pre­zen­ta­te pe scurt pro­iec­te­le și cum puteți con­tac­ta cele 32 de orga­ni­za­ți­i­lor inter­me­di­a­re prin care se des­fă­șoa­ră acti­vi­tă­ți­le pro­gra­mu­lui. Cei ce doresc să se repa­tri­e­ze prin antre­pre­no­ri­at vor tre­bui să con­tac­te­ze una din aces­te orga­ni­za­ții pen­tru a se înscrie în pro­iec­te­le aces­to­ra și să par­cur­gă pașii nece­sari.

RePa­tri­ot este un pro­iect pri­vat, non­gu­ver­na­men­tal și nu admi­nis­trea­ză pro­iec­te în cadrul aces­tui pro­gram sau alte pro­iec­te cu finan­ța­re publi­că națio­na­lă sau euro­pea­nă. Pro­gra­mul Dias­po­ra Start-Up a fost ini­țiat în anul 2016, inspi­rat din acțiu­nea RePa­tri­ot, lan­sat de Guvern, cofi­nan­țat din fon­duri euro­pe­ne și coor­do­nat de Auto­ri­ta­tea de Mana­ge­ment pen­tru Pro­gra­mul Ope­ra­ţio­nal Capi­tal Uman (AM POCU), din cadrul Minis­te­ru­lui Dezvol­tă­rii Regio­na­le, Admi­nis­tra­ţi­ei Publi­ce şi Fon­du­ri­lor Euro­pe­ne (MDRAPFE).

Lis­ta orga­ni­za­ți­i­lor care deru­lea­ză pro­iec­te Dias­po­ra Start-Up

1. Aso­ci­a­ția pen­tru pro­mo­va­rea afa­ce­ri­lor în Româ­nia, împre­u­nă cu Fun­da­ţia LAM, imple­men­tea­ză pro­iec­tul „40.000 de moti­ve pen­tru care să devii antre­pre­nor în Româ­nia”. Sunt viza­ţi acei cetă­ţeni români, care tră­iesc şi au domiciliul/reşedinţa în Unga­ria şi care doresc să dema­re­ze o afa­ce­re în Româ­nia.

Mai mul­te deta­lii aici: http://diasporaungaria.ro/

2. Fun­da­ția cen­tru­lui de pre­gă­ti­re pro­fe­sio­na­lă Vâl­cea a înce­put imple­men­ta­rea pro­iec­tu­lui “START ROMANIA – Finan­ța­re pen­tru româ­nii din Dias­po­ra” în par­te­ne­ri­at cu Indi­ce Con­sul­ting and Mana­ge­ment și INFOR Elea SpA. Pro­iec­tul este des­ti­nat celor care inten­tio­nea­ză să înfi­in­țe­ze o afa­ce­re nona­gri­co­lă în medi­ul urban și care au rese­din­ța sau domi­ci­li­ul în medi­ul rural sau în cel urban, în regiu­ni­le Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Olte­nia, Cen­tru, Sud-Est sau Sud Mun­te­nia.

Mai mul­te deta­lii pe http://cppvl.ro/, la [email protected] sau la  0250 734200.

3. Pai­dea SRL imple­men­tea­ză pro­iec­tul „Antre­pre­no­ri­at prin ino­va­re pen­tru vii­tor”, în par­te­ne­ri­at cu Cen­trul pen­tru Afa­ceri Soli­da­re SRL Bucu­rești, Aso­ci­a­ția Asis­ten­ți­lor Soci­ali Pro­fe­si­o­niști – PROSOCIAL, Cluj Napo­ca, ARJE For­ma­cion, Spa­nia. Prin pro­iect se dezvol­tă oport­u­ni­tăți cres­cu­te de înfi­in­ța­re de noi afa­ceri ino­va­ti­ve prin acor­da­rea a 34.000 euro pen­tru înfi­in­ța­rea unei afa­ceri de către per­soa­ne cu vâr­sta pes­te 18 ani (șomeri, per­soa­ne inac­ti­ve, per­soa­ne care au un loc de mun­că și înfi­in­țea­ză o afa­ce­re în sco­pul creă­rii de noi locuri de mun­că), care îți au reșe­din­ța sau domi­ci­li­ul în ulti­me­le 12 luni în Spa­nia.

Pen­tru infor­ma­ții supli­men­ta­re per­soa­nă de con­tact este Cori­na DOBROTĂ – mana­ger pro­iect, e‑mail: [email protected]

Sur­să: http://www.arje.es/documents/COMUNICADO-DE-PRENSA-24-RO.pdf

4. Aso­ci­a­ția Excel­si­or pen­tru exce­len­ță în edu­ca­ție dias­po­ra între­prin­ză­toa­re, în par­te­ne­ri­at cu Uni­ver­si­ta­tea “Con­stan­tin Brân­cu­şi” din Târ­gu-Jiu și Cen­trul de Dezvol­ta­re Smart au lan­sat pro­iec­tul  “Dias­po­ra Între­prin­ză­toa­re”. Obiec­ti­vul pro­iec­tu­lui este dezvol­ta­rea com­pe­ten­țe­lor antre­pre­no­ri­a­le și mana­ge­ri­a­le a 200 de români din dias­po­ră care își doresc să dezvol­te afa­ceri în țară și finan­ța­rea a 40 de pla­nuri de afa­ceri ale aces­to­ra pen­tru imple­men­ta­rea lor într-una din cele 7 zone de dezvol­ta­re ale Româ­ni­ei.

Deta­lii și înscri­eri aici: http://diasporaintreprinzatoare.ro

5. Unic Sports SRL, în par­te­ne­ri­at cu Aso­ci­a­ţia “Patro­na­tul Judeţean al Feme­i­lor de Afa­ceri din Între­prin­de­ri­le Mici și Mij­lo­cii Sucea­va”, Patro­na­tul Natio­nal al Feme­i­lor De Afa­ceri din Intre­prin­deri Mici Si Mij­lo­cii, Aso­ci­a­ţia Patro­ni­lor și Mese­ri­a­şi­lor,  Aso­ci­a­ţia Gene­ra­lă a Pro­fe­si­o­ni­ş­ti­lor în Vân­zări anu­nţă dema­ra­rea pro­iec­tu­lui “A.C.A.S.A. = Antre­pre­no­ri­at, Curaj, Ati­tu­di­ne, Sigu­ranţă, Ambi­ţie!”.

Pro­iec­tul are ca scop cre­ş­te­rea ocu­pă­rii în regiu­nea CENTRU, NORD EST, NORD VEST şi SUD EST prin sti­mu­la­rea par­ti­ci­pă­rii pe pia­ța mun­cii a per­soa­ne­lor cu potenţi­al antre­pre­no­ri­al şi cre­a­rea unui pro­gram regio­nal inte­grat de încu­ra­ja­re şi spri­jin teh­ni­co-finan­ci­ar pen­tru înfi­inţa­rea şi dezvol­ta­rea de noi între­prin­deri în medi­ul urban.

Deta­lii și înscri­eri aici: http://diaspora-acasa.unicsports.ro/

6. Aso­ci­a­tia Incep­tus Roma­nia în par­te­ne­ri­at cu Rom­bel, ADCU Și Fia­Test au lan­sat pro­iec­tul “Antre­pre­nor aca­să”.

Obiec­ti­vul gene­ral al pro­iec­tu­lui este ace­la de a creș­te gra­dul de ocu­pa­re în regiu­ni­le mai puțin dezvol­ta­te ale Româ­ni­ei prin creș­te­rea capa­ci­tă­ții unui număr de 350 de per­soa­ne din dias­po­ra de a deru­la afa­ceri sus­te­na­bi­le. Spri­ji­nim creș­te­rea gra­du­lui de ocu­pa­re în regiu­ni­le mai puțin dezvol­ta­te prin atra­ge­rea și spri­ji­ni­rea per­soa­ne­lor care își pla­ni­fi­că reîn­toar­ce­rea în Româ­nia și care au inten­ția și capa­ci­ta­tea de a deru­la acti­vi­tăți antre­pre­no­ri­a­le.

Deta­lii și înscri­eri aici: http://antreprenoracasa.inceptus.ro/

7. Edu­ca­ti­va în par­te­ne­ri­at cu Revi­ro, Impact Hub și  Geo Strategy&Consulting au lan­sat pro­gra­mul “RO-WIN – Suc­ces în Româ­nia”. Dacă îți dorești să par­ti­cipi în cadrul pro­gra­mu­lui tre­bu­ie să știi că exis­tă câți­va pași pe care tre­bu­ie să‑i par­curgi:

Com­ple­tezi for­mu­la­rul de înscri­e­re aici – https://ro-win.ro/inscriere-program-startup-fonduri-europene/
Îți pre­gă­tești dosa­rul nece­sar pen­tru a dove­di că înde­pli­nești cri­te­ri­i­le de eli­gi­bi­li­ta­te
Ești infor­mat că ai fost selec­tat în gru­pul țin­tă și îți ofe­rim acces la cur­sul de edu­ca­ție antre­pre­no­ri­a­lă 4. Urmezi cur­sul de antre­pre­no­ri­at
Îți fina­li­zezi pla­nul de busi­ne­ss
Pri­mești fee­d­ba­ck pen­tru ide­ea ta și ești selec­tat pen­tru a pri­mi finan­ța­rea
Mai mul­te deta­lii aici: https://ro-win.ro

8. Aso­ci­a­ția Euro­pea­nă pen­tru o Via­ță mai Bună, în par­te­ne­ri­at cu Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Făgă­raș (Par­te­ner 1), Fun­da­ția Cen­trul de Resur­se pen­tru Edu­ca­ție și For­ma­re Pro­fe­sio­na­lă – CREFOP (Par­te­ner 2) și CIT-IRECSON Cen­trul de Infor­ma­re Teh­no­lo­gi­că SRL (Par­te­ner 3) au lan­sat pro­iec­tul “INVESTEȘTE ÎN ȚARA TA!”.

Obiec­ti­vul gene­ral al pro­iec­tu­lui con­stă în dezvol­ta­rea antre­pre­no­ri­a­tu­lui în rân­dul româ­ni­lor din Dias­po­ra prin sti­mu­la­rea ini­ția­ti­vei antre­pre­no­ri­a­le a 336 de per­soa­ne fizi­ce (șomeri, per­soa­ne inac­ti­ve, per­soa­ne care au un loc de mun­că și înfi­in­țea­ză o afa­ce­re în sco­pul creă­rii de noi locuri de mun­că), prin spri­ji­ni­rea lor pen­tru înfi­in­ța­rea de afa­ceri, inclu­siv prin ofe­ri­rea unui suport finan­ci­ar pen­tru 41 de afa­ceri prin ofe­ri­rea de micro­gran­turi. Infor­ma­ții supli­men­ta­re se pot obține de la Aso­ci­a­ția Euro­pea­nă pen­tru o Via­ță mai Bună – AEVB.

Per­soa­nă de con­tact: Danie­la Iuli­a­na DROJ, mana­ger de pro­iect. Date de con­tact: 031.432.84.36 și [email protected]

9. Work Con­sul­ting SRL, ala­turi de Fun­da­ția C.A.E.S.A.R., Power Net Con­sul­ting și E.N.F.A.P. MARCHE vor imple­men­ta în urmă­to­rii 3 ani pro­iec­tul “Antreprenor_Diaspora: Hai aca­sa!”. Accen­tul pro­iec­tu­lui va fi pus pe româ­nii din Ita­lia, Fran­ța, Ger­ma­nia, Bel­gia și Marea Bri­ta­nie, putând însă par­ti­ci­pa români valo­roși și din alte sta­te.

Deta­lii la: [email protected]

10. Con­si­li­ul Națio­nal al Între­prin­de­ri­lor Pri­va­te Mici și Mij­lo­cii din Româ­niaCNIPMMR, ală­tu­ri de gen­tia pen­tru Dezvol­ta­re Regio­na­la Nord-Est, Fun­da­tia C.A.E.S.A.R., Glo­bal Com­mer­ci­um Deve­lo­p­ment SRL si Meto­do Estu­di­os Con­sul­to­res SL,  imple­men­tea­za pro­iec­tul “Dias­po­ra ReS­TART” în peri­oa­da sep­tem­brie 2017- octom­brie 2020.

Obiec­ti­vul pro­iec­tu­lui il repre­zin­ta incu­ra­ja­rea antre­pre­no­ri­a­tu­lui si a ocu­pa­rii pe cont pro­priu, prin sus­ti­ne­rea infi­in­ta­rii de intre­prin­deri cu pro­fil non agri­col in zona urba­na de catre roma­nii din Dias­po­ra, in regiu­ni­le mai putin dezvol­ta­te, res­pec­tiv­Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Olte­nia, Cen­tru, Sud-Est sau Sud Mun­te­nia. Pen­tru mai mul­te infor­ma­tii per­soa­na de con­tact din par­tea ADR Nord-Est este: Ana Cio­ba­nu, tel. 0233.218.071, ema­il: [email protected]

Deta­lii și înscri­eri aici: http://adrnordest.ro/news.php?id=729

Citiți con­ti­nu­a­rea pe repatriot.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply