Cei mai valoroşi luptători și antrenori constănţeni ai anului 2017 au fost premiaţi. Pe primele locuri, Andreea-Beatrice Ana și Marian Oancea!

0
655

CUGET LIBER: Marea fami­lie a lup­te­lor con­stăn­țe­ne s‑a reu­nit, zile­le tre­cu­te, în incin­ta com­ple­xu­lui Lake View, pen­tru a recom­pen­sa pe cei mai valo­roși 10 lup­tă­tori ai anu­lui 2017. Nu a fost deloc o misiu­ne uşoa­ră pen­tru preşe­din­te­le Aso­ci­a­ţi­ei Judeţe­ne de Lup­te Con­stanţa, Gigi Pam­bu­ca, ţinând cont de fap­tul că pe lito­ral au ajuns pes­te 110 meda­lii naţio­na­le şi inter­na­ţio­na­le.

Ală­tu­ri de spor­tivi şi antre­nori, la fes­ti­vi­ta­te au luat par­te nume mari ale spor­tu­lui con­stă­nţean şi româ­nesc: vice­cam­pi­oa­na mondi­a­lă la han­d­bal şi mem­bră de onoa­re a Comi­te­tu­lui Olim­pic şi Spor­tiv Român, Ele­na Frîn­cu, fos­tul cam­pi­on euro­pean, mondi­al şi olim­pic, Ion Drai­ca, fos­tul mare lup­tă­tor con­stă­nţean, Memet Ender, direc­to­rul exe­cu­tiv al Dire­cţi­ei Judeţe­ne pen­tru Sport şi Tine­ret, Mari­a­na Solo­mon, Vasi­le Vicol — fost elev al antre­no­ru­lui eme­rit Ioan Băr­bă­tei, cel care a tre­cut în nefi­inţă în anul 2011, şi Aziz Ecuan, fost lup­tă­tor ce a ales să rămâ­nă aproa­pe de feno­men şi să inves­teas­că în vii­to­rul lup­te­lor con­stă­nţe­ne.

Pri­mul loc a reve­nit spor­ti­vei Andre­ea-Bea­tri­ce Ana, legi­ti­ma­tă la CS Man­ga­lia, pre­gă­ti­tă de Mari­an Oan­cea, cea care a cuce­rit o nouă meda­lie de argint la Cam­pi­o­na­tul Mondi­al de cadeți, dis­tinc­ție pe care a obținut‑o și în 2015.

Pe locul secund s‑a cla­sat Flo­rin Ghi­or­ghe de la LPS „Nico­lae Rota­ru” Con­stanţa, pre­gă­tit de antre­no­rul eme­rit Ioan Giu­glea, podi­u­mul fiind com­ple­tat de doi spor­tivi de la CS Farul Con­stanţa, Răzvan Arnă­ut şi Flo­rin Tiţa, antre­na­ţi de Gri­go­re Ghe­or­ghe. Aceş­tia au fost pre­ce­da­ţi în cla­sa­ment de lup­tă­tori, după cum urmea­ză:

locul 4 — Ana-Maria Pâr­vu (CS Man­ga­lia, antre­nor Mari­an Oan­cea);

locul 5 — Nico­lae Boan­tă (CS Farul, antre­nor Gri­go­re Ghe­or­ghe);

locul 6 — Ana-Maria Pre­di­că (CS Posei­don-Lima­nu 2 Mai, antre­nor Cor­ne­li­us Truc­mel);

locul 7 — Andrei Savu (LPS „Nico­lae Rota­ru”, antre­nor Ioan Giu­glea);

locul 8 — Mari­us Marin (Auro­ra 23 August, antre­nori Aure­li­an Marin şi Gigi Ciu­per­că);

locul 9 — Ama­lia Răt­un­zea­nu (LPS „Nico­lae Rota­ru”, antre­nor Ioan Giu­glea);

locul 10San­du Marin (CS Man­ga­lia, antre­nor Mari­an Oan­cea) şi Şte­fan Popa (LPS „Nico­lae Rota­ru”, antre­nor Ioan Giu­glea).

De ase­me­nea, pri­ma pozi­ţie în topul antre­no­ri­lor a fost ocu­pat de Mari­an Oan­cea, cel care pre­gă­teş­te o gene­ra­ţie încân­tă­toa­re de lup­tă­toa­re, la Man­ga­lia.

Mai mult, în cugetliber.ro, 27.12.2017.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply