Campania ’10 Oameni de Valoare pentru Constanţa’, ediţia a VII‑a. Pe 8 ianuarie, am dat startul perioadei de votare!

0
272

’10 Oameni de Valoa­re pen­tru Con­stanţa’. La ince­pe­rea eta­pei de vota­re a Oame­ni­lor de Valoa­re ai Con­stan­ței, le mul­țu­mim cu drag și recu­noș­tin­ță tutu­ror uti­li­za­to­ri­lor pen­tru fee­d­ba­ck-ul ofe­rit con­stant, pen­tru impli­ca­re și pen­tru sus­ți­ne­re. Aces­tea sunt foar­te impor­tan­te pen­tru noi și avem cer­ti­tu­di­nea că numai împre­u­nă putem fi mai puter­nici, mai cre­a­tivi, mai buni în dezvol­ta­rea și imple­men­ta­rea sco­pu­lui nos­tru comun, ace­la de a con­tri­bui la recon­struc­ția mora­lă a soci­e­tă­ții.

Toc­mai pen­tru că trans­pa­ren­ța și corec­ti­tu­di­nea se numă­ră prin­tre valo­ri­le fun­damen­ta­le ce stau la baza aces­tei cam­pa­nii,  vă adu­cem la cunoș­tin­ță fap­tul că pro­ce­sul de vota­re va fun­cţio­na ca şi la edi­ţia de anul tre­cut, prin cre­a­rea unui cont (ce nece­si­tă intro­du­ce­rea unor date cu carac­ter per­so­nal şi ale­ge­rea unei paro­le – sau folo­si­rea con­tu­lui deja cre­at; folo­sit la edi­tia de anul tre­cut), urma­tă de posi­bi­li­ta­tea de vota­re cu acces direct către pano­ul cu nomi­na­li­ză­ri­le.

Un can­di­dat poa­te fi votat o sin­gu­ră dată în 24 de ore, iar peri­oa­da de vota­re se înche­ie pe 28 febru­a­rie.

Vă asi­gu­răm că votu­ri­le pe care per­so­na­li­tă­ţi­le nomi­na­li­za­te le pri­mesc sunt ges­tio­na­te în timp real și că ast­fel se vor împie­di­ca ten­ta­ti­ve­le de fra­u­dă. Vă rea­min­tim fap­tul că încer­că­ri­le repe­ta­te de fra­u­da­re vor duce la anu­la­rea votu­ri­lor şi blo­ca­rea uti­li­za­to­ri­lor. De ase­me­nea, vă asi­gu­răm că pro­te­ja­rea prin­ci­pi­i­lor mora­le ce stau la baza Cam­pa­niei repre­zin­tă sco­pul nos­tru pri­mor­di­al.

Ne bazăm pe fap­tul că nomi­na­li­za­rea aces­to­ra reflec­tă carac­te­rul, acti­vi­ta­tea exem­pla­ră și impli­ca­rea în dezvol­ta­rea soci­e­tă­ții de care au dat dova­dă. Toa­te per­soa­ne­le nomi­na­li­za­te cu rea­li­zări impor­tan­te în direc­ția dezvol­tă­rii soci­e­tă­ții și pro­mo­vă­rii prin­ci­pi­i­lor mora­le bene­fi­ci­a­ză de recu­noaș­te­rea și sus­ți­ne­rea noas­tră ca ade­vă­ra­te valori.

Facem un apel către toți uti­li­za­to­rii și nomi­na­li­za­ții Cam­pa­niei, rugându‑i res­pec­tu­os ca impli­ca­rea aces­to­ra în cadrul cam­pa­niei să se rea­li­ze­ze prin sus­ți­ne­rea demer­su­lui nos­tru de pro­mo­va­re a valo­ri­lor și corec­ti­tu­di­nii, nu prin dis­tru­ge­rea aces­to­ra și deni­gra­re.

Vă mul­țu­mim şi vă invi­tăm pe www.oamenidevaloare.ro pen­tru a‑i vota pe cei care fac cin­ste ora­şu­lui Con­stanţa!


Man­ga­lia News, Mier­curi, 10 ianu­a­rie 2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele