Cetatea inteligentă. În 2018, Alba Iulia testează 100 de aplicații de tip “smart city”

0
564

În acest an, Alba Iulia este oraş-pilot pen­tru tes­ta­rea a 100 de apli­ca­ţii carac­te­ris­ti­ce con­cep­tu­lui de “smart city”. De ce Alba Iulia şi nu alt oraş din Româ­nia? Şi ce fel de apli­ca­ţii pro­pun com­pa­ni­i­le care vor să fie par­te­neri ai primăriei?

”Un oraș bun e ca o petre­ce­re fai­nă: oame­nii decid să rămâ­nă mai mult decât e nece­sar, fiind­că se simt bine”.

E un panseu atri­bu­it unui arhi­tect danez, Jan Gehl, care și‑a făcut un renu­me din îmbu­nă­tă­ți­rea cali­tă­ții vie­ții urba­ne, orientând‑o spre pie­toni și bicicliști.

Acest panseu a deve­nit mot­to − afi­șat cu lite­re mari, la intra­rea în birou − pen­tru admi­nis­tra­to­rul public al muni­ci­pi­u­lui Alba Iulia.

La 100 de ani de la for­ma­rea sta­tu­lui român modern, în ceta­tea Uni­rii vor fi tes­ta­te 100 de apli­ca­ții inte­li­gen­te: Alba Iulia este ora­șul-pilot din Româ­nia unde, în 2018, se va stu­dia impac­tul teh­no­lo­gi­i­lor nece­sa­re unui smart city.

Smart city: un concept-umbrelă

Ca să ajungi la sec­to­rul unde pul­sea­ză ide­i­le, tre­bu­ie să te afunzi, ca‑n gau­ra de iepu­re, într‑o pri­mă­rie ca toa­te pri­mă­ri­i­le româneşti.

Treci pe lân­gă poli­țis­tul local, prin­tre func­țio­nari impor­tanţi şi pen­sio­nari cu căci­uli­le în mâini, și, pe un cori­dor apa­rent inter­mi­na­bil, pătrunzi în dimen­siu­nea 2.0 a administraţiei.

Aici, în câte­va biro­uri, sunt gru­pați oame­nii care scriu pro­iec­te euro­pe­ne. Lor li se dato­rea­ză, în mare par­te, noua față a ora­șu­lui Alba Iulia − bene­fi­ci­ar al unu­ia din­tre cele mai ample pro­iec­te de res­ta­u­ra­re duse la bun sfâr­șit în România.

Acum, în aces­te biro­uri se dis­cu­tă des­pre con­cep­tul de smart city. Dar nu acel con­cept pri­ce­put de Gabrie­la Firea, care, ca să‑i fla­te­ze pe bucu­reș­te­ni, le‑a trans­mis că tră­iesc într-un oraş inte­li­gent fiind­că ei sunt inteligenți.

Și nici ace­la folo­sit în cam­pa­ni­i­le de ima­gi­ne ale unor pri­mari care mai cum­pă­ră un sis­tem de flui­di­za­re a tra­fi­cu­lui, sau mai lansea­ză o apli­ca­ție mobi­lă de găsit locuri de parcare.

Unda ver­de.
Sema­fo­a­re­le inteligente.
Ilu­mi­na­tul inteligent.
Apli­ca­ții.

Când sun­teți un pachet de nervi, aștep­tând bară la bară în drum spre job sau spre casă, vă între­bați ine­vi­ta­bil: de ce nu func­țio­nea­ză? Sau, dacă func­țio­nea­ză, de ce tra­fi­cul îmi ia ore din via­ţă în fie­ca­re zi?

Fiind­că nu știm să le folo­sim, răs­pun­de, fără să ezi­te, city-mana­ge­rul muni­ci­pi­u­lui Alba Iulia, Nico­la­ie Moldovan.

N‑avem oame­nii care să le între­ți­nă și să le mânu­ias­că, folo­sin­du-se de atuu­ri­le pe care le adu­ce teh­no­lo­gia îna­l­tă, con­ti­nuă el.

Pen­tru a obține acest lucru e nevo­ie de o schim­ba­re în pro­fun­zi­me a admi­nis­tra­ți­ei și a felu­lui în care este abor­da­tă rela­ția cu cetățeanul.

E nevo­ie de legi care să ne ducă îna­in­te și de com­pe­ten­ță pen­tru ale­ge­rea unor teh­no­lo­gii din dome­ni­ul Inter­net of Thin­gs (IoT) care să îmbu­nă­tă­țeas­că în mod real via­ța oamenilor.

Aco­lo unde exis­tă voin­ță poli­ti­că, ori­zon­tul de regle­men­ta­re nu este foar­te mare. Vedem și astăzi: dacă dorim să schim­băm legi­le jus­ti­ți­ei, reu­șim să rezol­văm în două săptămâni.

N‑ar tre­bui, deci, ca legi­fe­ra­rea unui mod inte­li­gent de a con­du­ce ora­șe­le să fie o pro­ble­mă. Dim­po­tri­vă”, spu­ne Nico­la­ie Moldovan.

Citiți arti­co­lul inte­gral aici: pressone.ro/cetatea-inteligenta. Autor: Bian­ca Felseghi.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply