Pe urmele lui George Enescu. Ziua Națională a României sărbătorită la Haga

0
320

Amba­sa­da Româ­ni­ei în Rega­tul Țări­lor de Jos în cola­bo­ra­re cu Insti­tu­tul Cul­tu­ral Român de la Bru­xe­l­les au cele­brat Ziua Națio­na­lă a Româ­ni­ei la Haga prin­tr-un con­cert extra­or­di­nar dedi­cat com­po­zi­to­ru­lui Geor­ge Ene­scu, în inter­pre­ta­rea cvar­te­tu­lui con­dus de vio­lo­nis­ta Iri­na Simon-Renes. Eve­ni­men­tul a avut loc la Haga, în data de 30 noiem­brie a.c, în bise­ri­ca De Nie­u­we Bad­ka­pel din Sche­ve­nin­gen.

În pro­gra­mul con­cer­tu­lui, cvar­te­tul for­mat din Iri­na Simon-Renes (vioa­ră), Geor­ge Dumi­triu (vio­lă), The­re­sa Bel­di (vio­lon­cel) și Anas­ta­sia Safo­no­va (pian) a inter­pre­tat com­po­zi­ții sem­na­te de Geor­ge Ene­scu, Béla Bar­tók, Ion Scăr­lă­tes­cu, Feli­cia Don­cea­nu, Geor­ge Dumi­triu și Johan­nes Bra­hms. Pro­gra­mul muzi­cal a fost atent ales, cu lucrări repre­zen­ta­ti­ve din dife­ri­te regiuni ale țării, în inten­ția de a recrea, prin muzi­că, o atmosfe­ră  româ­neas­că, cal­dă și des­chi­să.

Muze­ul Națio­nal „Geor­ge Ene­scu“ a spri­ji­nit orga­ni­za­rea eve­ni­men­tu­lui.

Sun­tem ono­rați să ne pre­luăm res­pon­sa­bi­li­ta­tea în cali­ta­te de amba­sa­dori muzi­cali ai Româ­ni­ei!“, a decla­rat Iri­na Simon-Renes pen­tru ICR Bru­xe­l­les.

La eve­ni­ment au fost pre­zenți pes­te 300 de spec­ta­tori, repre­zen­tanți ai auto­ri­tă­ți­lor sta­tu­lui de reșe­din­ță, ai cor­pu­lui diplo­ma­tic și con­su­lar stră­in acre­di­tat în Țări­le de Jos, repre­zen­tanți din con­du­ce­rea orga­ni­za­ți­i­lor inter­națio­na­le și euro­pe­ne cu sedi­ul în Olan­da, ai mediu­lui aca­de­mic și uni­ver­si­tar, pre­cum și repre­zen­tanți ai comu­ni­tă­ții româ­ne. Prin­tre dis­tin­șii invi­tați, la eve­ni­ment au par­ti­ci­pat Direc­to­rul Gene­ral al EUROPALIA Inter­na­tio­nal şi Comi­sa­rul Gene­ral al Fes­ti­va­lu­lui EUROPALIA Româ­nia (octom­brie 2019-ianu­a­rie 2020).

Încân­tat de măies­tria și vir­tu­o­zi­ta­tea artiș­ti­lor, publi­cul par­ti­ci­pant la eve­ni­ment a apre­ciat în mod deo­se­bit inter­pre­ta­rea pli­nă de sen­si­bi­li­ta­te și talent a com­po­zi­ți­i­lor, pre­cum şi bogă­ția patri­mo­ni­u­lui muzi­cal româ­nesc.

În dis­cur­sul de des­chi­de­re, E.S. doam­na Brân­du­șa Pre­des­cu, Amba­sa­dor Extra­or­di­nar și Ple­ni­po­ten­ți­ar al Româ­ni­ei în Rega­tul Țări­lor de Jos, a evo­cat aspec­te impor­tan­te ale isto­ri­ei națio­na­le, cu accent pe evi­denţi­e­rea datei 1 Decem­brie 1918, și a anu­nţat anul 2018 – Anul Cen­te­na­ru­lui Marii Uniri. Amba­sa­do­rul Româ­ni­ei la Haga a sub­li­ni­at că în mod sim­bo­lic legă­tu­ri­le cul­tu­ra­le între Româ­nia și Rega­tul Țări­lor de Jos sunt indi­so­lu­bil lega­te de moş­te­ni­rea muzi­ca­lă a lui Geor­ge Ene­scu care a vizi­tat Haga şi a cân­tat în Sche­ve­nin­gen.

Pro­iec­tul se înca­drea­ză în seria con­cer­te­lor dedi­ca­te Zilei Națio­na­le a Româ­ni­ei orga­ni­za­te de ICR Bru­xe­l­les şi de misiu­ni­le diplo­ma­ti­ce din Luxem­bu­rg și Haga. 1 Decem­brie este un eve­ni­ment cu o deo­se­bi­tă sem­ni­fi­ca­ţie în înfăp­tu­i­rea uni­fi­că­rii naţio­na­le a Româ­ni­ei, pre­mer­gă­tor Cen­te­na­ru­lui Marii Uniri din 2018.


Man­ga­lia News, 03.12.2017.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele