Leila Memet: Am reușit! Cu ajutorul oamenilor frumoși la trup și la suflet, am vizitat copiii de la Ortopedie!

0
671

    Lei­la Memet: ”Am reu­sit! Cu aju­to­rul oame­ni­lor fru­mo­si la trup si la suflet, am vizi­tat copi­ii de la sec­ția de Orto­pe­die a Spi­ta­lu­lui Muni­ci­pal Man­ga­lia! Au fost impre­u­na cu mine doam­na Eli­sa­be­ta Yazici, Alex Vie­ru, Deni­sa Memet si Nazif Tanyor. 

    In val­toa­rea agi­ta­ti­ei, am uitat com­plet de poze, sper ca ne ier­tati. Toa­te pun­gi­le pli­ne ochi au ajuns la copi­ii inter­nati in sec­tia Orto­pe­die copii, apoi cu pache­te­le pre­ga­ti­te de dimi­ne­a­ta de catre dna Ina­bel Yam, cu gus­ta­re proas­pat scoa­sa din cup­tor, apa si ceva mic, bun si dul­ce, am urcat la eta­jul al 3‑lea, unde am dis­tri­bu­it pache­te­le per­soa­ne­lor inter­na­te pe aceas­ta sec­tie, care s‑au bucu­rat si de fruc­te­le daru­i­te de dna Eli­sa­be­ta Yazici, mul­tu­min­du-ne din suflet, uran­du-va mul­ta sana­ta­te, tutu­ror oame­ni­lor care au fost, cu fap­ta, sau macar cu gan­dul aproa­pe de ei si de sufe­rin­ta lor, daruind!

    Aco­lo am lasat si cele trei caru­cioa­re pen­tru per­soa­ne­le cu diza­bi­li­tati, unul pen­tru sec­tie, unul pen­tru un domn in var­sta aflat in tra­ta­ment, iar al tre­i­lea caru­cior fiind mai spe­cial, des­ti­nat poa­te unei per­soa­ne mai soli­de, l‑am lasat tot pe sec­tie, spe­rand ca va veni cine­va aflat in nevo­ie si il va folosi. 

    Azi, dna Auri­ca Vie­ru a donat din suflet 500 de lei pe care, impre­u­na cu cei rama­si din cam­pa­nia aceas­ta, 601 lei, in total 1101 lei, ii vom folo­si tot pen­tru a bucu­ra copi­ii, acei copii aflati sub ari­pa Aso­ci­a­ti­ei Uma­ni­ta­re Iulia Andre­ea Movi­la, caro­ra le vom cum­pa­ra ali­men­te pen­tru gus­ta­ri­le zil­ni­ce, pai­ne, fruc­te si meze­luri, impre­u­na cu pro­du­se­le dona­te in plus in cam­pa­nia pe care toc­mai am incheiat‑o azi.

    Apoi, in febru­a­rie, vom face o vizi­ta la Agi­gea, unde banu­iesc ca va fi o cam­pa­nie mai mare, aco­lo fiind alt regim, de casa de copii, de orfe­li­nat, copi­la­sii aflati in gri­ja sta­tu­lui, aban­do­nati de parin­ti sau rude, caro­ra le vom darui ceea ce dum­ne­a­voas­tra le veti adu­ce: hai­ne, juca­rii si alimente.

    Asa sa ne aju­te Dum­ne­zeu, sa fiti aproa­pe de ei si sa le ali­nati un pic suferintele.

Mă înclin în fața dum­ne­a­voas­tră. Voie bună, tutu­ror!” Lei­la Memet, 27.01.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply