Primăria Mangalia, plină de datorii, închiriază o scenă cu 65.450 de lei pentru 4 zile

0
1925

CT100.RO: Ruby, Andre­ea Băni­că, Anda Adam (sus, de la stân­ga la dreap­ta), Smi­ley și Cris­ti­an Radu, pri­ma­rul Man­ga­li­ei (jos).

Pri­mă­ria Man­ga­lia, afla­tă în topul pri­mă­ri­i­lor cu cele mai mari dato­rii din Româ­nia, orga­ni­zea­ză, în luna decem­brie, „Oră­șe­lul copi­i­lor”, și numai pen­tru închi­ri­e­rea sce­nei plă­teș­te, din buge­tul loca­le, 65.450 de lei.

Repre­zen­tan­ții insti­tu­ți­ei nu au anun­țat câți bani se vor chel­tui din buge­tul local, adi­că din banii locu­i­to­ri­lor Man­ga­li­ei, pen­tru acest eve­ni­ment. Potri­vit date­lor ofi­ci­a­le însă, numai închi­ri­a­tul sce­nei cos­tă pes­te 65.000 de lei. Mai exact, 65.450 de lei pen­tru 4 zile: 2, 9, 16 și 23 decem­brie. Fir­ma cu care a fost sem­nat con­trac­tul este din Bucu­rești, Pro­du­k­tiv Assets SRL. În pre­țul amin­tit sunt inclu­se trans­por­tul și monta­jul.

Fir­ma din Bucu­rești este cunos­cu­tă după ce a par­ti­ci­pat la dife­ri­te lici­ta­ții, în Con­stan­ța sau în res­tul țării. În 2015, de exem­plu, a ratat la mus­ta­ță orga­ni­za­rea Reve­li­o­nu­lui, cu bani de la Pri­mă­ria Con­stan­ța, în fața SC 360 Revo­lu­tion SRL.

Pri­mă­ria Man­ga­lia figu­rea­ză în top 10 al celor înda­to­ra­te pri­mă­rii din țară. Pe pri­mul loc în Româ­nia este Sucea­va, potri­vit unui top al ruși­nii publi­cat de Ante­na 3, iar pe locul al doi­lea este Man­ga­lia, cu pes­te 9 mili­oa­ne de lei dato­rii.

Oră­șe­lul Copi­i­lor” din Man­ga­lia va fi orga­ni­zat în Par­cul Ever­gre­en.

Aco­lo sunt pro­gra­ma­te mai mul­te eve­ni­men­te, în peri­oa­da 2–23 decem­brie, în fie­ca­re sâm­bă­tă, înce­pând cu ore­le 17:00.

Pri­mul care va urca pe sce­na închi­ri­a­tă cu 65.450 de lei este Smi­ley, pe 2 decem­brie. Urmeză Ruby, în data de 9 decem­brie, Andre­ea Băni­că, în data de 16 decem­brie, și Anda Adam, pe 23 decem­brie.

Con­ti­nu­a­rea, pe ct100.ro, 30.11.2017.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply