Echipele Polaris acționează cu utilaje și material antiderapant, astfel ca traficul rutier să nu aibă de suferit

0
262

Tem­pe­ra­tu­ra foar­te scă­zu­tă și pri­mii fulgi de nea con­sis­tenți din aceas­tă iar­nă și din 2018, au deter­mi­nat con­du­ce­rea soci­eă­ții Pola­ris Man­ga­lia să ia măsuri ast­fel ca cir­cu­la­ția din oraș să se des­fă­șoa­re în con­di­ții opti­me. Direc­to­rul punc­tu­lui de lucru Man­ga­lia, Flo­rin Jia­nu a decla­rat pen­tru „Edi­ția de Sud” că astăzi, pe par­cur­sul zilei, s‑a inter­ve­nit cu două uti­la­je, sără­ri­țe, care au cură­țat zăpa­da căzu­tă în aproa­pe toa­te zone­le muni­ci­pi­u­lui. De înda­tă ce tem­pe­ra­tu­ra de afa­ră a cres­cut, uti­la­je­le au fost retra­se. În aceas­tă sea­ră, în schimb, echi­pe­le Pla­ris vor ieși din nou pe stra­dă.

”Inter­ve­nim cu 3 autos­pe­ci­a­le care vor împrăș­tia mate­ri­al anti­de­ra­pant pe toa­te stră­zi­le. Mai exact, este vor­ba des­pre un ames­tec de sare cu nisip”, a pre­ci­zat Flo­rin Jia­nu.

De alt­fel, direc­to­rul Pola­ris Man­ga­lia, Flo­rin Jia­nu ne‑a decla­rat ante­ri­or în cadrul unui inter­viu fap­tul că pre­gă­ti­ri­le pen­tru sezo­nul rece au fost sta­bi­li­te încă din luna noiem­brie. ”Sezo­nul rece ne va găsi pre­ga­ti­ţi şi în acest an, avem, deja, un stoc de mate­ri­al anti­de­ra­pant (ames­tec nisip cu sare) de 700 tone şi 20 de tone de sare pură (pen­tru tro­tu­a­re).

În ceea ce pri­veş­te uti­la­je­le pen­tru des­ză­pe­zi­re şi com­ba­te­re meca­ni­za­tă a pole­iu­lui pe caro­sa­bil, soci­e­ta­tea Pola­ris dis­pu­ne de 8 uti­la­je cu lamă din care 3 sunt şi împră­ş­ti­e­toa­re de mate­ri­al anti­de­ra­pand (sără­ri­ţe), de dife­ri­te capa­ci­tă­ţi, pen­tru a putea avea acces pe toa­te stră­zi­le şi stră­du­ţe­le şi grai­fer (pen­tru cre­a­rea depo­zi­te­lor de mate­ri­al anti­de­ra­pant în oraş, uşor acce­si­bi­le oame­ni­lor din teren, încăr­ca­rea sără­ri­ţe­lor dar şi inter­venţia în cazul cren­gi­lor căzu­te).

În fun­cţie de nece­si­ta­te, noi ne-am asi­gu­rat că putem supli­men­ta numă­rul de uti­la­je (ca şi în anii ante­ri­ori), având la dis­po­zi­ţie 7 bul­do­ex­ca­va­toa­re, 1 wola, 1 tele­lift Mer­lo mul­ti­fun­cţio­nal (cupă şi/sau nace­lă), şi 3 auto­bas­cu­lan­te.

Pen­tru tro­tu­a­re şi alei ce nu per­mit sub nicio for­mă acce­sul împră­ş­ti­e­toa­re­lor de mate­ri­al anti­de­ra­pant menţio­na­te în pre­a­la­bil, am pre­gă­tit pe lân­gă forţă de mun­că uma­nă (45–60 de oameni dota­ţi cu lopeţi şi razuri pen­tru spart ghea­ţă şi „ali­men­ta­ţi” cu mate­ri­al anti­de­ra­pant), uti­la­je şi uti­li­ta­re mici, cum ar fi: trac­to­raş cu lamă şi sără­ri­ţă, 2 ATV-uri cu lame şi sără­ri­ţe, bob­cat cu lamă şi mini bul­do­ex­ca­va­tor cu cupă”. (editiadesud.ro, 15.01.2018).


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele