La Gala Cantus Mundi România, Corul Galacteea al Școlii Gala Galaction a cântat pe aceeași scenă cu Corul Național de Cameră Madrigal!

0
962

Corul Galac­te­ea al Șco­lii Gala Galac­tion din Man­ga­lia a par­ti­ci­pat la eve­ni­men­tul Gala Can­tus Mun­di Roma­nia. Copi­ii au cân­tat pe ace­eași sce­nă cu Corul Națio­nal de Came­ră Madri­gal!

Corul este con­dus de doam­na pro­fe­soa­ră Andre­ea Rusu Imre și a fost înfi­in­țat cu spri­ji­nul doam­nei direc­toa­re Adri­a­na Popes­cu și al Aso­ci­a­ti­ei de Părinți Gala Galac­tion. Sâm­bă­tă, 23 decem­brie, de la ora 11.00, s‑a trans­mis Gala Can­tus Mun­di pe TVR1.

Pes­te 500 de copii au cân­tat pe 20 decem­brie pen­tru pri­ma dată împre­u­nă, pe sce­na Ope­rei Comi­ce pen­tru Copii, în cadrul Galei Națio­na­le Can­tus Mun­di. Copi­ii din 14 coruri din țară și din capi­ta­lă au încân­tat audien­ța cu une­le din­tre cele mai fru­moa­se cân­te­ce de iar­nă. Cu mul­tă emo­ție și bucu­rie, copi­ii și tine­rii și-au aștep­tat rân­dul pen­tru a intra pe sce­nă. Oda­tă aju­nși în fața spec­ta­to­ri­lor, sub îndru­ma­rea pro­fe­so­ri­lor lor, ei au inter­pre­tat colin­de româ­nești și inter­națio­na­le. La final, uni­te sub îndru­ma­rea Annei Ungu­rea­nu, diri­jo­rul Coru­lui Națio­nal de Came­ră “Madri­gal — Marin Con­stan­tin”, gla­su­ri­le celor pes­te 500 de copii s‑au împle­tit armo­ni­os cu voci­le mem­bri­lor Coru­lui Madri­gal, într-un moment spe­cial. Eve­ni­men­tul a fost pre­zen­tat de Eve­li­ne Pău­na și va fi difu­zat pe TVR. Foto: Andra Aron.

ALBUMUL FOTO de la Gala Can­tus Mun­di 2017, AICI.


Man­ga­lia News, 22.12.2017.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply