Experţii Ministerului de Finanţe: Declaraţia 600, pe înţelesul tuturor. Plata trimestrială minimă: 2.000 de lei

0
366

Mai puţin de jumă­ta­te de lună ne des­par­te de depu­ne­rea la Fisc a decla­ra­ţi­ei sur­pri­ză, numă­rul 600, în urma căre­ia, oame­nii care au avut în 2017 veni­turi din alte sur­se decât sala­ri­i­le, care au depă­şit un net (în mână) lunar de 1.900 de lei, sunt obli­ga­ţi să o com­ple­te­ze şi s‑o tri­mi­tă la ANAF până la 31 ianu­a­rie. Tex­te­le legi­sla­ti­ve lega­te de ea lasă loc de mul­te lucruri care ar putea fi inter­pre­ta­te dife­rit de con­tri­bu­a­bili. ECONOMICA.NET a aflat de la sur­se din Minis­te­rul Finanţe­lor cum pot fi tra­du­şi, pe înţe­les, paşii pe care tre­bu­ie să‑i par­cur­gă o per­soa­nă fizi­că pen­tru a scoa­te la capăt aceas­tă pre­ve­de­re legi­sla­ti­vă ine­di­tă. Toa­tă teva­tu­ra, pen­tru pla­ta obli­ga­to­rie de către cetă­ţean, din mână, a aproa­pe 2.000 de lei la fie­ca­re trei luni.

CINE ȘI CUM DECLARĂ

Exis­tă de mul­tă vre­me Decla­ra­ţia 600, dar de la înce­pu­tul aces­tui an, ea tre­bu­ie depu­să de toa­te per­soa­ne­le fizi­ce care au un venit extra-sala­ri­al, legal. Pri­veş­te toa­te veni­tu­ri­le per­soa­ne­lor fizi­ce care nu sunt de natu­ră sala­ri­a­lă. Exem­ple: drep­turi de autor, chi­rii, divi­den­de, veni­turi din agri­cul­tu­ră şi mul­te alte­le care nu sunt con­si­de­ra­te veni­turi sala­ri­a­le în sen­sul legii.

Aceas­tă decla­ra­ţie tre­bu­ie depu­să, până la 31 ianu­a­rie 2018, de toa­te per­soa­ne­le care au avut veni­turi de natu­ra celor de mai sus în 2017 şi doar dacă au depă­şit valoa­rea netă de 1.900 de lei pe lună. Atenţie! Veni­tu­ri­le nete (banii în mână, după impo­zi­te şi dedu­ceri) din alte sur­se decât sala­ri­i­le tre­bu­ie cumu­la­te pen­tru a vedea dacă depă­şi­ţi pra­gul de 1.900 de lei net lunar de la care eşti obli­gat să depui Decla­ra­ţia 600. De exem­plu, dacă ai trei sur­se de veni­turi care nu sunt sala­rii, tre­bu­ie să le aduni şi să scoţi suma fina­lă anu­a­lă, pe care apoi s‑o împa­rţi pe fie­ca­re lună. Dacă valoa­rea ei cumu­la­tă depă­şeş­te 1.900 de lei lunar, tre­bu­ie să depui Decla­ra­ţia 600.

Dacă veni­tul cumu­lat nu depă­şeş­te suma de 1.900 lunar net, legea nu obli­gă la depu­ne­rea Decla­ra­ţi­ei 600.

Sala­ri­i­le şi alte veni­turi de natu­ră sala­ri­a­lă (pri­me, bonu­suri, tiche­te de masă, de vacanţă sau alte sti­mu­len­te) nu intră sub inci­denţa aces­tei decla­ra­ţii.

Ea poa­te fi depu­să onli­ne, de către ori­ci­ne are acti­vat “Spa­ţi­ul Pri­vat Vir­tu­al” (SPV), apli­ca­ţie care poa­te fi acti­va­tă la ANAF de ori­ce per­soa­nă fizi­că. Poa­te fi tri­mi­să şi prin poş­tă. Data depu­ne­rii fiind con­si­de­ra­tă data poş­tei. Poa­te fi depu­să şi direct la ghi­şe­ul Admi­nis­tra­ţi­ei Finan­ci­a­re — ANAF de care apa­rţii.

ALEGEREA VENITULUI

În Decla­ra­ţia 600, care, în fapt, repre­zin­tă decla­ra­rea veni­tu­lui glo­bal, din alte sur­se decât cele sala­ri­a­le, poţi ale­ge un sin­gur venit pe care Fis­cul îl ia în con­si­de­ra­re la pla­ta con­tri­bu­ţi­ei pen­tru pen­sii (CAS) şi a con­tri­bu­ţi­ei pen­tru Sănă­ta­te (CASS). Ide­ea sta­tu­lui fiind că ast­fel nu impo­zi­tea­ză toa­te sur­se­le de venit ale unui con­tri­bu­a­bil, ci poţi ale­ge doar una pen­tru care vei plăti con­tri­bu­ţi­i­le pla­fo­nat la nive­lul de 1.900 de lei pe lună. Aşa­dar, s‑a impus menţio­na­rea unei sin­gu­re sur­se de câş­tig din­tre toa­te. Con­tea­ză prea puţin acest aspect, de vre­me ce decla­ra­ţia conţi­ne suma cumu­la­tă.

Acest impo­zit “for­fe­tar” este de 475 de lei pen­tru CAS şi 190 de lei pen­tru CASS, lunar. Sume mini­me. Exis­tă şi posi­bi­li­ta­tea să plă­teşti mai mult, la cere­re expre­să.

În clar, ori­ca­re cetă­ţean a fost obli­gat să depu­nă For­mu­la­rul 600 va plăti din mână, o dată la trei luni, mini­mum 2.000 de lei con­tri­bu­ţii la pen­sii şi Sănă­ta­te.

Suma înseam­nă cele două con­tri­bu­ţii, cal­cu­la­te pen­tru un “sala­riu brut” de 1.900 de lei pe lună, ori trei luni.

Atenţie! Suma e vala­bi­la de la cel care are 1.901 lei lunar, până la ori­ce sumă, fără limi­tă de câş­tig lunar.

PRIMA SANCȚIUNE: AVERTISMENTUL

Mai mult, în telegrafonline.ro

Citiți și: An nou, reguli fis­ca­le noi(Noul) for­mu­lar 600 — cine și cum îl depu­ne la Fisc


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele