Mesajul de Crăciun al Majestății Sale Margareta, Custodele Coroanei

0
483

Mesa­jul de Cră­ciun al Majes­tă­ții Sale Mar­ga­re­ta, Cus­to­de­le Coroa­nei:

Români,

Timp de mai mul­te dece­nii, tre­când prin zile­le cele mai întu­ne­ca­te ale răz­bo­i­u­lui și ale dic­ta­tu­rii comu­nis­te care i‑a urmat, Rege­le Mihai a tri­mis în aceas­tă zi a fie­că­rui an mesa­jul lui către națiu­ne. Din fra­ge­dă copi­lă­rie îmi amin­tesc gri­ja cu care tatăl meu scria aces­te dis­cur­suri și neli­niș­tea pe care o încer­ca până hotă­ra ce cuvânt era mai potri­vit. Mesa­jul de Cră­ciun a fost pen­tru el, în zile­le de ghea­ță ale sur­ghiu­nu­lui, sin­gu­ra for­mă de comu­ni­ca­re direc­tă cu româ­nii, pe care jura­se să‑i ocro­teas­că și să‑i ape­re; a fost, la modul pro­priu, sfân­ta lui Împăr­tă­șa­nie lao­lal­tă cu toți româ­nii.

Aces­ta este pri­mul nos­tru Cră­ciun fără Rege­le Mihai dar, anul aces­ta, săr­bă­to­rind naș­te­rea Mân­tu­i­to­ru­lui, noi oma­gi­em tot­o­da­tă via­ța și împli­ni­ri­le celui de-al patru­lea monarh al Sta­tu­lui român modern. Isto­ria va da, ine­vi­ta­bil, ver­dic­tul său pri­vi­tor la domnia Rege­lui Mihai. Dar atmosfe­ra extra­or­di­na­ră de la fune­ra­li­i­le Rege­lui, felul în care întrea­ga națiu­ne s‑a unit în dure­re la tre­ce­rea sa în lumea drep­ți­lor, este sem­nul că tim­pul pre­zent și‑a dat deja ver­dic­tul pri­vi­tor la domnia Rege­lui Mihai cel Sta­tor­nic și Drept.

Nu vom uita nici­o­da­tă ges­tu­ri­le sim­ple de devo­ta­ment ale mili­oa­ne­lor de români căro­ra li s‑a îndo­li­at sufle­tul la dis­pa­ri­ția Rege­lui, nu vom uita oame­nii care s‑au ali­ni­at la mar­gi­nea șose­le­lor și căii fera­te, pe ulti­mul Lui drum, unii ținând în mână o sin­gu­ră floa­re, alții un mic dra­pel națio­nal sau Biblia fami­li­ei lor, cla­se­le de șco­lari care au ieșit de‑a lun­gul dru­mu­lui con­vo­i­u­lui fune­rar în frun­te cu pro­fe­so­rii lor, ele­vii de la Sfân­tul Sava, școa­la tată­lui meu, care au venit la Sala Tro­nu­lui să fie ală­tu­ri de Rege o cli­pă.

Nu voi uita vreo­da­tă nici răs­pun­sul uni­fi­ca­tor al Prea­fe­ri­ci­tul Patri­arh Daniel și al între­gii noas­tre Bise­rici, nici cel al Pre­șe­din­te­lui, Par­la­men­tu­lui, Guver­nu­lui și al între­gii noas­tre cla­se poli­ti­ce, împre­u­nă cu cel al îna­l­ți­lor repre­zen­tanți aleși de pes­te Prut, atunci când tatăl meu s‑a ridi­cat la Ceruri. Știu că nimic nu ar fi dat Rege­lui Mihai mai mul­tă satis­fac­ție decât așe­za­rea împre­u­nă a între­gii noas­tre națiuni. Și vă asi­gur că toți șefii de Stat care au venit la Bucu­rești pen­tru a fi aproa­pe de Rege pe ulti­mul său drum și-au dat ime­di­at sea­ma că se află în fața unei națiuni uni­tă în sufe­rin­ță, uni­tă în mân­dria pro­pri­i­lor izbânzi și hotă­râ­tă asu­pra vii­to­ru­lui ei.

Fiind­că, în ciu­da fap­tu­lui că nu tre­bu­ie să uităm nici­o­da­tă pe Rege­le Mihai cel Sta­tor­nic și Drept, este dato­ria noas­tră să pri­vim spre vii­tor. Fami­lia Rega­lă va con­ti­nua, cu ace­eași con­stan­ță, să sus­ți­nă și să con­so­li­de­ze inte­re­se­le țării noas­tre. În luni­le urmă­toa­re, în con­so­nan­ță cu auto­ri­tă­ți­le Sta­tu­lui, voi face cunos­cu­tă o sumă de pași pen­tru a con­ti­nua mun­ca tată­lui meu.

Aș vrea să închei mesa­jul de Cră­ciun cu o fra­ză a buni­cu­lui meu, Rege­le Carol al II-lea, ros­ti­tă în ziua în care Prin­ci­pe­le Moș­te­ni­tor Mihai deve­nea ofi­țer al Arma­tei Româ­ni­ei, acum exact 80 de ani: “Nu de unde ai por­nit însem­nea­ză ceva” a spus Rege­le Carol al II-lea tână­ru­lui sub­lo­co­te­nent Mihai, “ci unde, prin meri­te­le tale și râv­na ta, ai ajuns”.

Cră­ciun lumi­nat și La mulți ani!

Cas­te­lul Săvâr­șin, Cră­ciun 2017.


Man­ga­lia News, Dumi­ni­că, 24 decem­brie 2017.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele