Ce aduce anul 2018. Salarii şi pensii majorate, vouchere de vacanţă şi amenzi de circulaţie plafonate

0
572

VEȘTI BUNE! 2018 adu­ce schim­bări majo­re pen­tru români. Sala­ri­ul minim va cre­ş­te, iar con­tri­bu­ţi­i­le soci­a­le vor fi trans­fe­ra­te de la anga­ja­tor la anga­jat. Anul aces­ta vor cre­ş­te şi pen­si­i­le, dar şi indem­ni­za­ţi­i­le pen­tru cre­ş­te­rea copi­lu­lui. În 2018, sala­ri­a­ții din insti­tu­ți­i­le și auto­ri­tă­ți­le publi­ce vor bene­fi­cia de vou­che­re de vacanţă, iar ore­le supli­men­ta­re vor fi recom­pen­sa­te cu zile libe­re. De la 1 ianu­a­rie, impo­zi­tul pe venit va scă­dea la 10%, iar româ­nii care plea­că din țară pen­tru mai mult de șase luni de zile vor tre­bui să anu­nţe, în pre­a­la­bil, ple­ca­rea la Fisc, în caz con­trar ris­când să fie amen­da­ţi. 2018 vine cu veşti bune și pen­tru şoferi. Chiar dacă sala­ri­ul minim pe eco­no­mie va fi majo­rat de la 1 ianu­a­rie 2018, acest lucru nu îi mai afec­tea­ză pe şoferi. Guver­nul a decis să pla­fo­ne­ze punc­tul de amen­dă con­tra­ven­țio­na­lă pri­vind cir­cu­la­ția pe dru­mu­ri­le publi­ce la valoa­rea din 2017, chiar dacă sala­ri­ul minim brut pe eco­no­mie cre­ş­te de la 1 ianu­a­rie 2018.

Sala­ri­ul de bază minim brut pe ţară garan­tat în pla­tă se majo­rea­ză la 1.900 lei lunar de la 1 ianu­a­rie 2018

Guver­nul a adop­tat o hotă­râre prin care sta­bi­leș­te că sala­ri­ul de bază minim brut pe ţară garan­tat în pla­tă se majo­rea­ză de la 1.450 lei la 1.900 lei lunar, înce­pând cu data de 1 ianu­a­rie 2018, în aceas­tă sumă nefi­ind inclu­se spo­ruri și alte adaosuri.

Pen­tru un pro­gram com­plet de lucru de 166,666 ore în medie pe lună, în anul 2018, valoa­rea medie ora­ră a sala­ri­u­lui de bază minim brut pe ţară garan­tat în pla­tă repre­zin­tă 11,40 lei/oră pen­tru cei 1.900 lei lunar.

Asta înseam­nă că anul vii­tor, sala­ri­ul net care acum este 1.065 de lei va ajun­ge la 1.163 de lei pen­tru per­soa­ne­le care nu au alte per­soa­ne în întreţi­ne­re. (…) Încerc să‑i con­ving, încă o dată, pe toţi anga­ja­ţii că nu le va scă­dea netul în urma tre­ce­rii aces­tor con­tri­bu­ţii”, a expli­cat minis­trul Mun­cii, Lia Olgu­ţa Vasilescu.

Trans­fe­rul con­tri­bu­ţi­i­lor soci­a­le la anga­ja­ţi de la 1 ianuarie

Guver­nul va redu­ce, la 1 ianu­a­rie 2018, numă­rul de con­tri­bu­ții soci­a­le obli­ga­to­rii pe care tre­bu­ie să le plă­teas­că anga­ja­to­rii pen­tru pro­pri­ii sala­ri­ați, con­form unui act nor­ma­tiv publi­cat vineri în Moni­to­rul Oficial.

Din acest an, vor exis­ta doar trei con­tri­bu­ții soci­a­le obli­ga­to­rii, față de șase, câte sunt acum, reie­se din Ordo­nan­ța de urgen­ță a Guver­nu­lui nr. 79/2017 pen­tru modi­fi­ca­rea și com­ple­ta­rea Legii nr. 227/2015 pri­vind Codul fiscal.

con­tri­bu­ția la pen­sii pen­tru con­di­ții nor­ma­le de mun­că, în cotă de 25%, ce va fi în tota­li­ta­te în sar­ci­na salariatului:

- dacă este vor­ba de con­di­ții deo­se­bi­te de mun­că, anga­ja­to­rul va avea în sar­ci­nă o cotă supli­men­ta­ră de 4% (deci 29% în total, sala­ri­at + angajator);

- dacă este vor­ba de con­di­ții spe­ci­a­le de mun­că, anga­ja­to­rul va avea în sar­ci­nă o cotă supli­men­ta­ră de 8% (deci 33% în total, sala­ri­at + angajator);

con­tri­bu­ția la sănă­ta­te, în cotă de 10%, ce va fi în tota­li­ta­te în sar­ci­na salariatului;

con­tri­bu­ția asi­gu­ra­to­rie pen­tru mun­că, în cotă de 2,25%, ce va fi în tota­li­ta­te în sar­ci­na angajatorului.

Pen­tru sala­ri­a­ții care lucrea­ză în con­di­ții nor­ma­le, se va dato­ra CAS de 25%, însă dacă va fi vor­ba de con­di­ții mai gre­le de mun­că, se va dato­ra CAS de 29% sau 33%. Cu alte cuvin­te, anga­ja­to­rul va dato­ra CAS, împre­u­nă cu sala­ri­a­tul, numai când vine vor­ba de con­di­ții mai gre­le de muncă.

Con­tri­bu­ția asi­gu­ra­to­rie pen­tru mun­că va fi for­ma­tă din actu­a­le­le con­tri­bu­ții pen­tru șomaj, con­ce­dii medi­ca­le, ris­curi pro­fe­sio­na­le și cre­an­țe salariale.

Vou­che­re­le de vacanţă, acor­da­te tutu­ror anga­ja­ţi­lor din sis­te­mul public de la 1 ianu­a­rie 2018

Citiți arti­co­lul inte­gral în telegrafonline.ro, 01.01.2018.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply