Fostul deputat Florin Gheorghe şi‑a dat demisia de la conducerea Neptun Olimp SA

0
1220

A rezis­tat doar jumă­ta­te de an. Fos­tul depu­tat şi lider PDL, apoi PMP şi UNPR, Flo­rin Ghe­or­ghe şi‑a dat ieri demi­sia din fun­cţia de preşe­din­te şi mem­bru al Con­si­li­u­lui de Admi­nis­tra­ţie (CA) de la soci­e­ta­tea de stat Nept­un Olimp SA. Poli­ti­cia­nul nu a ofe­rit nici o expli­ca­ţie cu pri­vi­re la deci­zia sa. Flo­rin Ghe­or­ghe a fost numit admi­nis­tra­tor la Nept­un Olimp SA în iunie 2017.

Sub­sem­na­tul Ghe­or­ghe Flo­rin, domi­ci­li­at în Con­stanţa, str. (…) vă aduc la cunoş­tinţă demi­sia mea din cali­ta­tea de mem­bru al Con­si­li­u­lui de Admi­nis­tra­ţie al SC Nept­un Olimp SA, înce­pând cu data de 30.01.2018”, se ara­tă întru-un docu­ment al soci­e­tă­ţii de stat, sem­nat de direc­to­rul gene­ral Cătă­lin Miha­il Cara­cos­tea.

Fos­tul depu­tat PDL şi PMP Flo­rin Ghe­or­ghe a fost numit admi­nis­tra­tor la Nept­un Olimp SA în iunie 2017, ală­tu­ri de Dra­goş Călin (din Bra­şov, şeful Dire­cţi­ei Juri­di­ce din SIF Transil­va­nia, acţio­nar al Nept­un Olimp SA), Ionel Damian (con­stă­nţean, fost admi­nis­tra­tor la Agenţia Natio­na­lă de Cadas­tru, ală­tu­ri de Sevil Shhai­deh, actu­a­lul vice­pre­mi­er), Ramo­na Zena Pet­cu (şefa de cabi­net a lui Horia Ţuţu­ia­nu, preşe­din­te­le Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa) şi Ione­la Sto­ian (secre­tar gene­ral în Minis­te­rul Dezvol­tă­rii, minis­ter în con­du­ce­rea căru­ia se afla şi în man­da­tul Ele­nei Udrea, mar­to­ră în pro­ce­sul de coru­pţie „Gala Bute”).

Un mandat şi patru partide

Flo­rin Ghe­or­ghe a bifat nu mai puţin de patru par­ti­de poli­ti­ce în cei patru ani de man­da­te par­la­men­tar. Fos­tul lider PDL Con­stanţa a fost ales depu­tat în 2012 pe lis­te­le aces­tei for­ma­ţiuni, pen­tru ca, un an mai târ­ziu, să pără­seas­că par­ti­dul con­dus atunci de Vasi­le Bla­ga şi să trea­că la PMP-ul lui Tra­ian Băsescu. Nu a rezis­tat nici aici prea mult, pen­tru că, în 2014, avea să ple­ce din cau­za per­pe­tuu­lui răz­boi cu Cla­u­diu Palaz, lide­rul judeţean al par­ti­du­lui. Noua des­ti­na­ţie a fost UNPR-ul lui Gabriel Oprea, pe care l‑a pără­sit însă în 2016 pen­tru a se trans­fe­ra la PSD, sub moti­va­ţia că face acest lucru pen­tru a‑l aju­ta pe pri­e­te­nul său, Dece­bal Făgă­dău, să ajun­gă pri­ma­rul Con­stanţei.

Ce avere mai are Neptun Olimp

Nept­un Olimp SA a rapor­tat pen­tru anul 2016 o cifra de afa­ceri de doar 612.669 si pier­deri de 980.807 lei, cu 15 anga­jati. În 2016, Nept­un Olimp SA si‑a schim­bat dome­ni­ul de acti­vi­ta­te din “hote­luri” în “închi­ri­e­rea sau subîn­chi­ri­e­rea bunu­ri­lor imo­bi­li­a­re pro­prii sau închi­ri­a­te”.

Nept­un Olimp SA este con­du­să de direc­to­rul gene­ral Cătă­lin Miha­il Cara­cos­tea și mai deți­ne, ca ave­re, Com­ple­xul de Vile Olimp, alcă­tu­it din vile­le de 4 ste­le Afro­di­ta, Hera, Ate­na, Ire­ne şi Arte­mis, cu un total de 30 de locuri de caza­re, două auto­ca­re de 3 ste­le, o secţiu­ne de pla­jă în Nept­un, res­ta­u­ran­tul de 3 ste­le La Bar­chet­ta, cu 336 de locuri şi Piz­ze­ria Com­plex Inter­na­tio­nal din Olimp. Acţio­na­rul majo­ri­tar al Nept­un Olimp SA este sta­tul român, prin Minis­te­rul Eco­no­mi­ei, care deţi­ne 52,2156% din acţiuni, ală­tu­ri de care mai sunt SIF III, cu 41,1848%, per­soa­ne juri­di­ce — 0,5573% şi per­soa­ne fizi­ce — 6,0423%. De câte­va luni, sta­tul încear­că, fără suc­ces, să-şi vân­dă par­ti­ci­pa­ţia la Nept­un Olimp SA. (Roc­sa­na CRISTEA, replicaonline.ro, 31.01.2018).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply