LIMANU: Acțiune de DONARE DE SÂNGE, sâmbătă, 3 februarie, la Şcoala Gimnazială Nr.1

0
384

Cen­trul Regio­nal de Trans­fu­zii San­gu­i­ne Con­stan­ța, Pri­mă­ria Comu­nei Lima­nu şi Şcoa­la Gim­na­zi­a­lă Nr.1 orga­ni­zea­ză sâm­bă­tă, 03.02.2018, între ore­le 08:30 — 13:30, o acţiu­ne de dona­re de sân­ge.

Sunt aştep­ta­te toa­te per­soa­ne­le sănă­toa­se din loca­li­ta­tea LIMANU şi loca­li­tă­ţi­le înve­ci­na­te, care doresc să îi aju­te pe pacienţii care au nevo­ie de tra­ta­ment trans­fu­zio­nal.

Pot dona sân­ge per­soa­ne cu vâr­sta cuprin­să între 18–65 ani (pen­tru pri­ma dona­re 18–60 de ani în fun­cţie de eva­lu­a­rea medi­ca­lă) cu gre­u­ta­tea pes­te 50 kg ( în fun­cţie de înă­lţi­me , con­sti­tu­ţie), care nu au sufe­rit de hepa­ti­tă vira­lă, tuber­cu­lo­za, sifi­lis, mala­rie, infe­cţie HiV, epi­lep­sie, dia­bet zaha­rat insuli­no-depen­dent, boli de ini­mă, etc.

Per­soa­ne­le pes­te 50 de ani sunt ruga­te să adu­că de la medi­cul de fami­lie o ade­ve­rinţă din care să reia­să că nu sunt în evi­denţă cu boli de ini­mă, neu­ro­lo­gi­ce, alte boli cro­ni­ce care ar con­train­di­ca dona­rea de sân­ge.

Cu trei zile îna­in­te de dona­re este inter­zis con­su­mul de bău­turi alco­o­li­ce!

În ziua donă­rii se reco­man­dă un mic dejun uşor (san­dwi­ch-uri, fruc­te, lac­ta­te) şi cel puțin 500 ml lichi­de.

Per­soa­ne­le care efec­tu­ea­ză o dona­re com­ple­tă (450 ml sân­ge) bene­fi­ci­a­ză, la cere­re, de:

  • 7 tiche­te de masă pen­tru pro­du­se ali­men­ta­re;
  • o zi libe­ră la locul de mun­că, în ziua donă­rii, în cazul dona­to­ri­lor sala­ri­a­ţi, scu­ti­re de la frec­venţa în ziua donă­rii în cazul ele­vi­lor, stu­denţi­lor şi mili­ta­ri­lor;
  • decon­ta­rea chel­tu­ie­li­lor de trans­port în comun în ziua donă­rii între loca­li­ta­tea de domiciliu/ reşe­dinţa înscri­să în actul de iden­ti­ta­te şi loca­li­ta­tea unde se efec­tu­ea­ză dona­rea de sân­ge.

Ce inte­re­sați sunt aștep­tați sâm­bă­tă, 03 febru­a­rie 2018, între ore­le 08:30–13:30, la Şcoa­la Gim­na­zi­a­lă Nr.1 din loca­li­ta­tea Lima­nu, cu un act de iden­ti­ta­te vala­bil.


Sân­ge­le este un dar ce nu poa­te fi înlo­cu­it!
Este nevo­ie de cât mai mulţi dona­tori!
Chea­mă-ţi şi pri­e­te­nii!


Man­ga­lia News, 30.01.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele