Racordarea la rețeaua de gaze se va face rapid și fără drept de refuz, altfel amenzile sunt uriașe — proiect

0
879

Pri­ma­ri­i­le, fir­me­le si per­so­ne­le fizi­ce nu vor mai fi nevo­ite sa astep­te “ani intregi” pen­tru a se racor­da la retea­ua de gaze, potri­vit unui pro­iect de lege care pre­ve­de ca ope­ra­to­rii nu pot refu­za racor­da­rea si sunt obli­gati sa finan­te­ze lucra­ri­le pen­tru rea­li­za­rea con­duc­te­lor.

Ope­ra­to­rul de dis­tri­bu­tie sau ope­ra­to­rul de trans­port si de sis­tem nu poa­te refu­za racor­da­rea la sis­tem si este obli­gat sa finan­te­ze toa­te lucra­ri­le pen­tru rea­li­za­rea obiectivelor/conductelor nece­sa­re racor­da­rii”, potri­vit pro­iec­tu­lui de lege depus la Senat.

Soci­al-demo­cra­tii au pro­pus in pro­iec­tul de lege si abro­ga­rea ali­ne­a­te­lor 2–4 ale arti­co­lu­lui 151 care sti­pu­lea­za posi­bi­li­ta­tea soli­ci­tan­tu­lui de a par­ti­ci­pa in cota-par­te la finan­ta­rea obiectivelor/conductelor si moda­li­ta­tea de recu­pe­ra­re a inves­ti­ti­ei.

Potri­vit sur­sei cita­te, “ope­ra­to­rul are obli­ga­tia de a rea­li­za un stu­diu teh­ni­co-eco­no­mic, intoc­mit con­form pro­ce­du­rii apro­ba­te de catre ANRE, in ter­men de 30 de zile de la data pri­mi­rii soli­ci­ta­rii”.

In cazul neres­pec­ta­rii aces­tor pre­ve­deri ope­ra­to­rul va fi amen­dat cu 8.000–200.000 de lei, iar daca va refu­za in con­ti­nu­a­re racor­da­rea la sis­tem, va fi amen­dat cu 1–5% din cifra de afa­ceri. Ope­ra­to­rul care refu­za racor­da­rea la sis­tem dupa ce a fost amen­dat cu 8.000–200.000 de lei si, ulte­ri­or, cu 1–5% din cifra de afa­ceri, isi pier­de drep­tul de par­ti­ci­pa­re pen­tru obti­ne­rea unor noi licen­te.

In pri­vin­ta acce­su­lui la sis­te­mul de dis­tri­bu­tie a gaze­lor natu­ra­le au fost inre­gis­tra­te la ANRE un numar mare de recla­ma­tii for­mu­la­re de per­soa­ne fizi­ce si juri­di­ce, repre­zen­tand 25% din numa­rul total de recla­ma­tii. Aceas­ta situ­a­tie ne ara­ta nemul­tu­mi­rea con­su­ma­to­ri­lor de gaze natu­ra­le fata de modul in care ope­ra­to­rii au per­mis acce­sul aces­to­ra la sis­te­mul de dis­tri­bu­tie a gaze­lor natu­ra­le. (…) Foar­te mul­te per­soa­ne fizi­ce, juri­di­ce si pri­ma­rii se plang de gre­u­ta­ti­le pe care le intam­pi­na atunci cand doresc sa se racor­de­ze la retea­ua de gaze natu­ra­le”, se ara­ta in expu­ne­rea de moti­ve sem­na­ta de sena­to­rii PSD Ser­ban Vale­ca si Ghe­or­ghe Marin.

Ini­ti­a­to­rii spun ca “nu este posi­bil ca pri­ma­ri­i­le si per­soa­ne­le juri­di­ce sa astep­te ani intregi pen­tru a se racor­da la retea­ua de gaze natu­ra­le”, afir­mand ca pro­iec­tul depus “vine sa deter­mi­ne ope­ra­to­rii sa per­mi­ta acce­sul mai rapid al soli­ci­tan­ti­lor la retea­ua de gaze natu­ra­le”.

Pro­pu­ne­rea legi­sla­ti­va pen­tru modi­fi­ca­rea si com­ple­ta­rea Legii nr.123/2013 a ener­gi­ei elec­tri­ce si a gaze­lor natu­ra­le a fost depus la Senat si este sem­na­ta de mai nulti par­la­men­tari PSD.

Came­ra Depu­ta­ti­lor este for deci­zio­nal. (sur­sa: ziare.com, 01.01.2018).


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele