Africanul şcolit în România care candidează la şefia Madagascarului: „Mi‑e dor de cântecele Mariei Ciobanu şi mi‑e dor de dumneavoastră, de români“

0
211

Richard Raza­fy Rako­to­fi­rin­ga, un afri­can din Mada­gas­car care a urmat în tine­reţe cur­su­ri­le Şco­lii Mili­ta­re de Avi­a­ţie de la Boboc, plă­nu­ieş­te să obţi­nă cea mai îna­l­tă fun­cţie în sta­tul natal şi vor­beş­te la super­la­tiv des­pre Româ­nia.

Richard Raza­fy Rako­to­fi­rin­ga (60 de ani) a rămas cu sufle­tul ală­tu­ri de Româ­nia, după ce în anii ’80 a avut şan­sa să înveţe la o uni­ta­te de eli­tă  – Şcoa­la Mili­ta­ră de Avi­a­ţie Aurel Vlai­cu de la Boboc din Buzău.

Dorinţa de a zbu­ra era visul său din copi­lă­rie. Pro­vi­ne dintr‑o fami­lie nume­roa­să, cu încă şap­te fra­ţi. După ce a absol­vit lice­ul, a urmat cur­su­ri­le unei facul­tă­ţi de mate­ma­ti­că-fizi­că la uni­ver­si­ta­tea din Anta­na­na­ri­vo, capi­ta­la Mada­gas­ca­ru­lui.

Visul său din copi­lă­rie a deve­nit rea­li­ta­te după ce Nico­lae Ceau­şes­cu a des­chis gra­ni­ţa tine­ri­lor afri­cani care doreau să înveţe în Româ­nia. Unul din­tre ei a fost şi Richard Raza­fy. „Aco­mo­da­rea nu a fost grea, pen­tru că eram deja obi­ş­nui­ţi cu cul­tu­ra şi civi­li­za­ţia fran­ce­ză“, spu­ne el. Mada­gas­ca­rul a fost, în tre­cut, colo­nie fran­ce­ză, aceş­tia lăsând-şi ampren­ta cul­tu­ra­lă asu­pra insu­lei.

Şcoa­la de avi­a­ţie m‑a făcut om“

După un an pre­gă­ti­tor în care a învă­ţat lim­ba româ­nă, pe care l‑a făcut la Insti­tu­tul de la Piteşti, a deve­nit elev la Şcoa­la de avi­a­ţie de la Boboc, pe care a urmat‑o în peri­oa­da 1979 – 1983.

Cites­te mai mult: adev.ro/p2wmyq. Un arti­col sem­nat de Mari­a­na Ian­cu.

 


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele