ARCA TV USA: Rămas bun, Majestate! [VIDEO]

0
1094

Chiar și după moar­te, Rege­le ne dă o lec­ție des­pre uni­ta­te, decen­ță, mân­drie, patri­o­tism și res­ta­bi­leș­te ade­vă­rul isto­ric. Între­ru­pe lun­gul șir al min­ciu­ni­lor, dez­bi­nă­rii și urii cu care am fost și încă sun­tem obiș­nu­iți, zi de zi. Con­duși de oameni mici și insig­ni­fi­anți în con­tex­tul Isto­ri­ei măre­țe a Româ­ni­ei, de oameni care nu demult îl con­si­de­rau pe Rege ”per­so­na non gra­ta”, vom rămâ­ne bâj­bâind în întu­ne­ric, cău­tând 10 lei în plus, dar gasind 100 în minus, o gălea­tă, o pun­gă de mălai sau un litru de ulei, o dată la 4 ani și vom pro­tes­ta unii împo­tri­va celor­lalți. Este misiu­nea noas­tră să ne depă­șim con­di­ția și să ară­tăm că Româ­nii exis­tă și că vor face lumi­nă, oda­tă cu lumâ­nă­ri­le aprin­se la moar­tea Rege­lui. Împre­u­nă, vom reu­și să facem lumi­nă într-un întu­ne­ric care durea­ză de prea mult timp…
Vă pre­zen­tăm un scurt mesaj din par­tea Rege­lui, câte­va selec­țiuni din slu­j­be­le care au avut loc în memo­ria Majes­tă­ții Sale în bise­ri­ci­le din Ame­ri­ca și Can­a­da și un repor­taj de Mari­an Petru­ța, cu dl. Octa­vian Cojan, des­pre vizi­ta Rege­lui la Chicago.
Rămas bun, Majes­ta­te. ROMÂNII nu te vor uita nici­o­da­tă! (Arca TV USA, 16.12.2017).


Man­ga­lia News, par­te­ner media în Pro­iec­tul Arca TV USA. 17.12.2017.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply