Avantajele traiului în primul oraș inteligent din România: Internet gratuit, energie electrică și apă mai ieftine

0
462

Pri­ma par­te a pro­iec­tu­lui-pilot Smart City Alba Iulia a fost fina­li­za­tă. În reșe­din­ța jude­țu­lui Alba au fost montați pes­te 600 de sen­zori care vor com­pu­ne infras­truc­tu­ra digi­ta­lă a ora­șu­lui.

Rețea­ua Wi-Fi inclu­de pes­te 228 punc­te de acces în ceta­te și oraș și 15 punc­te de acces în mij­loa­ce de trans­port în comun. În aproa­pe un an de func­țio­na­re a hot­spot-uri­lor Wi-Fi în auto­bu­ze, apro­xi­ma­tiv 8% din popu­la­ția de 60.000 de locu­i­tori din Alba Iulia a acce­sat ser­vi­ci­ul, gene­rând pes­te 1TB de date în sesiuni cu o dura­tă medie de 30 minu­te, potri­vit unui comu­ni­cat al com­pa­niei Oran­ge, care se ocu­pă cu imple­men­ta­rea sis­te­mu­lui.

Rețea­ua aco­pe­ră între­gul oraș și conec­tea­ză 150 de sen­zori de ilu­mi­nat și apă. Mai mult, cetă­țe­nii pot comu­ni­ca mai ușor cu auto­ri­tă­ți­le, prin apli­ca­ția Civic Alert. De ase­me­nea, până în acest moment, au fost orga­ni­za­te nouă son­da­je de opi­nie, la care au par­ti­ci­pat pes­te 4.300 de per­soa­ne care au cir­cu­lat cu mij­loa­ce­le de trans­port în comun.

Noua infras­truc­tu­ră aju­tă Pri­mă­ria Alba Iulia să obser­ve ten­din­țe­le tra­fi­cu­lui pie­to­nal din oraș, în func­ție de momen­tul zilei sau de con­di­ți­i­le mete­o­ro­lo­gi­ce.

Vă invi­tăm să citiți arti­co­lul inte­gral pe greatnews.ro


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply