La Concursul Național de Dans ”D’AOR Grand Prix”, MĂLINA RUGEA și colegele ei de AUR de la Joy To Dance au obținut numeroase premii

0
1653

D’AOR este pri­mul con­curs româ­nesc mar­că înre­gis­tra­tă la cla­sa EDUCATIE, prin acti­vi­tati cul­tu­ra­le si spor­ti­ve. La acest moment, D*AOR repre­zin­tă cel mai impor­tant pre­miu pen­tru core­gra­fii si dan­sa­to­rii ama­tori din Roma­nia, deo­a­re­ce pre­mi­i­le obți­nu­te îi pot pro­pul­sa la cele mai fru­moa­se fes­ti­va­luri din Euro­pa, cu care Aso­ci­a­tia Mul­ti­cul­tu­ra­lă Dans Art Open este par­te­ne­ră!

Show dan­ce solo. Magic Girl. Locul 1, Măli­na Rugea. Daor Grand Prix Roma­nia Fes­ti­val:

Locul 1 la balet cla­sic solo, pro­fe­si­o­niști (deși Măli­na nu este pro­fe­si­o­nis­tă, ci ama­toa­re), cu Gam­zatti Vari­a­tion, din Baya­de­ra:

Copii talen­tați + core­gra­fe exce­len­te + mun­că și dăru­i­re = Suc­ces garan­tat = Joy 2 Dan­ce!

Ale­xia Toa­der a pri­mit Tro­fe­ul “Regi­na carac­ter”, iar Ale­xan­dra Socia­nu a obți­nut și ea un Loc 1, cu solo de carac­ter tra­di­țio­nal.

Quar­tet de aur. Locul 1 — cu Mari­le­na Cara­u­lea­nu, Chi­li­a­nu Leti­tia, Olim­pia Geor­gia Cara­u­lea­nu, Ele­na Rusa, Ale­xan­dra Porum­bo­iu, Mali­na Rugea şi Vin­do­ra Hai­vas-Vlad în Bus­te­ni, Bra­sov, Roma­nia.

Joy To Dan­ce, echi­pa mul­ti­plu pre­mi­a­tă. Tro­fe­ul Dan­sa­to­rul de Argint, pen­tru balet cla­sic Gise­l­le’s frien­ds. Feli­ci­tari copi­i­lor, dar mai ales doam­ne­lor Ale­xan­dra Porum­bo­iuEle­na RusaVin­do­ra Hai­vas-VladDans de carac­ter — for­ma­tii semi-pro­fe­si­o­nisti, Varen­ka. Locul 1.

A doua zi de con­curs. Dans ucrai­nean, pre­mi­at cu Locul 1. Trio carac­ter copii. Dans Ucrai­nean. Locul 1. Con­tem­po­ran — pro­fe­si­o­nisti. Swe­et dreams. Locul 2.

Feli­ci­tări, Măli­na, Ale­xia și Ale­xan­dra! Go, go, go, Joy to Dan­ce!

Așa­dar, bilan­țul fete­lor noas­tre este urmă­to­rul: Măli­na Rugea a con­cu­rat cu 6 dan­suri și a obți­nut 5 Locuri 1 si un loc 2. Solo-uri­le au fost la pro­fe­si­o­nisti ca si Quar­te­tul for­mat din Măli­na, Olim­pia Cara­u­lea­nu, Madi Chi­li­a­nu si Anca Dumi­tres­cu. Quar­te­tul (mini­grup) balet cla­sic Baya­de­ra, pas de qua­tre Locul 1. Cu for­ma­tii: Varen­ka — dans de carac­ter, Locul 1; Trio carac­ter (Mali­na, Ale­xia si Ale­xan­dra) Dans ucrai­nean, Balet cla­sic for­ma­tie, Locul 1 si tro­fe­ul Dan­sa­to­rul de argint și balet con­tem­po­ran, for­ma­tie Swe­et Dreams, Locul 2.


Man­ga­lia news, Luni, 4 decem­brie 2017. (Sur­sa fla­sh-uri și foto: Face­bo­ok).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply