A fost aprobat proiectul de reabilitare a stațiunii Saturn. Primăria, dată în judecată de Ministerul de Finanţe, pentru recuperarea a 1,5 milioane de lei!

0
619

Edi­tia de Sud: Che­ma­ţi în şedinţă de înda­tă la sedi­ul Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia, aleşii locali au apro­bat două punc­te ce figu­rau pe ordi­nea de zi a întâl­ni­rii: Nomi­na­li­za­rea nou­lui preşe­din­te de şedinţă – care a fost votat în una­ni­mi­ta­te, în per­soa­na lui Sorin Andrei – şi cea a pro­iec­tu­lui Dezvol­ta­re Turis­ti­că în Sta­ţiu­nea Saturn. Pro­iec­tul are o valoa­re tota­lă de 19,1 mili­oa­ne de lei, din care 382.000 lei urmea­ză să fie achi­ta­ţi de muni­ci­pa­li­ta­tea de la malul mării.

Şeful Ser­vi­ci­u­lui Pro­iec­te din cadrul Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia, Cipri­an Popa, afir­mă că dura­ta de exe­cu­ţie a pro­iec­tu­lui apro­bat de con­si­li­e­rii locali este de 12 luni, iar cea de imple­men­ta­re, de 18 luni, de la data sem­nă­rii con­trac­tu­lui.

Con­si­li­e­rul local Ozghiun Mena­bit a soli­ci­tat ca, pen­tru evi­ta­rea unor situ­a­ţii ante­ri­oa­re neplă­cu­te, pre­cum pier­de­rea unor pro­iec­te euro­pe­ne din cau­za întâr­zi­e­ri­lor lucră­ri­lor, aleşii locali să cunoas­că, în per­ma­nenţă, situ­a­ţia de pe teren:

Cred că diri­ginţii de şan­ti­er ar tre­bui să ne pre­zin­te, peri­o­dic, rapoar­te la zi, pen­tru a nu mai fi puşi în situ­a­ţia de a fi daţi în jude­ca­tă, aşa cum este cazul zile­le aces­tea, de către Minis­te­rul de Finanţe, pen­tru recu­pe­ra­rea unor bani pier­du­ţi din cau­za întâr­zi­e­rii lucră­ri­lor”.

Pre­ci­zări pe mar­gi­nea aces­tui subiect a făcut vice­pri­ma­rul urbei, Dra­goş Ange­les­cu, care a decla­rat că pri­mă­ria a fost dată în jude­ca­tă de către Minis­te­rul Finanţe­lor, pen­tru recu­pe­ra­rea a cir­ca 1,5 mili­oa­ne de lei. Banii au ajuns la con­struc­to­rul unui alt pro­iect dema­rat pe fon­duri euro­pe­ne, dar pier­dut în cele din urmă, Cal­la­tis – Isto­rie la Malul Mării:

Am fost daţi în jude­ca­tă pen­tru aceas­tă sumă, ce ne‑a fost ofe­ri­tă de minis­ter pen­tru con­ti­nu­a­rea lucră­ri­lor la acest pro­iect. Din păca­te, lucră­ri­le ce tre­bu­iau ter­mi­na­te până la 31 decem­brie, nu au fost nici pe depar­te fina­li­za­te şi nu sunt nici la ora actu­a­la. Noi am achi­tat con­struc­to­ru­lui banii pri­mi­ţi, iar acum Minis­te­rul de Finanţe vrea recu­pe­ra­rea sumei, în instanţă”.

Dra­goş Ange­les­cu a mai spus că pri­mă­ria va soli­ci­ta, la rându‑i, recu­pe­ra­rea bani­lor de la con­struc­tor, aces­ta urmând să achi­te şi pena­li­tă­ţi ustu­ră­toa­re.

În cadrul pro­iec­tu­lui de rea­bi­li­ta­re a sta­ţiu­nii Saturn urmea­ză să fie rea­me­na­ja­te tro­tu­a­re­le şi asfal­ta­te dru­mu­ri­le, se va ampla­sa mobi­li­er urban, se vor ame­na­ja spa­ţi­i­le verzi şi se va lucra la reţea­ua de ilu­mi­nat public şi supra­ve­ghe­rea video a stră­zi­lor. Con­form pro­iec­tu­lui, va fi ame­na­jat un sens gira­to­riu la inter­se­cţia stră­zi­lor Lavrion cu Cor­ne­liu Copo­su şi Hen­ny Igna­tie.

De ase­me­nea, pe stra­da Gre­en­port, la inter­se­cţia cu stra­da Hen­ny Igna­tie se va ame­na­ja un sens gira­to­riu unde vor fi monta­te moni­toa­re LED, pe care vor rula infor­ma­ţii des­pre eve­ni­men­te­le care se desfă­şoa­ră în sta­ţiuni, tem­pe­ra­tu­ra aeru­lui, tem­pe­ra­tu­ra apei mării etc. Tot­o­da­tă, se vor monta tote­muri şi moni­toa­re LED la toa­te intră­ri­le în sta­ţiu­ne pen­tru o mai bună vizi­bi­li­ta­te, dar şi pen­tru a veni în spri­ji­nul turi­ş­ti­lor.

Spa­ţi­ul ver­de va fi rea­me­na­jat cu jar­di­ni­e­re, iar în pro­xi­mi­ta­tea aces­to­ra va fi montat mobi­li­er urban pen­tru o mai bună înca­dra­re în spa­ţi­ul pei­sa­gis­tic din sta­ţiu­ne. Potri­vit memo­ri­u­lui teh­nic, se vor ame­na­ja locuri de par­ca­re pe cele patru străzi supu­se rea­bi­li­tă­rii: Lavrion, Gre­en­port, Hen­ny Igna­tie, Cor­ne­liu Copo­su.

Toa­te cablu­ri­le de pe stâlpi vor fi intro­du­se în tubu­la­tu­ră sub­te­ra­nă, va fi refă­cut inte­gral sis­te­mul de ilu­mi­nat public şi va fi înfi­inţa­tă o sta­ţie taxi, pe stra­da Cor­ne­liu Copo­su. Tot­o­da­tă, vor fi ame­na­ja­te alte par­cări, dar şi pis­te de bici­cle­te pe stră­zi­le Gala Galac­tion – Lavrion – Hen­ny Igna­tie.

sur­sa: editiadesud.ro, 17.01.2018. (foto: arhi­va MN).


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele