Scenariu şoc: Statul preia şantierul Daewoo cu ajutorul DNA

0
5306
Booking.com

Minis­te­rul Eco­no­mi­ei nu se folo­seş­te de drep­tul de pre­em­pţiu­ne, pen­tru a cum­pă­ra pache­tul majo­ri­tar de acţiuni al Daewoo de la şan­ti­e­rul din Man­ga­lia, dar aşteap­tă o muta­re spec­ta­cu­loa­să din par­tea Guver­nu­lui…

Exe­cu­ti­vul se va folo­si de un dosar pe care DNA îl instru­men­tea­ză cu pri­vi­re la pre­ju­di­ci­i­le cre­a­te de sud-core­eni pen­tru a pre­lua în forţă şan­ti­e­rul, nu îna­in­te de a blo­ca, în instanţă, tranza­cţia deja înche­ia­tă între Daewoo şi olan­de­zii de la Damen. Daewoo înre­gis­trea­ză ast­fel al doi­lea său eşec major în Româ­nia, după fali­men­tul fabri­cii de maşini de la Crai­o­va.

Adu­na­rea Gene­ra­lă Extra­or­di­na­ră a Acţio­na­ri­lor (AGEA) de la Şan­ti­e­rul 2 Mai SA Man­ga­lia, soci­e­ta­tea Minis­te­ru­lui Eco­no­mi­ei prin care sta­tul român admi­nis­trea­ză 49% din şan­ti­e­rul Daewoo Man­ga­lia Hea­vy Indus­tries (DMHI) SA, a votat împo­tri­va exer­ci­tă­rii drep­tu­lui de pre­em­pţiu­ne pen­tru pre­lu­a­rea inte­gra­lă a com­pa­niei de la sud-core­eni.

19 luni au durat nego­ci­e­ri­le din­tre Daewoo şi Damen pen­tru şan­ti­e­rul din Man­ga­lia, timp în care Guver­nul nu a făcut nimic

Se votea­ză împo­tri­va exer­ci­tă­rii drep­tu­lui de pre­fe­rinţă la data aces­tei AGA, moti­vat de fap­tul că nu a fost obţi­nu­tă apro­ba­rea Guver­nu­lui Româ­ni­ei până la aceas­tă dată, având în vede­re fap­tul că, potri­vit Hotă­rârii AGA din data de 19.10.2017, DSME a fost noti­fi­ca­tă în pri­vinţa pre­lun­gi­rii ter­me­nu­lui, în con­for­mi­ta­te cu pre­ve­de­ri­le cla­u­zei 10.6 din Con­trac­tul de soci­e­ta­te mix­tă din­tre DSME şi ”SN 2 Mai SA”, se ara­tă în deci­zia AGA de pe 19.12.2017. Nu este clar de ce minis­te­rul nu a amâ­nat deci­zia, din moment ce nu exis­tă încă un man­dat clar din par­tea Guver­nu­lui.

Guver­nul bate şaua DNA să pri­cea­pă core­ea­nul

Sur­se apro­pi­a­te situ­a­ţi­ei susţin însă că Exe­cu­ti­vul pre­gă­teş­te o lovi­tu­ră com­plet nea­ş­tep­ta­tă, dată fiind ati­tu­di­nea autis­tă de până acum a sta­tu­lui român în pri­vinţa com­pa­niei din Man­ga­lia. Guver­nul intenţio­nea­ză să blo­che­ze tranza­cţia din­tre Daewoo şi Damen şi să rede­vi­nă acţio­nar majo­ri­tar al celui mai mare şan­ti­er naval din Româ­nia, chiar dacă nu avem idee cine şi cum ar putea mana­ge­ria efi­cient un ast­fel de obiec­tiv, prin care se rulea­ză pro­iec­te de sute de mili­oa­ne de euro. Sub­ter­fu­gi­ul ar fi un dosar pe care DNA îl instru­men­tea­ză cu pri­vi­re la situ­a­ţia de la DMHI. Guver­nul va folo­si pre­ju­di­ci­ul invo­cat aici pen­tru a com­pen­sa pre­tenţi­i­le finan­ci­a­re ale sud-core­e­ni­lor, deşi nici aici nu e clar cum ar putea con­verti sta­tul o sta­re pena­lă în mone­dă comer­ci­a­lă.

Între timp, olan­de­zii s‑au ară­tat nemulţu­mi­ţi de fap­tul că Minis­te­rul Eco­no­mi­ei întâr­zie ceea ce toa­tă lumea cre­dea că e doar for­ma­li­ta­tea de a anu­nţa că nu este inte­re­sat de pre­lu­a­rea şan­ti­e­ru­lui. Cu atât mai mult cu cât o altă insti­tu­ţie a sta­tu­lui, Con­si­li­ul Con­cu­renţei, a apro­bat deja tranza­cţia din­tre Daewoo şi Damen.

În 2016, şan­ti­e­rul avea pier­deri de 100 de mili­oa­ne de euro şi dato­rii de pes­te 1,2 mili­ar­de de euro, din care 400 de mili­oa­ne euro numai pen­tru com­pa­nia mamă, Daewoo Shi­pbu­il­ding & Mari­ne Engi­ne­e­ring Co Ltd (DSME). Acum, olan­de­zii de la Damen, care deţin şi şan­ti­e­rul din Gala­ţi, au pre­lu­at pache­tul de 51% de la Daewoo, pen­tru doar 26 mili­oa­ne de euro.

Sume ameţi­toa­re prin ogra­da lor

Indi­fe­rent de modul cum o o va face, se poa­te spu­ne că Daewoo se retra­ge pen­tru a doua oară cu coa­da între picioa­re din Româ­nia, după epi­so­dul de la Crai­o­va, deşi nu se poa­te spu­ne în nici un caz că a ple­cat cu pier­deri de la Man­ga­lia. Mana­ge­men­tul a fost însă în aşa fel gân­dit ast­fel încât să sto­ar­că şi ulti­mul cent posi­bil pen­tru ei, fără ca sta­tul român co-acţio­nar să se bucu­re şi el de vre­u­nul. Din 1997 până în 2017, sud-core­e­nii au fabri­cat la Man­ga­lia pes­te 150 de vapoa­re şi, cu toa­te aces­tea, au rapor­tat mereu şi mereu pier­deri la final de an.

56,9 de mili­ar­de de dolari a fost pre­ju­di­ci­ul cre­at de fon­da­to­rul Daewoo pro­pri­ei com­pa­nii şi sta­tu­lui sud-core­ean

Con­ti­nu­a­rea arti­co­lu­lui, în jurnalul.ro, vineri, 22.12.2017.


 

piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele