Majestatea Sa, Custodele Coroanei române: Vă mulţumesc pentru forţa iubirii voastre

0
824

Majes­ta­tea Sa Mar­ga­re­ta, Cus­to­de­le Coroa­nei româ­ne le mul­țu­meș­te româ­ni­lor pen­tru iubi­rea și ata­șa­men­tul pe care l‑au ară­tat în aces­te zile față de Rege­le Mihai. Fami­lia Rega­lă este în doliu 40 de zile și nu va apă­rea în public după dece­sul Majes­tă­ții Sale.

Adre­sez tutu­ror recu­nos­că­toa­re mul­țu­mi­ri pen­tru cuvin­te­le ale­se, pen­tru afec­țiu­nea și gân­du­ri­le pli­ne de com­pa­siu­ne pe care le-ați ară­tat, cu tris­ta oca­zie a tre­ce­rii la cele veș­ni­ce a tată­lui meu.

Rege­le Mihai a fost un tată minu­nat, un model de mora­li­ta­te și un stâlp al isto­ri­ei con­tem­po­ra­ne a țării noas­tre. Loial, drept și gene­ros, Rege­le a dove­dit un anga­ja­ment neclin­tit față de Națiu­ne și Coroa­nă.

Am fost cu toții în aces­te zile în comu­niu­ne, mân­dri, îndu­re­rați și înăl­țați sufle­teș­te.

Ace­leași prin­ci­pii și sen­ti­men­te ca ale tată­lui meu vor călă­uzi, de acum îna­in­te, Fami­lia Rega­lă a Româ­ni­ei.

Vă mul­țu­mesc pen­tru for­ța iubi­rii voas­tre și pen­tru ata­șa­men­tul fără pere­che pe care l‑ați ară­tat Rege­lui nos­tru, în ulti­me­le sale zile pe pământ. Dato­ri­tă vouă, aces­te ulti­me zile de jale vor rămâ­ne în isto­ria con­tem­po­ra­nă.

Cus­to­de­le Coroa­nei româ­ne.


Man­ga­lia News, 19.12.2017. (Sur­sa: stirileTVR.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele