Plaje mizerabile pe litoralul românesc. Nisipul de la Vama Veche, plin de mucuri de ţigară

0
1372

Pla­je­le de pe lito­ra­lul româ­nesc sunt mize­ra­bi­le. Degea­ba avem sute de metri de nisip fin, dacă aces­ta este plin de gunoa­ie şi mucuri de ţiga­ră.

Cea mai mur­da­ră pla­jă a fost decla­ra­tă anul aces­ta cea de la Vama Veche, aco­lo unde toa­te bea­ch-baru­ri­le orga­ni­zea­ză petre­ceri toa­tă ziua şi toa­tă noap­tea, iar petre­că­reţii nu se sin­chi­sesc să-şi arun­ce res­tu­ri­le de ţigări la gunoi, ci pur şi sim­plu le lasă în nisip.

ONG Mare Nos­trum a fina­li­zat cen­tra­li­za­rea date­lor pri­vind moni­to­ri­za­rea porţiu­ni­lor de pla­jă de pe lito­ra­lul româ­nesc, iar rezul­ta­te­le nu sunt din cele opti­mis­te. Potri­vit date­lor din raport, numă­rul gunoa­ie­lor găsi­te este de două ori mai mare decât în sesiu­nea din apri­lie 2017. Cel mai des întâl­nit deşeu este tot mucul de ţiga­ră, adi­că aproa­pe jumă­ta­te din tota­lul gunoa­ie­lor adu­na­te.

În sesiu­nea din octom­brie 2017, Mare Nos­trum a moni­to­ri­zat opt sec­toa­re de pla­jă, atât în nor­dul, cât şi în sudul lito­ra­lu­lui româ­nesc. „Aceas­ta este pro­ce­du­ra stan­dard, agre­a­tă de Comi­sia Euro­pea­nă din 2010. Este o meto­do­lo­gie şti­inţi­fi­că, ce ne aju­tă să facem o esti­ma­re apro­xi­ma­ti­vă a numă­ru­lui de deşe­uri exis­ten­te pe lito­ra­lul româ­nesc, por­nind de la cifre­le înre­gis­tra­te pe aces­te porţiuni. Ţinem să pre­ci­zăm acest lucru pen­tru că dese­ori am fost între­ba­ţi des­pre rele­vanţa aces­tor opt sec­toa­re de pla­jă în rapor­tă­ri­le noas­tre”, a expli­cat Miha­e­la Cân­dea Mirea, direc­to­rul exe­cu­tiv al ONG Mare Nos­trum.

Rezul­ta­te ruşi­noa­se

Potri­vit aces­te­ia, pe aces­te opt sec­toa­re, din Mama­ia, Con­stanţa, Efo­rie, sta­ţiu­ni­le din sud, Man­ga­lia şi Vama Veche, au fost iden­ti­fi­ca­te 18.429 de deşe­uri din mate­ri­al poli­me­ric arti­fi­ci­al, ală­tu­ri de cau­ciuc, mate­ri­a­le tex­ti­le, hâr­tie, car­ton, lemn pre­lu­crat, sti­clă, cera­mi­că, metal. Îngri­jo­ră­tor este fap­tul că aceas­tă can­ti­ta­te este de două ori mai mare decât cea din sesiu­nea apri­lie 2017, când numă­rul total de deşe­uri a fost de 9.003 de ele­men­te.

Rezul­ta­te­le moni­to­ri­ză­rii din octom­brie fac de ruşi­ne lito­ra­lul româ­nesc, iar nouă, ca şi orga­ni­za­ţie de mediu, ne lasă un gust amar, ţinând cont de fap­tul că tot sezo­nul esti­val am desfă­şu­rat cam­pa­nia #eco­sel­fie. Se pare că efor­tu­ri­le comu­ne în aceas­tă dire­cţie nu au adus rezul­ta­te­le scon­ta­te, dar asta nu înseam­nă că renu­nţăm: a schim­ba men­ta­li­tă­ţi şi a edu­ca sunt pro­ce­se care nece­si­tă timp”, mai spu­ne direc­to­rul exe­cu­tiv al Mare Nos­trum.

 

Citiți con­ti­nu­a­rea, în cugetliber.ro, Luni, 04.12.2017.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply