Federația Sindicatelor Libere din România și Sindicatul Liber Navalistul cer guvernanților clarificarea situației actuale și un acționariat puternic la DMHI

1
2258

COMUNICAT DE PRESĂ

Fede­ra­ția Sin­di­ca­te­lor Libe­re din Româ­nia, împre­u­nă cu afi­li­a­tul său, Sin­di­ca­tul Liber “Nava­lis­tul” din cadrul Daewoo Man­ga­lia Hea­vy Indus­tries (DMHI), își expri­mă îngri­jo­ra­rea față de deci­zia Adu­na­rii Gene­ra­le Extra­or­di­na­re a Actio­na­ri­lor de la San­ti­e­rul Naval 2 Mai Man­ga­lia — actio­na­rul roman ce deti­ne 49% din actiu­ni­le DMHI, din data de 19.12.2017, publi­ca­ta pe site-ul ofi­ci­al al Bur­sei de Valori Bucu­res­ti, in lega­tu­ra cu exer­ci­ta­rea drep­tu­lui de pre­emp­tiu­ne con­fe­rit de acte­le con­sti­tu­ti­ve ale soci­e­ta­tii DMHI.

Este pen­tru a doua oara con­se­cu­tiv cand Minis­te­rul Eco­no­mi­ei si Guver­nul man­da­tea­za repre­zen­tan­tii sai in Adu­na­rea Gene­ra­la a Actio­na­ri­lor sa ama­ne lua­rea unei deci­zii care să per­mi­tă trans­fe­rul actiu­ni­lor majo­ri­ta­re deți­nu­te de par­tea core­ea­nă catre un nou actio­nar, asta în situ­a­ția in care cla­ri­fi­ca­rea struc­tu­rii actio­na­ri­a­tu­lui la DMHI ar fi putut adu­ce sta­bi­li­ta­tea nece­sa­ră și ar fi putut duce la eli­mi­na­rea unor pro­ble­me finan­ci­a­re deo­se­bi­te cu care DMHI se con­frun­tă înce­pând cu juma­ta­tea anu­lui 2015.

Aceas­ta con­ti­nua sta­re de incer­ti­tu­di­ne a facut ca soci­e­ta­tea sa piar­da pe par­cur­sul anu­lui în curs mai bine de 500 de anga­jati com­pa­ra­tiv cu fine­le anu­lui 2016. Sca­de­rea volu­mu­lui de mun­ca, ca urma­re a lip­sei con­trac­te­lor a facut ca multi alti anga­jati ai soci­e­ta­ti­lor cola­bo­ra­toa­re sa nu se mai rega­seas­ca pe plat­for­ma indus­ti­a­la a DMHI.

Este cu atat mai greu de inte­les si de accep­tat modul de abor­da­re a guver­nan­ti­lor nos­tri în aces­tă spe­ță, întru­cât aceas­ta repre­zin­tă o pro­ble­mă fun­damen­ta­lă pen­tru anga­jati si comu­ni­ta­tea loca­la. Posi­bi­la alter­na­ti­va de exer­ci­ta­re a drep­tu­lui de pre­emp­țiu­ne a pache­tu­lui de actiuni deți­nut de par­tea core­ea­nă de către sta­tul român, nu asi­gu­ra, în opi­nia noas­tră, o posi­bi­lă solu­ție care să însem­ne pia­ță, finan­ța­re si capi­tal de lucru. Amâ­na­rea luă­rii unei deci­zii ne întă­reș­te con­vin­ge­rea că pro­ble­me­le si nevo­i­le sala­ri­a­ți­lor de la DMHI au rol mar­gi­nal pe agen­da celor care ne guver­nea­ză.

Pre­zen­tul comu­ni­cat vine pe fon­dul îngri­jo­ră­rii accen­tu­a­te pe care sala­ri­a­ții o resimt în ceea ce pri­veș­te vii­to­rul com­pa­niei și a locu­ri­lor lor de mun­că. Sin­di­ca­tul Liber Nava­lis­tul, sin­di­cat repre­zen­ta­tiv în cadrul DMHI a sesi­zat con­stant în toți cei aproa­pe 20 de ani de exis­ten­ță a aces­tei soci­e­tăți mix­te, în nenu­mă­ra­te rân­duri dife­ri­te­lor guver­ne cât și opi­ni­ei publi­ce spețe con­cre­te refe­ri­toa­re la jaful de la DMHI.

S‑au făcut inclu­siv prin plân­geri pena­le care au vizat abu­zu­ri­le din aces­tă com­pa­nie, plân­geri pena­le care au rămas încă neso­lu­țio­na­te. Situ­a­ția com­pa­niei și în momen­tul de față sfi­dea­ză logi­ca eco­no­mi­că, ea func­ționând de mai bine de 15 ani pe pier­de­re, pier­de­rea cumu­la­tă depă­șind 1 mili­ard de euro. Aceas­tă situ­a­ție cre­a­tă în DMHI nu se putea întâm­pla fără com­pli­ci­ta­tea vădi­tă a repre­zen­tan­ți­lor sta­tu­lui român în con­si­li­ul de admi­nis­tra­ție.

Mai mult decât atât, dom­nul Mihai Tudo­se, prim-minis­tru al Româ­ni­ei, cunoaș­te atent situ­a­ția aces­tei com­pa­nii întru­cât, în cali­ta­tea pe care domnia sa a avut‑o ca Minis­tru al Eco­no­mi­ei a avut în por­to­fo­liu res­pon­sa­bi­li­ta­tea numi­rii și coor­do­nă­rii repre­zen­tan­ți­lor sta­tu­lui român în AGA și CA.

Ezi­tă­ri­le Guver­ne­lor în ceea ce pri­veș­te situ­a­ția de la DMHI Man­ga­lia, cel mai pro­ba­bil, deri­vă și din impor­tan­ța miș­că­ri­lor geo­po­li­ti­ce din ulti­mii ani. Reco­man­dă­ri­le Orga­ni­za­ți­ei Mondi­a­le a Comer­țu­lui adre­sa­te gru­pu­lui Daewoo pen­tru vân­za­rea san­ti­e­ru­lui naval de la Man­ga­lia, pro­gra­mul de dota­re al Arma­tei Româ­ne pri­vi­tor la achi­zi­ția celor 4 cor­ve­te mili­ta­re, impor­tan­ța geo-stra­te­gi­că a com­pa­niei repre­zin­tă pro­ba­bil ele­men­te con­si­de­ra­te a fi de maxi­mă impor­tan­ță în cadrul aces­tui pro­ces.

Sta­tul român, în cali­ta­te de acțio­nar mino­ri­tar, are res­pon­sa­bi­li­ta­tea lega­lă de a‑și cla­ri­fi­ca inten­ția cu pri­vi­re la trans­fe­rul aces­tor acțiuni. În ace­lași timp, sta­tul român are res­pon­sa­bi­li­ta­tea, cel puțin mora­lă, să găseas­că solu­tii în vede­rea pro­te­jă­rii locu­ri­lor de mun­că și a situ­a­ți­ei actu­a­li­lor sala­ri­ați ai com­pa­niei, con­si­de­rati a fi unii din­tre cei mai bine pre­gă­tiți lucră­tori la nivel mondi­al în acest dome­niu.

Cerem cu fer­mi­ta­te fac­to­ri­lor deci­zio­nali de la nive­lul Minis­te­ru­lui Eco­no­mi­ei, ai Guver­nu­lui Roma­niei ca prin ati­tu­di­nea lor sa nu mai sabo­te­ze aspi­ra­ți­i­le noas­tre la un loc de mun­că sta­bil care să ne dea șan­sa de a ne putea creș­te copi­ii si de a putea trai intr‑o comu­ni­ta­te loca­la pros­pe­ra. Vă cerem sa fina­li­zați ime­di­at pro­ce­du­ri­le care sa per­mi­ta soci­e­ta­tii un actio­nar puter­nic, cu poten­ti­al de asi­gu­ra­re a comen­zi­lor nece­sa­re san­ti­e­ru­lui naval de la Man­ga­lia, dar și cu capa­ci­ta­te de finan­ta­re pen­tru o indus­trie care are ca spe­ci­fic un ciclu lung de fabri­ca­tie.

Daca aces­te nevoi nu vor putea fi asi­gu­ra­te pe ter­men scurt și mediu de catre Stat, prin pre­lu­a­rea pache­tu­lui majo­ri­tar de acțiuni, atunci vă cerem să cre­ați per­mi­se­le pen­tru ca inves­ti­tori pri­vati capa­bili sa-și îmbi­ne inte­re­se­le lor de afa­ceri cu cele ale noas­tre, ale sala­ri­a­ti­lor soci­e­ta­tii si nu in ulti­mul rand ale comu­ni­ta­tii din care ne tra­gem si in care mun­cim.

​​​​​Fede­ra­tia Sin­di­ca­te­lor Libe­re din Roma­nia,
​​​​​​​Marin Flo­ri­an, pre­șe­din­te.


Man­ga­lia News, Joi, 21.12.2017​.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

  1. Nava­lis­tii Man­ga­li­ei sunt buni con­struc­tori de nave mari­ti­me, cu mul­ta expe­rien­ta pro­fe­sio­na­la, dova­da este ca din san­ti­e­rul nos­tru au ple­cat pe mari­le si ocea­ne­le lumii, pes­te 150 de nave noi si pes­te 240 de nave repa­ra­te in ulti­mii 20 de ani. Avem cel mai mare san­ti­er naval din Euro­pa. Cri­za actu­a­la de comenzi, tre­bu­ie eli­mi­na­ta tot de actu­a­la con­du­ce­re a san­ti­e­ru­lui cu spri­ji­nul nemij­lo­cit al minis­te­ru­lui de resort si desi­gur cu apor­tul con­cer­nu­lui Damen care deti­ne pache­tul majo­ri­tar de actiuni. Sint con­vins ca 2018 va fi un ince­put de an bun intre nava­lis­tii olan­dezi si cei man­ga­li­o­ti, numai daca impre­u­na vor munci pen­tru pro­pri­i­le inte­re­se, ce vizea­za in mod deo­se­bit si pe TOTI ceta­te­nii Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia.

Leave a Reply