Ce mai e nou pe la HERGHELIA MANGALIA, după incendiul din decembrie? Un interviu cu directorul Constantin Ancuța

1
2010

   ORDINEA.RO: La sfâr­și­tul lunii decem­brie, mai exact pe data de 28, la Her­ghe­lia Man­ga­lia a fost un incen­diu vio­lent, sol­dat cu dis­tru­ge­rea unui depo­zit de fân de dimen­siuni impre­sio­nan­te. Can­ti­tăți foar­te mari de hra­nă pen­tru cai au fost mis­tu­i­te de flă­cări, iar stin­ge­rea lor a repre­zen­tat o pro­vo­ca­re uri­a­șă pen­tru pom­pie­rii care au fost la fața locu­lui. Ore în șir s‑au lup­tat cu flă­că­ri­le care au ars aproa­pe 2000 mp de depo­zit. Din feri­ci­re, nici oameni și nici cai nu au fost răniți în urma aces­tui eve­ni­ment.

   De atunci, a tre­cut aproa­pe o lună de zile și spe­ram ca repa­ra­ți­i­le depo­zi­tu­lui ars să fie înce­pu­te. Pen­tru a afla cum stau lucru­ri­le la fața locu­lui, am luat legă­tu­ra cu direc­to­rul Con­stan­tin Ancu­ța.

   ”Nu s‑au putut face repa­ra­ții din cau­za vre­mii. Am fost atât sub cod gal­ben, cât și sub cod por­to­ca­liu. A fost vre­me de iar­nă, cu visco­le”, ne‑a spus direc­to­rul her­ghe­li­ei. Tot el ne‑a spus că repa­ra­ți­i­le vor fi înce­pu­te de înda­tă ce sta­rea vre­mii va per­mi­te acest lucru.

   ”Vom înce­pe lucră­ri­le în pri­mă­va­ră, cel mai pro­ba­bil. Însă dacă într‑o săp­tămâ­nă va fi vre­me favo­ra­bi­lă, atunci le vom efec­tua mai devre­me. Este o inves­ti­ție foar­te mare și lucră­ri­le tre­bu­ie rea­li­za­te cu maxi­mă seri­o­zi­ta­te”, ne‑a decla­rat direc­to­rul Ancu­ța.

   El ne‑a spus că încă nu a fost fina­li­za­tă anche­ta dema­ra­tă ime­di­at după izbu­c­ni­rea incen­di­u­lui. De ase­me­nea, s‑a decla­rat mul­țu­mit de felul în care decur­ge acti­vi­ta­tea la her­ghe­lie.

   ”Noi mun­cim aici, ne chi­nuim ca totul să fie în per­fec­ta sta­re de func­țio­na­re. Anga­jați sunt sufi­cienți, avem și fura­je sufi­cien­te pen­tru cai și nu avem nici un fel de pro­ble­me. Dar aștep­tăm să vină vre­mea bună ca să putem lucra, să putem antre­na caii”, ne‑a spus Con­stan­tin Ancu­ța.

   Ne‑a mai pre­ci­zat că, în ulti­ma peri­oa­dă, nu au putut fi scoși caii la antre­na­men­te. ”A fost ghea­ță, polei… Nu ne putem per­mi­te să facem antre­na­men­te cu caii pe aceas­tă vre­me pen­tru că exis­tă ris­curi foar­te mari să-și rupă vre­un picior. Aștep­tăm vre­me mai pri­mă­vă­ra­ti­că iar apoi reîn­ce­pem antre­na­men­te­le. De ase­me­nea, vom înce­pe și lucră­ri­le de pri­mă­va­ră, pen­tru că știți că avem și teren agri­col care tre­bu­ie pre­gă­tit”, ne‑a decla­rat Con­stan­tin Ancu­ța.

   Rea­min­tim că her­ghe­lia Man­ga­lia este una din­tre cele mai vechi din ţară, fiind înfi­inţa­tă în 1928, cu sco­pul de a cre­ş­te cai din rasa „Pur Sân­ge Arab”. Baza mate­ria­lă a her­ghe­li­ei este for­ma­tă din opt graj­duri, un hipo­drom pen­tru cur­se de galop, o bază hipi­că pen­tru antre­na­ment şi con­cur­suri de obs­ta­co­le, o bază de agre­ment, sediu admi­nis­tra­tiv şi teren agri­col. (ordinea.ro, 24.01.2018).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

 1. Roma­nia ‑TEZAURUL GENETIC CAI DE RASA
  pur san­ge­le arab –man­ga­lia cu toa­te lini­i­le sale
  cislau — pur san­ge englez
  rasa sha­gya arab — radauti cu toa­te lini­i­le sale
  lipi­tan-sam­ba­ta de jos cu cele 7 linii din 8 exis­ten­te
  jega­lia-cal de sport roma­nesc REZULTAT PUR ROMANESC DINTRE O IAPA SPORT SI UN ARMASAR SHAGYA ARAB‑o sub ramu­ra a rasei arab pur san­ge
  hutul-luci­na, plus toa­te her­ghe­li­i­le si depo­zi­te­le de arma­sari
  In tara noas­tra sunt aprox 1.500 cai de rasa cu dan­ga­le-pedi­gree la stat in her­ghe­lii si depo­zi­te plus 1.500 de cai rasa de monta publi­ca si aprox 3.500 la pro­pri­e­tari par­ti­cu­lari la o popu­la­tie caba­li­na de 600.000–700.000 de cape­te ceea ce este f.putin,adica 1% pro­cen­te. Veci­nii Romaniei,vest-Ungaria si sud-Bul­ga­ria au un numar mai mare in pro­cen­te res­pec­tiv 8–9%-ungurii,4–5%-bulgarii,polonezii au pes­te 10 pro­cen­te cai de rasa
  Este bine ca se incear­ca ame­li­o­ra­rea rasei cal de sport roma­nesc cu rasa sel­le fran­ce­za ‑Quo­ol du Bois Mar­got si CICAVE DU TALUS la jega­lia………
  La her­ghe­lia izvin nucle­ul rasei Noni­us tot de pro­ve­nien­ta fran­ce­za are puri­ta­tea rasei intre 80–86% ‚in schimb la maghiari puri­ta­te rasei este intre 34–40% cel mult.

Leave a Reply