MANGALIA NEWS LA ORA BILANȚULUI. VIZIBILITATE SITE, CLASAMENTE OFICIALE

0
569
Mangalia News
Mangalia News

Așa cum v‑am obiș­nu­it deja, redac­ția coti­dia­nu­lui Man­ga­lia News pre­zin­tă peri­o­dic Bilan­țul acti­vi­tă­ții sale în medi­ul onli­ne. La cei aproa­pe 6 ani de exis­ten­ță, iată care este situ­a­ția la zi, în date sin­te­ti­ce, după Goo­gle Ana­ly­tics:

Vizu­a­li­zări, total: 6.406.974.

Uti­li­za­tori unici: 1.064.490.

Din aceștia, 58% sunt vizi­ta­tori care revin frec­vent pe site, iar 42% sunt vizi­ta­tori noi.

  • 14.107 Arti­co­le,
  • 23 Pagini,
  • 1.220 de comen­ta­rii.

Pri­ma pagi­nă a site-ului Man­ga­lia News a fost vizu­a­li­za­tă până astăzi de 975.963 ori!

CLASAMENTUL pri­me­lor 5 arti­co­le publi­ca­te, după numă­rul de vizu­a­li­zări:

1.Mili­ta­rii pen­sio­nari cuce­resc în instan­ță aju­toa­re­le pre­vă­zu­te de Legea nr. 284/2010. INTERVIU cu avo­ca­tul FLORIN RĂICAN (35.568 vizu­a­li­zări).

2.Nota 5 la mate - 22.752 vizu­a­li­zări.

3.Mihai Cuba­nit, zida­rul care face case din pia­tra - 22.719 vizu­a­li­zări.

4.Sondaj: Din­tre can­di­da­tii anun­tati pana acum pe cine ati ale­ge ca pri­mar al Man­ga­li­ei? — 18.305 vizu­a­li­zări.

5.Sondaj Man­ga­lia News: Cine meri­ta titlul de omul anu­lui 2016 in Man­ga­lia? — 18.160 vizu­a­li­zări.


Îmbu­cu­ră­tor pen­tru noi este fap­tul că, din pri­me­le 5 arti­co­le cu cea mai mare vizi­bi­li­ta­te în cei aproa­pe 6 ani de la lan­sa­re, patru sunt rea­li­za­te de redac­ția Man­ga­lia News, împre­u­nă cu cola­bo­ra­to­rii săi.

Mul­țu­mim, dom­nu­lui avo­cat Flo­rin Răi­can, pen­tru asis­ten­ța de spe­cia­li­ta­te în dome­ni­ul juri­dic și pen­tru Recor­dul abso­lut de vizu­a­li­zări obți­nut pen­tru inter­vi­ul rea­li­zat cu domnia sa, spre fina­lul anu­lui 2017!

Mul­țu­mim și cu aceas­tă oca­zie doam­nei Ange­la Ele­na Soa­re, pro­fe­soa­ră emi­nen­tă de lim­ba engle­ză la Școa­la Gim­na­zi­a­lă Nr. 2 ”Sfân­tul Andrei” din Man­ga­lia, pen­tru excep­țio­na­lul său arti­col Nota 5 la mate.


Cate­go­ria cea mai vizi­ta­tă pe site este: WEBCAM LIVE LITORAL (10.816 vizu­a­li­zări).


Se apro­pie ani­ver­sa­rea a 6 ani de la lan­sa­rea site-ului www.MangaliaNews.ro și am con­sul­tat orien­ta­tiv une­le plat­for­me de moni­to­ri­za­re a inter­ne­tu­lui, pen­tru a rea­li­za un Cla­sa­ment al publi­ca­ți­i­lor onli­ne din zona de sud a lito­ra­lu­lui româ­nesc. După cum reie­se din print-scre­en-uri­le pre­zen­ta­te mai jos, coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News păs­trea­ză în con­ti­nu­a­re pozi­ția de lider între cele mai repre­zen­ta­ti­ve site-uri loca­le, după cri­te­ri­i­le de moni­to­ri­za­re ale­se.

LOCUL I: Man­ga­lia News, Cla­sa­ment mondi­al: 894.443, Cla­sa­ment Româ­nia: 8.249.

Locul IIMangalia.Tv – Cla­sa­ment mondi­al: 2.696.227; Cla­sa­ment Româ­nia: 49.651.

Locul III: Mangalia.ro - Cla­sa­ment mondi­al: 2.787.211; Cla­sa­ment Româ­nia: 23.941.

Locul IV: lucianvisa.ro — Cla­sa­ment mondi­al: 6.748.212; Cla­sa­ment Româ­nia:     

Locul V: editiadesud.ro – Cla­sa­ment mondi­al: 7.416.745; Cla­sa­ment Româ­nia:    


Pen­tru toa­te aces­te per­for­man­țe, mul­țu­mim în pri­mul rând citi­to­ri­lor noș­tri fideli. Mul­țu­mim, de ase­me­nea, echi­pei teh­ni­ce și redac­țio­na­le, cola­bo­ra­to­ri­lor, repor­te­ri­lor volun­tari, tutu­ror celor care ne-au scris sau au comen­tat pe mar­gi­nea mate­ri­a­le­lor publi­ca­te, pre­cum și spon­so­ri­lor care ne-au spri­ji­nit pe par­cur­sul ani­lor.

Cu mare bucu­rie, vă mai infor­măm că în luna decem­brie 2017, coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News a pri­mit cea mai îna­l­tă recu­noaș­te­re inter­națio­na­lă, fiind accep­tat ca par­te­ner ofi­ci­al în Pro­iec­tul ARCA TV USA, fapt ce ne ono­rea­ză în mod deo­se­bit. Mul­țu­mim și cu aceas­tă oca­zie dis­tin­su­lui domn Lucian Bla­ga, CEO ARCA TV, ini­ția­to­rul și rea­li­za­to­rul aces­tui pro­iect media atât de impor­tant pen­tru româ­nii de pre­tu­tin­deni.

Dorim în con­ti­nu­a­re să infor­măm prompt pe toți pri­e­te­nii coti­dia­nu­lui Man­ga­lia News și ai pagi­ni­lor cores­pon­den­te de pe prin­ci­pa­le­le rețe­le de soci­a­li­za­re, des­pre subiec­te­le impor­tan­te ale zilei, cu arie cât mai lar­gă de cuprin­de­re. De ace­ea, sun­tem și aici:


TUTUROR, cu drag: LA MULȚI ANI! ANUL NOU, CU SĂNĂTATE ȘI BUCURII!

Ținem cât mai aproa­pe!

Scri­eți-ne pe adre­sa de e‑mail [email protected] sau pe for­mu­la­rul de CONTACT.

Arti­co­le­le publi­ca­te de coti­dia­nul Man­ga­lia News pe aceas­tă temă pot fi vizio­na­te la rubri­ca SPECIAL.


Man­ga­lia News, par­te­ner media ofi­ci­al în Pro­iec­tul ARCA TV US. 7 ianu­a­rie 2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele