Fraierul din afacerea “Daewoo-Mangalia” e statul român

0
1596

CUGET LIBER: Daewoo — Man­ga­lia Hea­vy Indus­tries a luat naș­te­re, ofi­ci­al, la 14 febru­a­rie 1997, prin­tr-un joint-ven­tu­re între con­cer­nul Daewo­oși Șan­ti­e­rul Naval „2 Mai“ Man­ga­lia.

Sud-core­e­nii au intrat în aso­ci­e­re cu 53 mili­oa­ne de dolari (din care 23 de mili­oa­ne de dolari sub for­ma unui know-how, pe care nimeni nu l‑a eva­lu­at) obținând 51% din acțiuni. Par­tea româ­nă a con­tri­bu­it cu șan­ti­e­rul naval pro­priu-zis (mai puțin tere­nul), eva­lu­at la 50,92 mili­oa­ne dolari, pen­tru care a pri­mit 49% din acțiuni.

Din aceas­tă afa­ce­re, sta­tul român ar fi tre­bu­it să câști­ge noi locuri de mun­că, pro­fit și mai mul­te veni­turi din taxe și impo­zi­te. În plus, Daewoo — Man­ga­lia pro­mi­tea să sti­mu­le­ze indus­tria pe ori­zon­ta­lă afe­ren­tă sec­to­ru­lui naval, după cum se ară­ta într-un comu­ni­cat de pre­să din 22 ianu­a­rie 1997.

Ceea ce puțini ști­au la acea dată este fap­tul că aso­ci­e­rea avea la bază un con­tract care îi asi­gu­ra nu doar impor­tan­te faci­li­tăți păr­ții sud-core­e­ne, dar îi per­mi­te să-și tra­gă aso­ci­a­tul pe sfoa­ră. La acea vre­me, am aten­țio­nat, în zia­rul „Cuget Liber”, că afa­ce­rea dez­a­van­ta­jea­ză sta­tul român, iar cele petre­cu­te în cei aproa­pe 21 de ani de aso­ci­e­re româ­no-sud-core­ea­nă mi-au dat drep­ta­te.

Pe scurt, în aceas­tă peri­oa­dă, com­pa­nia a înche­iat 14 ani cu rezul­ta­te finan­ci­a­re nega­ti­ve. Pier­de­rea bru­tă a cres­cut până la nive­lul record de 191.512.869 dolari din 2014, men­ținân­du-se la cote foar­te îna­l­te în anii urmă­tori: 2015 — 128.599.284 dolari; 2016 — 119.214.651 dolari.

Pier­de­ri­le cumu­la­te în inter­va­lul 2005 — 2016 au depă­șit cu mult capi­ta­lul sub­scris și văr­sat al com­pa­niei, de 30.614.832 lei și acti­ve­le imo­bi­li­za­te — 640.722.520 lei.

Mai grav este fap­tul că uni­ta­tea s‑a înda­to­rat până pes­te cap la băn­ci­le sud-core­e­ne și româ­nești, dato­ria tota­lă ajun­gând, în 2016, la 5.350.084.563 lei, res­pec­tiv 1.320.193.599 dolari.

Tot șan­ti­e­rul este girat la bănci: clă­diri, maca­ra­le, uti­la­je. Com­pa­nia nu mai are ce gira” — decla­ra Marin Flo­ri­an, pre­șe­din­te­le Sin­di­ca­tu­lui „Nava­lis­tul”.

Dacă s‑ar fi res­pec­tat lite­ra Legii soci­e­tă­ți­lor comer­ci­a­le nr.31/1990, com­pa­nia ar fi tre­bu­it să fie dizol­va­tă de mult timp, din cau­za situ­a­ți­ei finan­ci­a­re catas­tro­fa­le, de pro­pri­ii acțio­nari. Peri­co­lul dizol­vă­rii rămâ­ne. Con­form ace­lu­iași act nor­ma­tiv, „ori­ce per­soa­nă inte­re­sa­tă (sala­ri­ați, sub-con­trac­tori ori fur­ni­zori neplătiți, cre­di­tori ban­cari, Fis­cul — n.n) se poa­te adre­sa instan­ței pen­tru a cere dizol­va­rea soci­e­tă­ții”.

În cadrul anche­te­lor pe care le-am publi­cat în „Cuget Liber”, am pre­zen­tat meca­nis­mul prin care com­pa­nia a fost adu­să în pra­gul fali­men­tu­lui. Iată, pe data de 28 iulie 2008, Con­stan­tin Horez, direc­to­rul gene­ral de la acea vre­me al Șan­ti­e­ru­lui Naval „2 Mai“ (acțio­na­rul mino­ri­tar al Daewoo — Man­ga­lia, în nume­le sta­tu­lui român), decla­ra, pen­tru „Cuget Liber”:

Am des­co­pe­rit că exis­tă un con­tract de co-buil­ding, în care DSME (acțio­na­rul majo­ri­tar — n.n.) își asu­mă res­pon­sa­bi­li­tăți (la con­trac­ta­rea unei nave – n.n.), pen­tru care pri­meș­te un comi­sion impor­tant, de la înce­put. Exis­tă o soci­e­ta­te care este tot a lui DSME, care se numeș­te DSE Com­pany. Ea asi­gu­ră pro­iec­ta­rea și apro­vi­zio­na­rea cu echi­pa­men­te și suban­sam­ble­le nece­sa­re navei. Vrem să stu­di­em acest tip de con­tract, pe care nu l‑am văzut până acum, să aflăm în ce con­stă și care sunt comi­si­oa­ne­le com­pa­ni­i­lor core­e­ne, pen­tru că fur­ni­tu­ra de echi­pa­men­te și pro­iec­ta­rea ajung la aproa­pe 70% din pre­țul navei. Iar comi­si­oa­ne­le sunt ca ata­re. Sigur că faci pagu­bă. După ce ai dat comi­si­oa­ne de anga­ja­ment finan­ci­ar pen­tru con­trac­tul de navă, pen­tru apro­vi­zio­na­re și pro­iec­ta­re, nu-ți mai ajung banii.”

La rân­dul său, Marin Flo­ri­an, pre­șe­din­te­le Sin­di­ca­tu­lui „Nava­lis­tul”, decla­ra, pe data de 24 iulie 2015: „Din cifra de afa­ceri a Daewoo — Man­ga­lia, 12% sunt comi­si­oa­ne­le DSME. Con­trac­tul care s‑a sem­nat la con­sti­tu­i­rea soci­e­tă­ții pre­ve­de: un comi­sion de mana­ge­ment, un comi­sion de pro­iec­ta­re și pla­ta spe­cia­liș­ti­lor sud-core­eni de la Daewoo — Man­ga­lia. Din Core­ea se impor­tă totul: tablă nava­lă, motoa­re, echi­pa­men­te, chiar și nisi­pul pen­tru sabla­re. Cu ce pre­țuri se aduc? A ana­li­zat par­tea româ­nă cât o cos­tă în plus pe Daewoo — Man­ga­lia apro­vi­zio­na­rea din Core­ea?”

Din aces­te măr­tu­rii reie­se că cea mai mare par­te a veni­tu­ri­lor obți­nu­te din pro­duc­ția rea­li­za­tă la Daewoo — Man­ga­lia a ple­cat în Core­ea sub dife­ri­te for­me: comi­si­oa­ne, plăți pen­tru pro­iec­te, dobânzi ban­ca­re, tablă nava­lă, motoa­re, echi­pa­men­te și nisip. După ce se tră­gea linie, la sfâr­șit de an, com­pa­nia româ­no-sud core­ea­nă rămâ­nea cu pier­deri și dato­rii tot mai mari.

Vă invi­tăm să citiți arti­co­lul inte­gral aici: cugetliber.ro, 15.01.2018. Autor: Ion TIŢA-CĂLIN.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply