Revoluția Română din decembrie 1989. Se împlinesc 28 de ani de la evenimentele care au schimbat destinul României

0
385
https://www.mangalianews.ro/

Au tre­cut 28 de ani de la Revo­lu­ţia anti­co­mu­nis­tă din decem­brie 1989. Anul a mar­cat, la nivel inter­na­ţio­nal, căde­rea regi­mu­ri­lor comu­nis­te în ţări­le din Euro­pa Cen­tra­lă şi de Est. Româ­nia a fost sin­gu­ra ţară din aceas­tă zonă în care tre­ce­rea de la tota­li­ta­rism la demo­cra­ţie s‑a făcut prin vio­lenţă şi în care con­du­că­to­rii vechiu­lui regim au fost exe­cu­ta­ţi.

Peri­oa­da din­tre 16 şi 20 decem­brie 1989 a cuprins eve­ni­men­te cunos­cu­te sub denu­mi­rea de „Revo­lu­ţia de la Timi­şoa­ra”. Ziua de 21 decem­brie este con­si­de­ra­tă pri­ma zi a Revo­lu­ţi­ei în Bucu­reşti, atunci când demon­stranţii s‑au adu­nat în apro­pi­e­rea Hote­lu­lui Inter­con­ti­nen­tal din Pia­ţa Uni­ver­si­tă­ţii şi au ridi­cat o bari­ca­dă în faţa dis­po­zi­ti­vu­lui de inter­venţie.

La 16 decem­brie 1989, înce­pe la Timi­şoa­ra revo­lu­ţia care avea să pro­voa­ce căde­rea comu­nis­mu­lui în Româ­nia, potri­vit volu­mu­lui „Româ­nia 1989–2005. O isto­rie cro­no­lo­gi­că”, de Stan Sto­ica (Ed. Mero­nia, 2005).

La 17 decem­brie 1989, Nico­lae Ceau­şes­cu con­voa­că o tele­con­fe­rinţă cu acti­vul de par­tid şi de stat din judeţe şi anu­nţă, în legă­tu­ră cu mani­fes­ta­ţi­i­le din Timi­şoa­ra, că a dat ordin să se tra­gă. „Se somea­ză, ori­ci­ne nu se supu­ne se soco­teş­te sta­re de nece­si­ta­te şi se apli­că legea!”, a pre­ci­zat Ceau­şes­cu, în cadrul tele­con­fe­rinţei.

În oraş se aud pri­me­le focuri de armă, până după mie­zul nopţii având loc lup­te de stra­dă între civili şi mili­tari şi fiind incen­di­a­te TAB-uri, tan­curi şi maga­zi­ne. De ase­me­nea, pe trep­te­le Cate­dra­lei, un grup for­mat din copii şi tineri civili încep să scan­de­ze: „Jos Ceau­şes­cu!”, „Liber­ta­te!”, „Vrem o ţară libe­ră!”.

În timp ce pe 18 decem­brie 1989, Nico­lae Ceau­şes­cu îşi înce­pe vizi­ta ofi­ci­a­lă în Repu­bli­ca Isla­mi­că Iran, în Timi­şoa­ra vitri­ne­le maga­zi­ne­lor sunt spar­te, mili­ţie­nii sunt pes­te tot, iar mili­ta­rii ordo­nă oame­ni­lor să cir­cu­le fără opri­re, fiind împie­di­ca­ţi să stea în gru­puri.

Un grup de 30 de tineri iese în faţa Cate­dra­lei din Timi­şoa­ra să repe­te colin­de şi alte câte­va sute de mani­fes­tanţi li se ală­tu­ră, flu­tu­rând un steag din care fuse­se decu­pa­tă ste­ma comu­nis­tă.

Are loc o şedinţă con­vo­ca­tă de gene­ra­lul Con­stan­tin Nuţă în urma căre­ia s‑au sta­bi­lit con­di­ţi­i­le deru­lă­rii ope­ra­ţiu­nii „Tran­da­fi­rul”, care a con­stat în trans­por­ta­rea a 43 de cada­vre de la Timi­şoa­ra la Bucu­reşti şi inci­ne­ra­rea lor, pen­tru a şter­ge urme­le repre­siu­nii.

După două zile în care arma­ta, mili­ţia şi secu­ri­ta­tea încear­că să repri­me fără suc­ces revol­ta, demon­stranţii ocu­pă, la 19 decem­brie 1989, cen­trul Timi­şoa­rei, din zona Pia­ţa Ope­rei.

Cele mai mul­te între­prin­deri din Timi­şoa­ra îşi înce­tea­ză acti­vi­ta­tea, se orga­ni­zea­ză mitin­guri de pro­test, se for­mu­lea­ză reven­di­cări. Pe stră­zi­le ora­şu­lui, mili­ta­rii fra­ter­ni­zea­ză cu revo­lu­ţio­na­rii şi se scan­dea­ză: „Arma­ta e cu noi!”. La ora 11.00, prim-secre­ta­rul Radu Bălan este reţi­nut de mun­ci­to­rii de la fabri­ca Elba.

Con­ti­nu­a­rea, în ziarulunirea.ro


 

piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele