Cum și de ce naționalizăm Șantierul Naval Mangalia. VREA SĂ FACĂ ‘BĂRCUȚE’

0
1889

COTIDIANUL: Sta­tul român doreș­te să blo­che­ze o tranzac­ție pri­va­tă și ape­lea­ză la drep­tul de pre­em­țiu­ne asu­pra pache­tu­lui de acțiuni de 51% de la Şan­ti­e­rul Naval Man­ga­lia, pe care core­e­nii de la Daewoo Shi­pbu­il­ding & Mari­ne Engi­ne­e­ring vor să‑l vân­dă con­struc­to­ru­lui olan­dez Damen.

În acest sens, Guver­nul a pro­mo­vat în ulti­ma ședin­ță un memo­ran­dum care are ca scop dema­ra­rea pro­ce­su­lui de națio­na­li­za­re a șan­ti­e­ru­lui naval. Pre­mi­e­rul Mihai Tudo­se a con­fir­mat inten­ția, mier­curi sea­ră, la Ante­na 3. „Am încer­cat și se pare că vom reu­și să răs­cum­pă­răm 51% din acțiu­ni­le pe care le deți­ne Daewoo la șan­ti­e­rul naval și am zis să ne exer­ci­tăm drep­tul de pre­em­țiu­ne la vân­za­re. Și am con­sta­tat cu spe­cia­liști de la Jus­ti­ție și Finan­țe că sta­tul român nu știe să facă lucrul aces­ta. O săp­tămâ­nă ne-am chi­nu­it să vedem cum poa­te sta­tul român să cum­pe­re acțiuni, să avem șan­ti­er mari­tim. Vă spun că îl luăm. Vom avea un șan­ti­er al sta­tu­lui. (…) Tre­bu­ie să facem niș­te fre­ga­te și poa­te le facem noi. Că alții le-ar fi putut face. Să facem și men­te­nan­ță la noi. Poa­te facem și o băr­cu­ță aco­lo. Dar nu e posi­bil cu atâ­ta Dună­re și mare să nu aibă țara un șan­ti­er naval“, a afir­mat Tudo­se.

Acțio­na­rii

Guver­nul tre­bu­ia să-și dea accep­tul pen­tru tranzac­ția din­tre Daewoo și Damen, com­pa­nia care deți­ne șan­ti­e­rul de la Galați. Nu a făcut‑o, mer­gând ast­fel pe vari­an­ta răs­cum­pă­ră­rii. Nego­ci­e­ri­le din­tre par­tea core­ea­nă și cea olan­de­ză s‑au fina­li­zat anul tre­cut. Suma vehi­cu­la­tă pen­tru tranza­cţie ar fi unde­va între 40 şi 60 mili­oa­ne euro. Minis­te­rul Eco­no­mi­ei deți­ne, prin Șan­ti­e­rul Naval 2 Mai-Man­ga­lia SA, 49% din acțiu­ni­le de la Daewoo Man­ga­lia, iar core­e­nii – 51%. Șan­ti­e­rul Naval 2 Mai-Man­ga­lia este o com­pa­nie de stat mino­ră, cu o cifră de afa­ceri de maxi­mum 30 mili­oa­ne lei.

Cum știe sta­tul să con­du­că

Sta­tul român, dacă va ajun­ge să con­tro­le­ze 100% din șan­ti­e­rul naval, se va ale­ge cu com­pa­nie cu mari pro­ble­me, în con­di­ți­i­le în care se știe cât de prost admi­nis­tra­tor este. Exem­ple sunt cu nemi­lu­i­ta: com­ple­xu­ri­le ener­ge­ti­ce, mine­le de hui­lă, ELCEN, Tarom, CFR etc. De alt­fel, 60 de com­pa­nii deți­nu­te de sta­tul român au rapor­tat pier­deri de 1,496 mili­ar­de lei în 2016, con­form Rapor­tu­lui pri­vind acti­vi­ta­tea pe 2016 a între­prin­de­ri­lor publi­ce, docu­ment anu­al ela­bo­rat și pre­zen­tat de Minis­te­rul Finan­țe­lor Publi­ce. În docu­ment se ara­tă că 143 de între­prin­deri publi­ce de stat au rea­li­zat un pro­fit brut de 6,753 mili­ar­de lei.

Rapor­tul pen­tru 2016 cuprin­de ana­li­za prin­ci­pa­li­lor indi­ca­tori eco­no­mi­co-finan­ci­ari moni­to­ri­zați de MFP pen­tru un număr total de 1.668 între­prin­deri publi­ce, gru­pa­te după cum urmea­ză: 287 între­prin­deri publi­ce de stat afla­te în sub­or­di­nea, în coor­do­na­rea, sub auto­ri­ta­tea ori în por­to­fo­li­ul auto­ri­tă­ți­lor publi­ce tute­la­re cen­tra­le, din care: 223 acti­ve (afla­te în sta­re de func­țio­na­re) și 64 între­prin­deri inac­ti­ve (afla­te în sta­re de insol­ven­ță, fali­ment, lichi­da­re, dizol­va­re); 1.381 între­prin­deri publi­ce de stat afla­te în sub­or­di­nea, în coor­do­na­rea, sub auto­ri­ta­tea ori în por­to­fo­li­ul auto­ri­tă­ți­lor publi­ce tute­la­re loca­le, din care: 1.186 acti­ve și 195 inac­ti­ve. De ase­me­nea, Rapor­tul cuprin­de și o ana­li­ză a apli­că­rii guver­nan­ței cor­po­ra­ti­ve în teme­iul OUG nr. 109/2011 pen­tru un număr total de 1.275 de între­prin­deri publi­ce.

Situ­a­ție com­pli­ca­tă

Situ­a­ţia de la Daewoo Man­ga­lia Hea­vy Indus­tries (DMHI) nu este una foar­te bună, deo­a­re­ce dato­ri­i­le com­pa­niei sunt din ce în ce mai mari, iar pier­de­ri­le rămân de ordi­nul mili­oa­ne­lor de lei. În ulti­mii șase ani, de exem­plu, DMHI a cumu­lat pier­deri tota­le de pes­te 2 mili­ar­de lei. Lucră­ri­le au con­ti­nu­at pe şan­ti­e­rul naval, con­trac­te­le exis­ten­te sunt ono­ra­te de la Man­ga­lia, iar guver­nul core­ean a decis, în cazul celor trei mari şan­ti­e­re pe care le con­tro­lea­ză – Sam­sung, Hyun­dai şi DSME –, să con­ti­nue spri­ji­nul finan­ci­ar. Însă o con­di­ţie impu­să de băn­ci­le cre­di­toa­re, care sunt şi acţio­na­re la DSME, este să se apli­ce pro­gra­mul de res­truc­tu­ra­re, care va duce la micşo­ra­rea numă­ru­lui de anga­ja­ţi.

Pes­te 20 de ani de pre­zen­ță în Româ­nia

Citiți mai mult în cotidianul.ro, 12.01.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply