VEȘTI BUNE pentru turismul românesc! Normele de acordare a voucherelor de vacanță pentru anul 2018, aprobate de Guvern

0
415

GUVERN: Sala­ri­a­ții din insti­tu­ți­i­le și auto­ri­tă­ți­le publi­ce vor bene­fi­cia, până la 30 noiem­brie 2018, de indem­ni­za­ție de vacan­ță, sub for­mă de vou­che­re, în cuan­tum de 1.450 de lei pen­tru fie­ca­re sala­ri­at, potri­vit unei hotă­râri de apro­ba­re a nor­me­le­lor meto­do­lo­gi­ce de apli­ca­re a ordo­nan­ței de urgen­ță pri­vind acor­da­rea vou­che­re­lor de vacan­ță.

Acor­da­rea vou­che­re­le se face în limi­ta sume­lor pre­vă­zu­te dis­tinct cu aceas­tă des­ti­na­ție, în buge­te­le pro­prii apro­ba­te, potri­vit legii, fie­că­rui ordo­na­tor de cre­di­te.

Sume­le repre­zen­tând cos­tul impri­ma­tu­lui vou­che­ru­lui de vacan­ță pe suport de hâr­tie, res­pec­tiv cos­tul supor­tu­lui elec­tro­nic sau al înlo­cu­i­rii aces­tu­ia, pre­cum și cos­tul emi­te­rii vou­che­ru­lui de vacan­ță pe suport hârtie/electronic, după caz, con­trac­ta­te cu uni­ta­tea emi­ten­tă și pri­mi­te de către anga­ja­tor, se supor­tă de către anga­ja­tori din buge­te­le pro­prii. În cazul insti­tu­ți­i­lor publi­ce, aces­tea se supor­tă de la ali­ne­a­tul ”Alte chel­tu­ieli cu bunuri și ser­vi­cii” al arti­co­lu­lui buge­tar ”Alte chel­tu­ieli”, de la titlul ”Bunuri și ser­vi­cii”.

Bene­fi­ci­a­rii care au pri­mit vou­che­re de vacan­ță nomi­na­le sunt sin­gu­re­le per­soa­ne îndrep­tă­ți­te să uti­li­ze­ze vou­che­re­le de vacan­ță în peri­oa­da men­țio­na­tă pe aces­tea și în exclu­si­vi­ta­te pen­tru achi­ta­rea pache­tu­lui de ser­vi­cii con­trac­tat. Bene­fi­ci­a­rii au drep­tul să își alea­gă uni­ta­tea afi­li­a­tă pen­tru achi­zi­țio­na­rea ser­vi­ci­i­lor turis­ti­ce.

Cuan­tu­mul acor­dat sala­ri­a­ți­lor sub for­ma vou­che­re­lor de vacan­ță se sta­bi­leș­te de către anga­ja­tor, pro­por­țio­nal cu peri­oa­da de exer­ci­ta­re a rapor­tu­lui de ser­vi­ciu sau dura­ta con­trac­tu­lui de mun­că, într-un an calen­da­ris­tic.

În cazul cumu­lu­lui de func­ții, vou­che­re­le de vacan­ță vor fi acor­da­te de către anga­ja­to­rii unde bene­fi­ci­a­rii în cau­ză își au func­ția de bază sau, după caz, de fie­ca­re anga­ja­tor, pro­por­țio­nal cu tim­pul lucrat, cu res­pec­ta­rea pre­ve­de­ri­lor lega­le în vigoa­re.


Man­ga­lia News, Joi, 21.12.2017.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele