Locuitorii Mangaliei vor primi facturi individuale pentru plata căldurii. Goldterm Mangalia SA execută gratuit lucrări de rebranșare la căldură

0
957

Soci­e­ta­tea Gol­d­term Man­ga­lia anun­ță loca­ta­rii bran­șați la sis­te­mul cen­tra­li­zat de ter­mo­fi­ca­re că exe­cu­tă gra­tu­it lucrări de rebran­șa­re la căl­du­ră. Lucră­ri­le vizea­ză pro­iec­ta­rea și rea­li­za­rea coloa­nei comu­ne de pe casa scă­rii, pre­cum și fur­ni­za­rea și monta­jul con­toa­re­lor pen­tru apar­ta­men­te.

De ase­me­nea, cei care doresc ca lucră­to­rii soci­e­tă­ții să exe­cu­te și mano­pe­ra din inte­ri­o­rul apar­ta­men­te­lor pot să soli­ci­te aceas­te inter­ven­ții, con­tra­cost. Repre­zen­tan­ții Gol­d­term Man­ga­lia pre­ci­zea­ză că soli­ci­tă­ri­le de bran­șa­re sau înlo­cu­i­re a sis­te­mu­lui de con­to­ri­za­re se depun la sedi­ul soci­e­tă­ții din str. Vână­tori, Nr. 1, Man­ga­lia. Ei pot obține infor­ma­ții supli­men­ta­re dacă ape­lea­ză nume­re­le de tele­fon ale Dis­pe­ce­ra­tu­lui: 0241740761 și 0756086136.

Lucră­ri­le de bran­șa­re la rețea­ua de ter­mo­fi­ca­re se exe­cu­tă în ordi­nea depu­ne­rii cere­ri­lor și în limi­ta fon­du­ri­lor alo­ca­te. Un alt avan­taj al loca­ta­ri­lor bran­șați la sis­te­mul cen­tra­li­zat de ter­mo­fi­ca­re îl repre­zin­tă înche­ie­rea con­ven­ți­i­lor indi­vi­du­a­le de fac­tu­ra­re, prin care cetă­țe­nii pot plăti fac­tu­ra direct la soci­e­ta­tea fur­ni­zoa­re de agent ter­mic și își pot ges­tio­na indi­vi­du­al con­su­mul.

Lucrăm per­ma­nent la moder­ni­za­rea sis­te­mu­lui de ter­mo­fi­ca­re, ast­fel încât să putem redu­ce cos­tu­ri­le, iar popu­la­ția să plă­teas­că mai puțin. Monta­rea coloa­nei pe casa scă­rii și con­to­ri­za­rea indi­vi­du­a­lă aju­tă fie­ca­re fami­lie să plă­teas­că exact cât con­su­mă. De ase­me­nea, fac­tu­ra­rea indi­vi­du­a­lă redu­ce ris­cu­ri­le unor dis­pu­te între loca­tari și pre­șe­din­ții sau admi­nis­tra­to­rii de blo­curi, în legă­tu­ră cu fon­du­ri­le des­ti­na­te plă­ții agen­tu­lui ter­mic”, a decla­rat pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Radu Cris­ti­an.

Comu­ni­cat pri­mit de la Biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia, 17.01.2018.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele