Se relansează bătălia pentru achiziția CORVETELOR MILITARE. Damen Galați, la trântă cu italienii și francezii

0
1314

Minis­te­rul Apă­ră­rii Naţio­na­le a relu­at pro­ce­sul de achi­zi­ţie a patru cor­ve­te pen­tru Forţe­le Nava­le, în acest sens fiind lan­sat în dez­ba­te­re publi­că un pro­iect de Hotă­râre de Guvern. Mai exact, este vor­ba de apro­ba­rea „cir­cum­stanţe­lor şi a pro­ce­du­rii spe­ci­fi­ce afe­ren­te pro­gra­mu­lui esenţi­al de înzes­tra­re “Cor­ve­tă mul­ti­fun­cţio­na­lă”, eta­pă pro­ce­du­ra­lă în vede­rea atri­bu­i­rii unui acord cadru de con­stru­i­re şi dota­re a nave­lor mili­ta­re.

Potri­vit pro­iec­tu­lui de hotă­râre, pro­ce­du­ra de atri­bu­i­re a con­trac­tu­lui, eva­lu­at la o valoa­re de 3,6 mili­ar­de de lei, va avea trei eta­pe: eta­pa de cali­fi­ca­re, eta­pa de dia­log şi eta­pa de eva­lu­a­re a ofer­te­lor fina­le depu­se. Una din­tre con­di­ţi­i­le de bază este ca nave­le să fie con­stru­i­te într-un şan­ti­er naval din ţară. Ast­fel se “eli­mi­nă ris­cu­lui repre­zen­tat de inse­cu­ri­ta­tea marşu­lui de la şan­ti­e­rul naval către ţară, ca urma­re a peri­co­le­lor gene­ra­te de posi­bi­le eve­ni­men­te sau ata­curi ce pot apă­rea în situ­a­ţia unei nave care navi­ghea­ză izo­lat”, se moti­vea­ză în pro­iec­tul de hotă­râre. În plus, rea­li­za­rea în ţară a cor­ve­te­lor va per­mi­te supra­ve­ghe­rea per­ma­nen­tă a pro­ce­su­lui de con­stru­cţie, pre­cum şi moder­ni­za­rea capa­bi­li­tă­ţi­lor indus­tri­ei nava­le în dome­ni­ul mili­tar. Pri­ma cor­ve­tă ar urma să fie livra­tă în ter­men de trei ani de la sem­na­rea con­trac­tu­lui, toa­te cele patru nave urmând să fie fina­li­za­te în ter­men de şap­te ani.

După cum v‑am infor­mat în pagi­ni­le zia­ru­lui nos­tru, de acest con­tract este inte­re­sat şi Şan­ti­e­rul Naval Damen Gala­ţi. La sfârşi­tul anu­lui tre­cut, în tim­pul Guver­nu­lui Cio­loş, Damen a fost foar­te aproa­pe de atri­bu­i­rea aces­tui con­tract, MApN con­si­de­rând că mode­lul pro­pus de nava­li­ş­tii gălă­ţeni — SIGMA 10514 „Cor­ve­tă mul­ti­fun­cţio­na­lă” — fiind cel mai bun din cele 13 pro­iec­te de cor­ve­te ana­li­za­te. Din păca­te, pro­ce­sul de achi­zi­ţie a fost sto­pat în Par­la­ment, chiar îna­in­te de ale­ge­ri­le din decem­brie, moti­ve­le fiind une­le mai degra­bă de ordin poli­tic.

Nego­ci­eri inten­se

Relu­a­rea pro­ce­su­lui de achi­zi­ţie a cor­ve­te­lor a revi­go­rat şi con­cu­renţa pen­tru atri­bu­i­rea con­trac­tu­lui, în miş­ca­re fiind puse inclu­siv… „forţe­le” diplo­ma­ti­ce. De exem­plu, în febru­a­rie a.c., la doar câte­va ore după şedinţa de bilanţ a MApN în care nu s‑a spus o vor­bă des­pre achi­zi­ţio­na­rea cor­ve­te­lor, amba­sa­do­rul Olan­dei, Ste­l­la Ron­ner-Gru­ba­cic, a făcut o vizi­tă la minis­ter. Potri­vit unui comu­ni­cat ofi­ci­al de la acea vre­me, au fost „dis­cu­ta­te cu pre­că­de­re aspec­te lega­te de cola­bo­ra­rea bila­te­ra­lă în dome­ni­ul apă­ră­rii”, inclu­siv „posi­bi­le­le căi de cre­ş­te­re a coo­pe­ră­rii teh­ni­co-mili­ta­re”.

De atunci, în spa­ţi­ul public nu au mai apă­rut rela­tări des­pre ast­fel de con­sul­tări la nivel de amba­sa­dă, cei de la Damen au fost şi ei des­tul de zgâr­ci­ţi în decla­ra­ţii, dar asta nu înseam­nă că s‑a stat cu mâi­ni­le în sân. O muta­re inte­re­san­tă este achi­zi­ţia de către Gru­pul Damen a pache­tu­lui majo­ri­tar la Şan­ti­e­rul Naval de la Man­ga­lia, nefi­ind exclus ca tranza­cţia să aibă o com­po­nen­tă şi în ceea ce pri­veş­te nego­ci­e­rea con­trac­tu­lui de con­stru­i­re a cor­ve­te­lor.

Cine sunt con­cu­renţii

Citiți con­ti­nu­a­rea în viata-libera.ro, 14.12.2017.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply