Pilotul Emil Ghinea din Mangalia, pe podiumul Galei Campionilor FRAS 2017

0
1188

EMIL GHINEA, VICECAMPIONGT”!!!

Fede­ra­ția Româ­nă de Auto­mo­bi­lism Spor­tiv (FRAS) a orga­ni­zat, sâm­bă­tă, 9 decem­brie a.c., la Iași, Gala Cam­pi­o­ni­lor FRAS 2017, în cadrul căre­ia au fost pre­mi­ați toți ocu­pan­ții de podi­um din sezo­nul 2017 în toa­te cele 13 cam­pi­o­na­te orga­ni­za­te sub umbre­la FRAS și a Minis­te­ru­lui Tine­re­tu­lui și Spor­tu­lui.

Este vor­ba des­pre câști­gă­to­rii con­cur­su­ri­lor de kar­ting, auto­sla­lom, time atta­ck, drift, sla­lom para­lel, ral­ly cro­ss, ral­ly 2, orga­ni­za­tori raliuri, pre­mii spe­ci­a­le pen­tru arbi­tri și ofi­ci­ali, raliu, vite­ză în coas­tă 2, vite­ză în coas­tă, ral­ly raid și off road.

La gală a fost pre­mi­at și man­ga­li­o­tul Emil Ghi­nea, vice­cam­pi­on al Româ­ni­ei în acest an la GT gru­pa mași­ni­lor cu trac­țiu­ne spa­te, la Cam­pi­o­na­tul Națio­nal de Vite­ză în Coas­tă.

Mul­țu­mesc par­te­ne­ri­lor, fami­li­ei și pri­e­te­ni­lor pen­tru sus­ți­ne­re în sezo­nul com­pe­ti­țio­nal 2017!”, a trans­mis man­ga­li­o­tul pe pagi­na per­so­na­lă de Face­bo­ok.

Emil Ghi­nea s‑a remar­cat în ulti­mii ani în cadrul com­pe­ti­ți­i­lor de motor­sport, an de an urcând pe podi­um, până în pre­zent având trei titluri de cam­pi­on al Româ­ni­ei și două de vice­cam­pi­on la Cam­pi­o­na­tul Națio­nal de Vite­ză în Coas­tă, gru­pa H3 (motoa­re între 2.000 și 3.000 mc).

Emil Ghi­nea este des­cris ca fiind un pilot tem­pe­ra­men­tal, ambi­țios, care-și împin­ge boli­dul la limi­tă.

Foto arhi­vă.

Mai mult, în replicaonline.ro, 10.12.2017. Arti­col sem­nat de Flo­ren­ti­na BOZÎNTAN.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply