IN MEMORIAM: Fondatoarea Bibliotecii Franceze „Arthur Rimbaud” din Mangalia, Luminița Dumitrescu ne‑a părăsit

0
980

Fon­da­toa­rea Bibli­o­te­cii Fran­ce­ze „Arthur Rim­ba­ud” din Man­ga­lia, Lumi­ni­ța Dumi­tres­cu, a dece­dat, în cur­sul zilei de sâm­bă­tă, 16 decem­brie.

Bibli­o­te­ca Fran­ce­ză din Man­ga­lia a fost fon­da­tă acum 25 de ani, ani pe care insti­tu­ția i‑a cele­brat fas­tu­os în urmă cu doar câte­va zile. La eve­ni­ment a par­ti­ci­pat și fon­da­toa­rea, care a adus, la vre­mea înce­pu­tu­ri­lor, fon­dul de car­te din Fran­ța.

Mesa­je­le de con­do­lean­țe s‑au scurs pe rețe­le­le de soci­a­li­za­re, Lumi­ni­ța Dumi­tres­cu fiind un reper impor­tant în lumea cul­tu­ra­lă din Man­ga­lia, din Dobro­gea. (C.C., repli­caon­li­ne).


Edi­tia de Sud: Rămas bun, Lumi­ni­ța!

Fon­da­toa­rea Bibli­o­te­cii Fran­ce­ze din Man­ga­lia, ”Arthur Rim­ba­ud”, Lumi­ni­ța Dumi­tres­cu ne‑a pără­sit, astăzi, ful­ge­ră­tor! Retra­să în urmă cu foar­te puțin timp din acti­vi­ta­te, Lumi­ni­ța a săr­bă­to­rit în urmă cu câte­va luni împli­ni­rea a 25 de ani de la inau­gu­ra­rea Bibli­o­te­cii Fran­ce­ze. A ales să ple­ce dis­cret, așa cum a și tră­it. Ple­ca­rea sa lasă un gol în sufle­te­le noas­tre răma­se fără vla­gă la afla­rea tris­tei vești.

Dum­ne­zeu să te odih­neas­că în pace, Lumi­ni­ța, vei rămâ­ne mereu o amin­ti­re vie și fie ca pe celă­lalt tărâm să găsești liniș­tea pe care ți-ai dorit‑o!

Zia­rul ”Edi­ția de Sud” trans­mi­te sin­ce­re con­do­lean­țe fami­li­ei îndu­re­ra­te!


Tatia­na Odo­bes­cuAstăzi, a tre­cut în nefi­in­ță un OM minu­nat și spe­cial, un pro­fe­si­o­nist dedi­cat, cea care a păs­to­rit cu dăru­i­re, timp de 25 de ani, Bibli­o­te­ca fran­ce­za din Mangalia, Dna. Lumi­ni­ța Dumi­tres­cu. Sin­ce­re con­do­lean­țe fami­li­ei îndo­li­a­te! Drum lin, în Lumi­nă!


IN MEMORIAM, Lumi­ni­ța Dumi­tres­cu:

Lito­ral TV: ”Bibli­o­te­ca Fran­ce­ză din Man­ga­lia a găz­du­it un dublu eve­ni­ment: împli­ni­rea a 22 de ani de la înfi­in­ța­rea insti­tu­ți­ei de cul­tu­ră şi săr­bă­to­ri­rea a 160 de ani de naș­te­rea poe­tu­lui Arthur Rim­ba­ud. În cadrul eve­ni­men­tu­lui a avut loc ver­ni­sa­jul expo­zi­ți­ei «La Mal­le de Rim­ba­ud» ofe­ri­tă bibli­o­te­cii de ora­şul Char­le­vi­l­le-Mézi­ères, ora­şul natal al lui Rim­ba­ud.

La eve­ni­ment au par­ti­ci­pat Lumi­ni­ța Dumi­tres­cu, bibli­o­te­ca­rul insti­tu­ţi­ei cul­tu­ra­le, Jean Pier­re Mar­co­ux, Preşe­din­te­le Aso­ci­a­ţi­ei «Les Amis de la Bibli­o­thèque Françai­se ARTHUR RIMBAUD de Man­ga­lia» şi cofon­da­tor al bibli­o­te­cii, pro­fe­sori de lim­ba fran­ce­ză din loca­li­ta­te, ală­tu­ri de ele­vii aces­to­ra.

După des­chi­de­rea bibli­o­te­cii, s‑au făcut ape­luri la dona­tori din toa­tă Franţa. Aşa se face că, la 22 de ani de la des­chi­de­rea sa, Bibli­o­te­ca „Arthur Rim­ba­ud“ numă­ră aproa­pe 26.000 de volu­me. Citi­to­rii cei mai fideli sunt, firesc, ele­vii din Man­ga­lia. Însă, în fie­ca­re vară, bibli­o­te­ca se umple şi cu turi­ş­tii fran­co­fili sosi­ţi în sudul lito­ra­lu­lui, la tra­ta­ment bal­near. Tot aici au loc şi cele mai mul­te din­tre acti­vi­tă­ţi­le cul­tu­ral-edu­ca­ti­ve în lim­ba fran­ce­ză orga­ni­za­te de şco­li­le şi lice­e­le din Man­ga­lia”. (Lito­ral TV, 18 octom­brie 2014).


Dum­ne­zeu s‑o odih­neas­că în pace pe doam­na Lumi­ni­ța. Con­do­lean­țe, fami­li­ei îndu­re­ra­te.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele