Eminescu – poezie și culoare’, la Școala Gimnazială ‘George Coșbuc’ din comuna 23 August [galerie FOTO]

0
638

Pri­ma zi de școa­lă a anu­lui 2018 a fost con­sa­cra­tă Zilei Cul­tu­rii Româ­ne și a fost săr­bă­to­ri­tă prin mani­fes­tări lite­rar-artis­ti­ce dedi­ca­te mare­lui poet român Mihai Emi­ne­scu. Acti­vi­ta­tea face par­te din pro­iec­tul edu­ca­tiv ”Româ­nia 100”, deru­lat de Școa­la Gim­na­zi­a­lă ”Geor­ge Coș­buc” 23 August în peri­oa­da 1 decem­brie 2017 – 1 decem­brie 2018.

La acti­vi­tăți au par­ti­ci­pat ele­vii cla­se­lor pri­ma­re și ai cla­sei a VI‑a A, sub coor­do­na­rea direc­tă a cadre­lor didac­ti­ce Oltean Mari­a­na, Anghe­lu­ță Ani­șoa­ra, Vasil­ca Ele­na și Adil­buri Ghiu­zin.

Ele­vii au rea­li­zat tablo­uri cu chi­pul mare­lui poet sau având ca inspi­ra­ție poe­zi­i­le sale, au reci­tat și au lec­tu­rat poe­me mai puțin cunos­cu­te, au pre­zen­tat via­ța și ope­ra lui Emi­ne­scu în for­mat elec­tro­nic printr‑o expu­ne­re PPT, au com­ple­tat puz­z­le pe teme ale ope­rei emi­ne­scie­ne și rezul­ta­te­le acti­vi­tă­ții au fost expu­se pe pano­ul din holul prin­ci­pal al șco­lii.

Prin joc, desen, lec­tu­ră și mij­loa­ce moder­ne (inter­net), copi­ii au învă­țat des­pre per­so­na­li­tă­ți­le nea­mu­lui româ­nesc, prin­tre care Emi­ne­scu este o figu­ră emble­ma­ti­că.

Toa­tă săp­tămâ­na aceas­ta, în șco­li­le de pe teri­to­ri­ul comu­nei 23 August, se vor deru­la acti­vi­tăți ase­mă­nă­toa­re.


Man­ga­lia News, 15.01.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele