FOTO Cum trebuie construită casa de vis de la ţară. Ghidul profesionist întocmit de arhitecţi după cercetări în Dobrogea

0
1209

O echi­pă de arhi­te­cţi a rea­li­zat un ghid gra­tu­it pen­tru locu­inţe­le tra­di­ţio­na­le, vechi şi noi, din Dobro­gea, care să res­pec­te spe­ci­fi­cul local.

O echi­pă de arhi­te­cţi con­stă­nţeni a rea­li­zat, prin con­sul­ta­rea cu un etno­graf, un ghid în trei volu­me des­pre arhi­tec­tu­ra tra­di­ţio­na­lă a Dobro­gei.

Ei au cutre­ie­rat sate­le din Con­stanţa şi Tul­cea docu­men­tând felul în care tre­bu­ie să ara­te case­le, în fun­cţie de zone — Del­ta Dună­rii, Cen­trul Dobro­gei şi Munţii Măci­nu­lui, Dobro­gea de sud.

Spe­ci­fi­că Dobro­gei este chiar com­po­nenţa colec­ti­vu­lui de spe­cia­li­şti care au ela­bo­rat lucra­rea, aces­ta fiind for­mat din români, tătari, ruşi-ucrai­neni şi aro­mâni.

Sfa­tu­ri­le arhi­te­cţi­lor

Ghi­dul care conţi­ne deta­lii, solu­ţii şi reco­man­dări poa­te fi des­căr­cat gra­tu­it de pe site-ul Ordi­nu­lui Arhi­te­cţi­lor din Româ­nia — fili­a­la Dobro­gea (www.oardobrogea.ro). În îndrep­tar sun­tem sfă­tui­ţi cum să con­ce­pem pla­nul casei de vis de la ţară.

Ca idee, păs­tra­ţi spe­ci­fi­cul local şi refo­lo­si­ţi tot ce puteţi de la case­le vechi. Sal­va­ţi şi recon­di­ţio­na­ţi mate­ri­a­le de con­stru­cţie (pia­tră, cără­mi­da, lem­nul), pie­se de mobi­li­er, de tâm­plă­rie, de inte­ri­or sau de exte­ri­or (o ciş­mea, fân­tâ­na, un ceas solar, obloa­ne, feres­tre, uşi, sobe, un feli­nar vechi etc), pen­tru că far­me­cul lor este de nee­ga­lat.

Lăsa­ţi mult spa­ţiu liber în cur­te, cel puţin 60% din teren. Nu ridi­ca­ţi „la stra­dă“ con­stru­cţi­i­le volu­mi­noa­se care obtu­rea­ză vede­rea şi stri­că pei­sa­jul. Înca­dra­ţi armo­ni­os în ansam­blu extin­de­rea unei case, dar nu extin­deţi pe ver­ti­ca­lă o casă cu valoa­re isto­ri­că, deo­a­re­ce modi­fi­că proporțiile și com­pli­că sis­te­me­le de la nive­lul acoperișului.

Cites­te mai mult: adev.ro/p0mcpu (Un arti­col sem­nat de Sin­zia­na Ione­scu, 08.12.2017).


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele