La propunerea lui Mircea Diaconu, Comisia Europeană ridică pragul de finanțare pentru proiectele de restaurare a patrimoniului cultural

0
236

La sfâr­și­tul săp­tămâ­nii tre­cu­te, Comi­sia pen­tru Dezvol­ta­re Regio­na­lă (REGI) din Par­la­men­tul Euro­pean a votat, la Stra­s­bo­urg, în favoa­rea revi­zu­i­rii a două limi­te de finan­ța­re pen­tru pro­iec­te­le de res­ta­u­ra­re a obiec­ti­ve­lor de patri­mo­niu, dând ast­fel curs soli­ci­tă­rii for­mu­la­te de euro­de­pu­ta­tul Mir­cea Dia­co­nu în rapor­tul său “Spre o abor­da­re inte­gra­tă a patri­mo­ni­u­lui cul­tu­ral euro­pean”, docu­ment adop­tat de Par­la­men­tul Euro­pean în urmă cu doi ani.

Ast­fel, pra­gul pen­tru monu­men­te­le de patri­mo­niu națio­nal a fost ridi­cat de la cinci la 10 mili­oa­ne de euro, iar pen­tru monu­men­te­le de pe lis­ta UNESCO aces­ta a fost rec­ti­fi­cat, de la 10 la 20 mili­oa­ne de euro. Amen­damen­tul prin care s‑a rea­li­zat revi­zu­i­rea a fost depus în cadrul rapor­tu­lui cu pri­vi­re la modi­fi­că­ri­le resur­se­lor pen­tru coe­ziu­nea eco­no­mi­că, soci­a­lă și teri­to­ri­a­lă, ela­bo­rat de pre­șe­din­ta Comi­si­ei REGI, euro­de­pu­ta­ta bul­ga­ră Iskra Miha­y­lo­va.

M‑am lup­tat timp de doi ani pen­tru ridi­ca­rea aces­tui prag care este de o impor­tan­ță cru­ci­a­lă pen­tru inves­ti­ți­i­le în patri­mo­ni­ul cul­tu­ral. Con­cret, în for­ma ini­ția­lă a regu­la­men­tu­lui, pro­iec­te­le de res­ta­u­ra­re nu puteau să depă­șeas­că 5 și res­pec­tiv 10 mili­oa­ne de euro ca și cost total al pro­iec­tu­lui. Nu se poa­te deru­la un pro­iect corect de res­ta­u­ra­re pe un monu­ment de inte­res națio­nal sau euro­pean cu aces­te sume”, a decla­rat Mir­cea Dia­co­nu.

Con­form depu­ta­tu­lui, îmbu­nă­tă­ți­rea aces­tor cri­te­rii de refe­rin­ță în alo­ca­rea fon­du­ri­lor euro­pe­ne este urma­re atât a soli­ci­tă­ri­lor ofi­ci­a­le și între­ve­de­ri­lor pe care le‑a avut cu Tibor Navrac­sics, Comi­sa­rul Euro­pean pen­tru Cul­tu­ră și Edu­ca­ție și Cori­na Cre­țu, Comi­sa­rul pen­tru dezvol­ta­re regio­na­lă, cât și a strân­sei cola­bo­rări cu mem­brii Comi­si­ei REGI în vede­rea adop­tă­rii amen­damen­tu­lui men­țio­nat.

Limi­te­le de finan­ța­re ante­ri­oa­re au fost impu­se în mod arti­fi­ci­al de Comi­sia Euro­pea­nă, în prac­ti­că ele blo­când pro­iec­te de res­ta­u­ra­re care ar fi putut bene­fi­cia de fon­du­ri­le alo­ca­te în acest sens. Mai mult, la nivel de stra­te­gie pe ter­men lung, dacă ope­ra­to­rii cul­tu­rali nu puteau acce­sa fon­duri pe linia poli­ti­cii de coe­ziu­ne, sume­le rămâ­neau nea­lo­ca­te, ofe­rind Comi­si­ei posi­bi­li­ta­tea de a pro­pu­ne și mai puți­ne fon­duri pen­tru cul­tu­ră și patri­mo­niu în urmă­to­rul cadru finan­ci­ar. Sper din tot sufle­tul ca aces­te infor­ma­ții să fie auzi­te și aca­să. De foar­te mul­te ori am pier­dut șanse impor­tan­te pen­tru că ne-am infor­mat sau am reac­țio­nat târ­ziu…”, a adă­u­gat Mir­cea Dia­co­nu, îndemnându‑i pe ope­ra­to­rii cul­tu­rali români să pro­fi­te de aceas­tă oport­u­ni­ta­te.


Man­ga­lia News, 19.12.2017.


https://www.mangalianews.ro/
piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele