Se deschide ”Tărâmul Magic 2017”. Astă seară, la Constanța!

0
825
Booking.com

”Tărâ­mul Magic” se des­chi­de în aceas­tă sea­ră, la ora 18.00, în Par­cul Tăbă­că­rie din Con­stan­ța. Fee­rie, magie şi vese­lie, în Tărâ­mul Magic al Cră­ci­u­nu­lui!

A fost oda­tă ca nici­o­da­tă, că dacă n‑ar fi, nu s‑ar poves­ti. A fost oda­tă un Tărâm Magic al Cră­ci­u­nu­lui care se des­chi­dea în fie­ca­re iar­nă, pen­tru a găz­dui toa­te per­soan­je­le din poveş­ti­le şi bas­me­le copi­lă­ri­ei noas­tre, a părinţi­lor, buni­ci­lor şi copi­i­lor noş­tri. Acest Tărâm Magic se află pes­te mări şi ţări, la un mal de lac fru­mos, cum numai în poveşti poa­te fi, în mij­lo­cul unei gră­dini pli­ne de copaci fan­tas­tici. Aici au voie să intre numai cei care au sufle­tul curat şi chi­pul senin, căci alt­min­teri magia nu are efect…

În acest an, Tărâ­mul Magic al Cră­ci­u­nu­lui va deve­ni, o jumă­ta­te de iar­nă, locul de întâl­ni­re al tutu­ror con­stă­nţe­ni­lor, mari şi mici, cu dorinţe, bucu­rii şi chef de joa­că şi de dis­tra­cţie. Iar­na şi poveş­ti­le copi­lă­ri­ei vor fi spu­se şi tră­i­te de actori, ală­tu­ri de copii, părinţi şi bunici, într-un ade­vă­rat regat hiber­nal, cu spec­ta­co­le, colin­de, coruri, cos­tu­me spec­ta­cu­loa­se, sur­pri­ze, ate­li­e­re magi­ce şi mul­te alte­le.

Aşa­dar, înce­pând din 8 decem­brie 2017 şi până pe 14 ianu­a­rie 2018, toa­tă Con­stanţa este aştep­ta­tă în cel mai spe­cial loc de petre­ce­re a Săr­bă­to­ri­lor de Iar­nă şi nu numai, în mij­lo­cul poveş­ti­lor şi per­so­na­je­lor îndră­gi­te. Tărâ­mul Magic al Cră­ci­u­nu­lui se des­chi­de vineri, 8 decem­brie 2017, înce­pând cu ora 18.00! Tot ora­şul este aştep­tat să ia par­te la inau­gu­ra­rea unui sezon hiber­nal aşa cum n‑a mai fost!

Un eve­ni­ment-con­cept în pre­mie­ră în Româ­nia, spe­cial gân­dit pen­tru copii (părinţii şi buni­cii sunt şi ei invi­ta­ţi), vine la Con­stanţa! Între 8 decem­brie 2017 și 14 ianu­a­rie 2018, Ţara Piti­ci­lor va deve­ni Tărâ­mul Magic al Cră­ci­u­nu­lui, popu­lat aşa cum se cuvi­ne, cu per­so­na­je din poveşti vechi şi noi, apa­rţinând copi­lă­ri­ei tutu­ror gene­ra­ţi­i­lor. Publi­cul va deve­ni par­te din poves­te, par­ti­ci­pând activ la spec­ta­co­le, ală­tu­ri de zeci­le de ani­ma­tori şi per­so­na­je de basm. În Casa Hob­bi­ţi­lor, Ate­li­e­rul Pin­gu­i­ni­lor Muzi­cali, Ate­li­e­rul de Magie, cel de Jucă­rii şi în Amba­sa­da lui Moş Cră­ciun, copi­ii vor fi antre­na­ţi în mul­ti­ple acti­vi­tă­ţi edu­ca­ti­ve şi artis­ti­ce“, ara­tă orga­ni­za­to­rii.

Vor învă­ţa să cre­e­ze jucă­rii şi să le însu­fleţeas­că, să cân­te la dife­ri­te instru­men­te muzi­ca­le, să facă vrăji, să inter­pre­te­ze poveşti, să îşi antre­ne­ze capa­ci­tă­ţi­le ima­gi­na­ţi­ei cre­a­toa­re şi să înveţe să se expri­me liber, uti­li­zând în spe­cial pro­pri­i­le capa­ci­tă­ţi şi talen­te. Toa­te ate­li­e­re­le sunt des­chi­se în fie­ca­re zi, între ore­le 11.00 și 21.00, iar intra­rea este libe­ră, pe prin­ci­pi­ul pri­mul venit, pri­mul ser­vit.

Mai mult, în fie­ca­re sea­ră copi­ii se vor întâl­ni cu per­so­na­je­le de poves­te îndră­gi­te, iar în anu­mi­te zile, de la o anu­mi­tă oră, care va fi anu­nţa­tă pe pagi­na de face­bo­ok a eve­ni­men­tu­lui — https://www.facebook.com/taramulmagicalcraciunului – ei vor fi foto­gra­fi­ați cu fie­ca­re din ele, de către foto­gra­ful Tărâ­mu­lui Magic, în locuri spe­cial ale­se, uşor iden­ti­fi­ca­bi­le. Ast­fel, fie­ca­re vizi­ta­tor îşi va putea crea har­ta pro­prie a magi­ce­lor întâl­niri şi a bunei dis­po­zi­ţii în par­cul mira­cu­los, în fun­cţie de pre­fe­rinţe.

Week-endu­ri­le sunt dedi­ca­te spec­ta­cu­lo­zi­tă­ţii. Pe sce­na spe­cial ame­na­ja­tă în Tărâ­mul Magic al Cră­ci­u­nu­lui, în fie­ca­re vineri, sâm­bă­tă şi dumi­ni­că, de la ora 18.00 şi până la ora 20.00, se vor desfă­şu­ra spec­ta­co­le de tea­tru, muzi­că şi dans, cu invi­ta­ţi din ţară care au ţinut nea­pă­rat să fie ală­tu­ri de publi­cul con­stă­nţean în aceas­tă iar­nă atât de minu­na­tă.

Nici părinţii sau buni­cii nu au fost uita­ţi. Orga­ni­za­to­rii le vor pune la dis­po­zi­ţie Târ­gul de Cră­ciun, unde vor găsi o gamă extrem de vari­a­tă de pro­du­se, dul­ciuri şi bău­turi spe­ci­fi­ce peri­oa­dei Săr­bă­to­ri­lor de Iar­nă“, potri­vit repre­zen­tanţi­lor Aso­ci­a­ţi­ei Cul­tu­ra­le Tea­tre­lia, orga­ni­za­toa­rea eve­ni­men­tu­lui.

Pe aceas­tă cale, ei doresc să mulţu­meas­că Pri­mă­ri­ei Muni­ci­pi­u­lui Con­stanţa, care în acest an a con­trac­tat o fir­mă spe­cia­li­za­tă pen­tru ilu­mi­na­tul fes­tiv din Ţara Piti­ci­lor – Tărâ­mul Magic al Cră­ci­u­nu­lui.

Pro­iec­tul este finanţat de Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Con­stanţa şi rea­li­zat de Aso­ci­a­ţia Cul­tu­ra­lă Tea­tre­lia.


Man­ga­lia News, 08.12.2017.


 

piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele