Metoda Accidentul lovește din nou! Ce recomandă polițiștii constănțeni

0
361

La data de 02.01.2018, în jurul orei 01.45, poli­țiș­tii din cadrul Sec­ți­ei 5 Poli­ție au fost sesi­zați de către un băr­bat în vâr­stă de 80 de ani din muni­ci­pi­ul Con­stanţa, cu pri­vi­re la fap­tul că a fost ape­lat pe tele­fo­nul fix, de către o feme­ie, care s‑a reco­man­dat ca fiind fii­ca sa, informând‑o că a sufe­rit un acci­dent și este la spi­tal.

Pen­tru efec­tu­a­rea unei ope­ra­ții. la o uni­ta­te medi­ca­lă din Bucu­rești, i s‑a adus la cunoș­tin­ță, de către o voce de băr­bat necu­nos­cu­tă, care s‑a reco­man­dat a fi medic, că ar fi nevo­ie de suma de 16.000 de euro.

Băr­ba­tul și‑a dat sea­ma că poa­te fi vic­ti­ma unei înșe­lă­ciuni şi a anu­nţat orga­ne­le de poli­ţie.

.….….….….….….….. .….….….….….….….. .….….….….….….….. .….….…..

La data de 02.01.2018, în jurul orei 22.30, poli­țiș­tii din cadrul Sec­ți­ei 1 Poli­ție au fost sesi­zați de către o tână­ră, de 30 de ani, care le‑a spus că buni­ca ei, o feme­ie, de 82 de ani, din Con­stan­ța, a fost ape­la­tă pe tele­fo­nul fix, de către un băr­bat care s‑a reco­man­dat ca fiind medic, informând‑o că fiul aces­te­ia a sufe­rit un acci­dent și este la spi­tal.

Pen­tru efec­tu­a­rea unei ope­ra­ții. la o uni­ta­te medi­ca­lă din Bucu­rești, i s‑a adus la cunoș­tin­ță că ar fi nevo­ie de suma de 10.000 de lei.

Bătrâ­na a ofe­rit suma soli­ci­ta­tă unui băr­bat care s‑a pre­zen­tat la domi­ci­li­ul aces­te­ia.

Poli­țiș­tii con­stăn­țeni au des­chis anche­te ân cele două cau­ze pen­tru iden­ti­fi­ca­rea auto­ri­lor, depis­tă­rii aces­to­ra și tra­ge­rea lor la răs­pun­de­re pena­lă.

RECOMANDĂRI ALE POLIȚIȘTILOR CONSTĂNȚENI

Pen­tru a conş­ti­en­ti­za popu­la­ţia, cu pre­că­de­re per­soa­ne­le de vâr­sta a III‑a, cu pri­vi­re la ris­cul la care se expun când au încre­de­re în per­soa­ne necu­nos­cu­te şi le ofe­ră sume de bani, în schim­bul aşa-zise­lor “rezol­vări de pro­ble­me cau­za­te de acci­den­te­le ruti­e­re”, pre­ci­zăm încă o dată fap­tul că în cazul unor acci­den­te cu vic­ti­me NU tre­bu­ie să se ofe­re sub nicio for­mă sau pre­text sume de bani.

Este foar­te impor­tant pen­tru cetă­ţeni să cunoas­că fap­tul că în nici un caz de acci­dent ruti­er repre­zen­tanţii insti­tu­ţi­i­lor publi­ce nu soli­ci­tă bani pen­tru a rezol­va o speţă de natu­ră pena­lă.

Se reco­man­dă ca în ast­fel de cazuri, în care cetă­ţe­nii sunt suna­ţi şi li se soli­ci­tă dife­ri­te sume de bani tele­fo­nic, pen­tru “rezol­va­rea unor acci­den­te ruti­e­re, să se ape­le­ze ime­di­at la 112 sau la Poli­ţie, pen­tru a se veri­fi­ca dacă fiul, fii­ca, ruda, rude­le au fost impli­ca­te într-un acci­dent ruti­er.

Ast­fel, poli­ţi­ş­tii pot inter­ve­ni pen­tru pre­ve­ni­rea comi­te­rii unor înşe­lă­ciuni, iar per­soa­ne­le care intenţio­nea­ză să comi­tă ast­fel de fap­te să fie iden­ti­fi­ca­te, depis­ta­te şi tra­se la răs­pun­de­re pena­lă. (IPJ Con­stan­ța, 03.01.2018).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele