FLORIAN MARIN, LIDERUL SINDICATULUI NAVALISTUL: “Bâlbâiala Guvernului privind preluarea Daewoo Mangalia sporeşte tensiunea în companie”

0
1911
SONY DSC

ADINA ARDELEANU, bursa.ro:

• Core­e­nii de la Daewoo au decis să-şi vân­dă par­ti­ci­pa­ţia de 51% la Daewoo Man­ga­lia către Damen Shi­pyar­ds.

• Sta­tul român, prin Şan­ti­e­rul Naval “2 Mai”, a anu­nţat că nu îşi exer­ci­tă drep­tul de pre­emţiu­ne, dar, ulte­ri­or, ar fi noti­fi­cat Daewoo că vrea să pre­ia şan­ti­e­rul de la Man­ga­lia, deşi nu a infor­mat BVB.

• Guver­nul nu a comu­ni­cat ofi­ci­al pe subiect.

• “Com­pa­nia are dato­rii con­sis­ten­te şi situ­a­ţia comen­zi­lor este una foar­te proas­tă, în acest moment”, potri­vit lui Flo­ri­an Marin.

ACTUALIZARE, ORA 00.00 > Pre­mi­e­rul Mihai Tudo­se con­fir­mă că sta­tul vrea să pre­ia Şan­ti­e­rul Naval Man­ga­lia

Pre­mi­e­rul Mihai Tudo­se a decla­rat, mier­curi sea­ră, la Ante­na 3, că Guver­nul, prin Minis­te­rul Eco­no­mi­ei, vrea să răs­cum­pe­re acţiuni de la Daewoo Man­ga­lia pen­tru a des­chi­de un şan­ti­er naval al sta­tu­lui unde ar putea fi con­stru­i­te fre­ga­te pen­tru Arma­tă.

Mihai Tudo­se a decla­rat că a dis­cu­tat cu minis­trul Eco­no­mi­ei, Ghe­or­ghe Şimon, des­pre răs­cum­pă­ra­rea pache­tu­lui majo­ri­tar de acţiuni de la Daewoo Man­ga­lia: “Împre­u­nă cu minis­trul Eco­no­mi­ei, dom­nul Şimon, am încer­cat şi se pare că reu­şim să răs­cum­pă­răm 51% din acţiu­ni­le Daewoo la Man­ga­lia. Am con­sta­tat într‑o zi, împre­u­nă cu alte minis­te­re, spe­cia­li­şti, că sta­tul român nu mai ştie decât să vân­dă. Ne-am des­co­pe­rit niş­te deprin­deri, cum poa­te sta­tul român să cum­pe­re, să avem şi noi un san­ti­er naval. Şi vă spun că îl luăm, vom avea un şan­ti­er naval al sta­tu­lui”.

Pre­mi­e­rul a mai spus că la acest şan­ti­er naval s‑ar putea con­strui fre­ga­te pen­tru Arma­tă şi chiar s‑ar putea face men­te­nanţa aces­to­ra: “Poa­te o să facem niş­te fre­ga­te pen­tru Arma­tă, să facem şi men­te­nanţa la ele tot aco­lo. Poa­te facem şi noi o băr­cu­ţă, aco­lo. Nu e posi­bil ca o ţară cu atâ­ta Dună­re, cu mare, să nu aibă un şan­ti­er care să facă o băr­cu­ţă aco­lo”.

.….

Pro­ce­sul de vân­za­re a şan­ti­e­ru­lui naval Daewoo Man­ga­lia Hea­vy Indus­tries (DMHI) pare să se fi împot­mo­lit, la înce­pu­tul aces­tui an, iţe­le fiind încur­ca­te chiar de sta­tul român.

După ce, toam­na tre­cu­tă, core­e­nii de la Daewoo Shi­pbu­il­ding & Mari­ne Engi­ne­e­ring (DSME) au decis să îşi vân­dă par­ti­ci­pa­ţia de 51% la Daewoo Man­ga­lia către olan­de­zii de la Damen Shi­pyar­ds Gro­up (acţio­na­rii şan­ti­e­ru­lui Damen Gala­ţi), sta­tul român, care are, prin inter­me­di­ul Şan­ti­e­ru­lui Naval “2 Mai” Man­ga­lia (STNM), o par­ti­ci­pa­ţie de 49% din DMHI, tre­bu­ia să se hotă­ras­că dacă îşi exer­ci­tă drep­tul de pre­emţiu­ne la pre­lu­a­re, con­form legii.

Şan­ti­e­rul Naval “2 Mai” Man­ga­lia (lis­tat sub sim­bo­lul STNM) a anu­nţat, pe 19 decem­brie, prin­tr-un raport la Bur­sa de Valori Bucu­reşti, că Adu­na­rea Gene­ra­lă a Acţio­na­ri­lor a decis ca soci­e­ta­tea să nu îşi exer­ci­te drep­tul de pre­emţiu­ne, în lip­sa unei deci­zii de la Guvern.

Însă, ulte­ri­or, a apă­rut infor­ma­ţia că sta­tul român a decis să îşi exer­ci­te acest drept. Con­form pre­sei, scri­soa­rea părţii româ­ne a fost tri­mi­să în Core­ea de Sud, la DSME, în nume­le minis­te­ru­lui român al Eco­no­mi­ei, de către Şan­ti­e­rul Naval “2 Mai” Man­ga­lia. Un raport pri­vind aceas­tă noti­fi­ca­re nu a fost trans­mis şi Bur­sei de Valori Bucu­reşti, aşa cum ar fi fost nor­mal, având în vede­re că Şan­ti­e­rul “2 Mai” este lis­tat pe pia­ţa noas­tră de capi­tal.

Minis­te­rul Eco­no­mi­ei nu a comu­ni­cat ofi­ci­al pe subiect şi nu ne‑a răs-puns soli­ci­tă­rii să cla­ri­fi­ce situ­a­ţia. Nici Auto­ri­ta­tea de Supra­ve­ghe­re Finan­ci­a­ră nu ne‑a trans­mis, deo­cam­da­tă, cla­ri­fi­cări, deşi este vor­ba des­pre infor­ma­ţii con­tra­dic­to­rii lega­te de un emi­tent lis­tat. Nici de la Daewoo nu am pri­mit vre­un răs­puns, deo-cam­da­tă.

Con­tac­tat de zia­rul BURSA, Ioan Gri­gu­ţă, direc­to­rul gene­ral al Şan­ti­e­ru­lui Naval “2 Mai” Man­ga­lia, ne‑a spus că este în con­ce­diu şi ne‑a îndru­mat să ne adre­săm Biro­u­lui de Pre­să al Minis­te­ru­lui Eco­no­mi­ei.

În schimb, Flo­ri­an Marin, lide­rul Sin­di­ca­tu­lui Nava­lis­tul, spu­ne că lucru­ri­le sunt mult mai com­pli­ca­te, iar o sim­plă noti­fi­ca­re a Guver­nu­lui către core­eni nu rezol­vă nimic, căci sta­tul ar mai avea de sta­bi­lit deta­li­i­le tranza­cţi­ei, prin­tre care ce se întâm­plă cu dato­ri­i­le de apro­xi­ma­tiv un mili­ard de euro ale Şan­ti­e­ru­lui Man­ga­lia.

Potri­vit domni­ei sale, “neho­tă­rârea Guver­nu­lui nu face alt­ce­va decât să cre­as­că gra­dul de ten­siu­ne cu pri­vi­re la vii­to­rul com­pa­niei”.

Con­form “Moni­to­rul de Gala­ţi”, timp de pes­te un an, com­pa­nia sud-core­ea­nă a nego­ci­at cu olan­de­zii de la Damen Shi­pyar­ds Gro­up, acţio­na­rii majo­ri­tari ai Şan­ti­e­ru­lui Naval Damen Gala­ţi, ajun-gân-du-se, în final, la un acord pen­tru vân­za­rea par­ti­ci­pa­ţi­ei de 51% deţi­nu­tă la Daewoo Man­ga­lia Hea­vy Indus-tries, în schim­bul sumei de 26 de mili­oa­ne de dolari, însă, în cazul exer­ci­tă­rii drep­tu­lui de pre­emţiu­ne de către sta­tul român, “par­tea sud-core­ea­nă se vede nevo­ită să cede­ze ac-ţiu­ni­le, con­tra ace­le­ia­şi sume, pro­ba­bil, sta­tu­lui român”.

Flo­ri­an Marin ne‑a decla­rat: “În acest moment, situ­a­ţia Şan­ti­e­ru­lui Man­ga­lia este foar­te com­pli­ca­tă. Drep­tul de pre­emţiu­ne al sta­tu­lui este o par­te a pro­ble­mei, iar tranza­cţia efec­ti­vă cu pri­vi­re la schim­ba­rea acţio­na­ri­a­tu­lui este cu totul alt­ce­va. Com­pa­nia are dato­rii con­sis­ten­te şi situ­a­ţia comen­zi­lor este una foar­te proas­tă, în acest moment. Gra­dul de încăr­ca­re este unul extrem de scă­zut, în con­di­ţi­i­le în care o serie de rate la niş­te cre­di­te con­trac­ta­te la bănci din Core­ea îşi aşteap­tă sca­denţa la sfârşi­tul lunii. Neho­tă­rârea Guver­nu­lui nu face alt­ce­va decât să cre­as­că gra­dul de ten­siu­ne cu pri­vi­re la vii­to­rul com­pa­niei, sta­re care se trans­mi­te, impli­cit, asu­pra anga­ja­ţi­lor. Foar­te mulţi din­tre ei îşi dau demi­sia şi plea­că din ţară, pen­tru că asta este o indus­trie glo­ba­lă şi este uşor să găseşti de mun­că în altă par­te”.

Sin­di­ca­lis­tul apre­cia­ză că nesi­gu­ranţa Guver­nu­lui deri­vă din rela­ţi­i­le “nefe­ri­ci­te” avu­te atât cu olan­de­zii, cât şi cu core­e­nii: “Mă refer la situ­a­ţia Daewoo Crai­o­va, aco­lo au fost pro­ble­me cu ple­ca­rea din ţară, iar par­tea româ­nă a ieşit uşor şifo­na­tă.

În rela­ţia cu Olan­da, pro­ble­me­le sunt mai degra­bă la nivel de stat. Olan­da a fost o ţară care tot tim­pul s‑a împo­tri­vit ade­ră­rii Româ­ni­ei la Schen­gen. Pe de o par­te, aceas­tă abor­da­re a Guver­nu­lui Româ­ni­ei poa­te fi con­si­de­ra­tă de înţe­les. Dar, pe de altă par­te, este scan­da­los fap­tul că, până în acest moment, nu au o stra­te­gie, nu ştiu foar­te clar ce vor de la vii­to­rul aces­tei com­pa­nii. Da, în acest moment, sta­tul român nu ştie dacă vrea să pre­ia majo­ri­ta­tea acţiu­ni­lor sau nu”.

Flo­ri­an Marin con­si­de­ră că lucru­ri­le nu sunt sim­ple, având în vede­re dato­ri­i­le de apro­xi­ma­tiv un mili­ard de euro ale com­pa­niei. Domnia sa a comen­tat: “Ce se întâm­plă cu dato­ria când pre­iei pache­tul majo­ri­tar? Pe ce bani iei pache­tul majo­ri­tar? Ca să nu mai vor­bim des­pre fap­tul că Orga­ni­za­ţia Mondi­a­lă a Come­rţu­lui a suge­rat ca Daewoo Core­ea să îşi vân­dă toa­te bran­du­ri­le din alte sta­te, din cau­za fap­tu­lui că sta­tul a sub­venţio­nat indus­tria nava­lă prin băn­ci­le de stat. Deci, core­e­nii sunt obli­ga­ţi să vân­dă ori­cum. Totu­şi, de 20 de ani, a fost un jaf per­pe­tuu la Daewoo Man­ga­lia. Eu, însumi, am depus, acum doi ani, o plân­ge­re pena­lă împo­tri­va repre­zen­tanţi­lor sta­tu­lui român din Con­si­li­ul Daewoo Man­ga­lia şi nu s‑a întâm­plat abso­lut nimic. Până şi nisi­pul pen­tru sabla­re era cum­pă­rat din Core­ea, nu se cum­pă­ra nimic din Româ­nia sau din Euro­pa.

Minis­trul Eco­no­mi­ei cunoa­ş­te situ­a­ţia în ceea ce pri­veş­te com­pa­nia.

Exis­tă şi o supo­zi­ţie des­tul de per­ti­nen­tă că se urmă­reş­te băga­rea în fali­ment a şan­ti­e­ru­lui de către core­eni, deo­a­re­ce 80% din dato­rie este către bănci core­e­ne, care ar deve­ni prin­ci­pa­lul cre­di­tor”.

Sin­di­ca­lis­tul spu­ne că pe anga­ja­ţi nu îi “încă­l­zeş­te” niciu­na din­tre vari­an­te­le de pre­lu­a­re a şan­ti­e­ru­lui — sta­tul român sau Damen.

Domnia sa ne‑a spus: “Damen a venit cu un por­to­fo­liu de comenzi care nu aco­pe­ră 100% ocu­pa­rea anga­ja­ţi­lor de la Man­ga­lia şi, atunci, cu sigu­ranţă vor fi con­ce­di­eri. Cu sigu­ranţă, Damen va tre­bui să umble la cos­turi, ca să îşi amor­ti­ze­ze ime­di­at inves­ti­ţia”.

Flo­ri­an Marin a mai adă­u­gat: “Nu ştiu dacă sta­tul este un admi­nis­tra­tor mai bun sau mai prost, dar ştiu că, dacă aces­ta ia pache­tul majo­ri­tar, atunci dato­ria com­pa­niei de un mili­ard de euro se trans­fe­ră către buge­tul de stat. Nu este chiar aşa de sim­plu, pen­tru că exis­tă şi Comi­sia Euro­pea­nă, iar aju­toa­re­le de stat nu le mai poţi da decât cu acor­dul aces­te­ia”.

Pre­sa a mai scris că olan­de­zii de la Damen înce­pu­se­ră, deja, pre­gă­ti­ri­le pen­tru pre­lu­a­rea Şan­ti­e­ru­lui Daewoo Man­ga­lia şi că urma chiar să se orga­ni­ze­ze şi o cere­mo­n­ie fes­ti­vă, inclu­siv cu invi­ta­ţi din stră­i­nă­ta­te. (sur­sa: bursa.ro). 


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele