Ce spune Damen despre tranzacţia cu şantierul naval din Mangalia

0
2340

Zia­rul Finan­ci­ar: Olan­de­zii de la Damen, care au bătut anul tre­cut pal­ma cu Daewoo pen­tru pre­lu­a­rea pache­tu­lui majo­ri­tar de acţiuni la şan­ti­e­rul naval din Man­ga­lia, pre­ci­zea­ză că a exis­tat o întâr­zi­e­re în pro­ce­sul de pre­lu­a­re, dar că se con­cen­trea­ză pen­tru obţi­ne­rea unui rezul­tat pozi­tiv.

A exis­tat o întâr­zi­e­re în pro­ces, dar lucrăm spre obţi­ne­rea unui rezul­tat de suc­ces. Nu avem alte comen­ta­rii la momen­tul actu­al”, a decla­rat pen­tru ZF Ben Lit­tler, advi­sor com­mu­ni­ca­tions în cadrul gru­pu­lui Damen Shi­pyar­ds.

Tranza­cţia prin care olan­de­zii de la Damen urmau să pre­ia 51% din acţiu­ni­le Daewoo la şan­ti­e­rul naval din Man­ga­lia, apro­ba­tă anul tre­cut de Con­si­li­ul Con­cu­renţei, este “în aer” dat fiind că sta­tul încă ana­li­zea­ză tranza­cţia şi se gân­deş­te să îşi exer­ci­te drep­tul de pre­emţiu­ne, deci­zie amâ­na­tă până acum.

În cea mai recen­tă AGA, din 19.12.2017, s‑a votat împo­tri­va exer­ci­tă­rii drep­tu­lui de pre­fe­rinţă, moti­vat de fap­tul că nu a fost obţi­nu­tă apro­ba­rea Guver­nu­lui Româ­ni­ei până la aceas­tă dată, având în vede­re fap­tul că, potri­vit hotă­rârii AGA din 19.10.2017, DSME (Daewoo Shi­pbu­il­ding & Mari­ne Engi­ne­e­ring — n.re) a fost noti­fi­ca­tă în pri­vinţa pre­lun­gi­rii ter­me­nu­lui, ara­tă date­le din ulti­mul raport publi­cat de com­pa­nie pe Bur­să.

Pri­ma rea­cţie cu pri­vi­re la soar­ta şan­ti­e­ru­lui naval din Man­ga­lia a venit mier­curi din par­tea pre­mi­e­ru­lui Tudo­se, care a decla­rat în cadrul unui post TV, că sta­tul român vrea să îşi exer­ci­te drep­tul de pre­emţiu­ne şi să cum­pe­re 51% din acţiu­ni­le pe care le deţi­ne Daewoo la şan­ti­e­rul naval Man­ga­lia. Com­pa­nia Daewoo Man­ga­lia Hea­vy Indus­tries este con­tro­la­tă de gru­pul Daewoo şi de com­pa­nia loca­lă Șan­ti­e­rul Naval 2 Mai-Man­ga­lia S.A., la care Minis­te­rul Eco­no­mi­ei are 93,9% din acţiuni. Sta­tul are ast­fel indi­rect 49% din acţiu­ni­le Daewoo Man­ga­lia Hea­vy Indus­try.

Mai mult, în zf.ro/companii/ce-spune-damen


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply