Ovidiu Drugan: Tricolorul flutură pe Cassiopea și arată că suntem pe o insuliță românească, plutind mii de mile peste ocean

0
1216

Ovi­diu Dru­gan: 1 Decem­brie, stea­guri tri­co­lo­re flu­tu­rând la intra­rea insti­tu­ți­i­lor de stat, auto­bu­ze sau pe bule­var­de­le cen­tra­le. Vre­mea te ține zgri­bu­lit, une­ori te ferești de o ploa­ie mocă­neas­că, sau iti ridici gule­rul si iti cobori capul intre umeri să nu-ti intre pe sub glu­gă cei câți­va fulgi rătă­ciți.

Tri­co­lo­rul flu­tu­ră și la noi, încă de la ple­ca­re. Dar noi ne ascun­dem de soa­re. De un soa­re tro­pi­cal ce ne face sa uităm de iar­nă, de zăpa­dă, de frig. Care te poa­te topi in câte­va minu­te sau te poa­te trans­for­ma in câte­va zile intr-un carai­bian auten­tic. E atât de ușor să con­si­de­răm că e mij­loc de iulie, cu vre­me de pla­jă și baie in ocean.

Și iată că o dată anu­me ne adu­ce amin­te că e totuși decem­brie. Întâia zi de decem­brie mai exact.

Tri­co­lo­rul flu­tu­ră pe Cas­si­o­pea. Ara­tă că sun­tem pe teren româ­nesc. O insuli­ță de câți­va metri pătrați, o bucă­ți­că des­prin­să din Româ­nia, plu­tind mii de mile pes­te ocean…la mii de kilo­me­tri de malu­ri­le româ­nești. Sun­tem mai depar­te decât Pari­sul, decât Lon­dra. Ne îndrep­tăm spre noul con­ti­nent, dar sun­tem tot Româ­nia. Oda­tă lăsa­tă îna­po­ia tra­ver­su­lui Vama Veche nava cu pavi­lon româ­nesc a deve­nit insu­lă româ­neas­că, teri­to­ri­ul româ­nesc deplin.

Popu­la­ția insu­lei: 6 per­soa­ne — Liviu, Alex, Andre­ea, Blon­du, Cătă­lin, Ovi­diu. Toți cetă­țeni români. Coman­dant, ofi­țer de sta­re civi­la, notar, repre­zen­tant al insti­tu­ți­i­lor sta­tu­lui român: căpi­ta­nul Liviu Chi­ric.

Legea apli­ca­bi­lă, cât timp ne depla­săm in ape inter­națio­na­le: legea româ­nă. Săr­bă­to­ri­le națio­na­le: cele pre­va­zu­te de legea româ­nă. Ziua națio­na­lă cele­bra­tă la bord: 1 Decem­brie. Adi­că mâi­ne.

Ne-am pre­ga­tit. Vom inlo­cui cere­mo­n­i­os dra­pe­lul româ­nesc bătut de vânt si ars de soa­re, cu unul nou nouț. Deja in difu­zoa­re pla­y­lis­tul este for­mat doar din melo­dii româ­nești. Vom găti mâi­ne var­ză căli­tă. Nu cu cio­lan, ci cu cho­ri­zo. Să fim scu­zați pen­tru aceas­tă impro­vi­za­ție, dar rețe­ta tra­di­țio­na­lă va fi alt­fel res­pec­ta­tă cu stric­te­țe.

Și mâi­ne de dimi­nea­ță ne vom adu­na cu toții pe pun­te și ne vom spu­ne: “La mulți ani, româ­ne! La mulți ani, Româ­nia!”

Aș vrea să vă spun ca ne vom gân­di cu oca­zia zilei de 1 Decem­brie la voi și la Româ­nia, dar aș greși.
Pen­tru că noi ne gân­dim la voi și la Româ­nia tot tim­pul.

Bun cart îna­in­te, tutu­ror și un căl­du­ros La mulți ani, vouă, româ­ni­lor! ovidiu.drugan, 30.11.2017.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply